Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stiftelse valde sin egen revisor till ny styrelsemedlem – förbundet Finlands svenska synskadade gick till rätten: "Strider mot både lagen och stadgarna"

Från 2021
Husfasad på Annegatan.
Bildtext Stiftelsens adress är Annegatan 12 i Helsingfors där styrelseordförande Ralf Blomqvist också har sin juridiska byrå.
Bild: Yle/ Petter Blomqvist

Stiftelsen Svenska Blindgården valde sin egen revisor till ny styrelsemedlem. Samtidigt ratades kandidaten som förbundet Finlands svenska synskadade föreslog och som är ombud vid Silmäsäätiö. Förbundet tog ärendet till rätten. Efter att Svenska Yle kontaktar revisorn säger han upp sig som revisor för stiftelsen.

- Jag diskuterar inte sådana här frågor med Yle. Tack bara, hej!

Därefter avbryter stiftelsens styrelseordförande Ralf Blomqvist samtalet.

Inte en enda fråga hinner ställas över telefon. Senare svarar han på några frågor per e-post.

Blomqvist har varit med och fattat ett beslut som kan strida mot lagen.

Enligt Svenska Yles granskning från 2013 satt han med i flest stiftelser i Svenskfinland. Han var tidigare styrelsemedlem i omtalade Stiftelsen Bensows barnhem. Nu är han styrelsemedlem i fem stiftelser.

Har grundats av Finlands svenska synskadade och Svenska blindskoleföreningen

Stiftelsen Svenska Blindgården, som är baserad i Helsingfors, grundades 1948. Stiftelsen hyr ut lägenheter till synskadade, erbjuder hem- och äldrevård för svenskspråkiga synskadade och stöder projekt där målet är att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt syn. Stiftelsen har ett eget kapital på över 28 miljoner euro, enligt senaste bokslutet.

Stiftelsen har grundats av förbundet Finlands svenska synskadade och Svenska blindskoleföreningen. De ska enligt stadgarna ha lika många medlemmar i styrelsen. Styrelsen kan ha mellan sex och åtta ledamöter.

Stiftelsen har ett eget kapital på över 28 miljoner euro, enligt senaste bokslutet

I fjol, 2020, var det dags för förbundet Finlands svenska synskadade FSS att föreslå en ny styrelsemedlem efter att den tidigare hade lämnat sin plats i styrelsen av åldersskäl vid en ålder av 86 år.

På styrelsemötet den 2 november 2020 föreslår förbundet Roy Siljamäki till ny styrelsemedlem. Om han väljs är förbundets och blindskoleföreningens representanter i styrelsen igen lika många.

Siljamäki är bland annat ombud vid stiftelsen Silmäsäätiö vars syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel. Han har med andra ord en lämplig bakgrund för att sitta i styrelsen för Stiftelsen Blindgården.

"Första gången som en kandidat för en styrelsepost inte godkänns"

Men stiftelsens styrelse lyckas inte komma överens om att välja Siljamäki och styrelseordförande Ralf Blomqvist beslutar att bordlägga ärendet på mötet i november.

- Jag har varit med i styrelsen länge och det här är första gången som en kandidat för en styrelsepost inte godkänns. Behandlingen av ärendet kändes konstigt. Ärendet bordlades, men på följande möte föreslog Blomqvist att revisor Wilhelm Holmberg ska väljas till styrelsen, säger Gunilla Löfman, som är vice ordförande i stiftelsen och styrelseordförande i Finlands svenska synskadade.

Gunilla Löfman i närbild.
Bildtext Gunilla Löfman.
Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

Majoriteten stödde revisorn som ny styrelsemedlem

På styrelsemötet den 10 februari 2021 föreslås därmed Wilhelm Holmberg till ny styrelsemedlem.

Holmberg är stiftelsens revisor vars uppdrag är att granska stiftelsens bokslut och förvaltning. Han jobbar vid revisionsbyrån Altum Audit.

Valet av honom till ny styrelsemedlem stöds av en majoritet i stiftelsens styrelse. Omröstningen slutar 3-2.

Förbundet förbjuder stiftelsen att verkställa beslutet

Representanterna från Finlands svenska synskadade, Gunilla Löfman och Leif Karp motsätter sig valet av Holmberg.

Förbundet kräver nu att Helsingfors tingsrätt med hot om vite förbjuder stiftelsen att verkställa beslutet.

- Det strider mot revisionslagen att välja en revisor till styrelsemedlem. Och enligt stiftelsens stadgar ska grundarna av stiftelsen vara representerade med lika många medlemmar i styrelsen, säger Löfman.

Enligt Löfman försökte man först lösa situationen på annat sätt, men beslöt till slut att gå till rätten.

Bild av texten ovanför ingången till Helsingfors tingsrätt.
Bildtext Förbundet Finlands svenska synskadade gick till tingsrätten efter att stiftelsen valde sin revisor till ny styrelsemedlem.
Bild: Silja Viitala / Yle

"Kan uppstå en prekär situation om den tidigare revisorn sitter i styrelsen"

Enligt revisionslagen är en revisor som sitter i styrelsen inte oberoende.

- Revisorn är en utomstående granskare av stiftelsens verksamhet. En granskning gjord av en revisor som är styrelsemedlem är inte oberoende och ger egentligen inte något mervärde åt stiftelsens intressenter som läser revisionsberättelsen, skriver jurist Martin Löfman vid föreningen Stiftelser och fonder rf i ett mejl.

En granskning gjord av en revisor som är styrelsemedlem är inte oberoende

Enligt revisionslagen måste det gå minst ett år innan en revisor kan ta plats i en styrelse för den sammanslutning som revisorn granskat.

- Om stiftelsen senare är i behov att klandra revisorn kan det uppstå en prekär situation om den tidigare revisorn sitter i styrelsen. Att personer sitter på två stolar kopplade till stiftelseverksamheten har visat sig vara problematiska, påpekar Löfman.

"Utgången var klar redan innan mötet öppnades"

Revisor Holmbergs olämplighet som styrelsemedlem diskuterades inte under styrelsemötet där han valdes.

- Diskussionen var vänligt kort eftersom utgången var klar redan innan mötet öppnades, säger Löfman.

I ett svar till tingsrätten skriver Ralf Blomqvist att Holmbergs mandattid börjar efter stiftelsens nästa årsmöte i maj. Enligt stiftelsens stadgar ska styrelsen ha minst sex medlemmar och om Holmberg inte tillträtt har styrelsen nu en medlem för lite.

Säger upp sitt revisionsuppdrag efter att Svenska Yle tar kontakt

Wilhelm Holmberg själv vill inte uttala sig. Första gången Svenska Yle ringer upp säger han att han är revisor och enbart kommunicerar med sin uppdragsgivare, det vill säga stiftelsen.

Efter telefonsamtalet säger Holmberg upp sig som stiftelsens revisor.

Styrelseordförande Ralf Blomqvist skriver i ett mejl två dagar efter samtalet "revisionsuppdraget är numera uppsagt".

Svenska Yle kontaktar Holmberg på nytt, men han vill inte ge en intervju om när och varför han sade upp sig som revisor. Han uppger också att han inte har hand om revisionen för 2020.

Lägger på mitt under samtalet

Svenska Yle når styrelseordförande Ralf Blomqvist per telefon. Varje samtal avslutas med att Blomqvist avbryter mitt i utan att svara på några frågor.

Han skriver senare i ett mejl att Holmberg tillträder i styrelsen efter revisionen av 2020 års bokslut för att "rollerna inte ska blandas och oberoendet riskeras".

Det är ändå oklart vem som genomför revisionen av 2020 års bokslut.

Blomqvist vill inte kommentera varför Roy Siljamäki inte dög som ny styrelsemedlem.

- Det är fråga om en intern styrelseangelägenhet, skriver han.

"Ostridigt att Wilhelm Holmberg samarbetar med styrelsens ordförande"

Enligt styrelsens vice ordförande Gunilla Löfman borde Holmberg ha avgått som revisor innan han valdes in i styrelsen.

- Men vi skulle ändå ha protesterat eftersom valet inte är i enlighet med stiftelsens stadgar, säger Löfman och syftar på att förbundet Finlands svenska synskadade nu inte har lika många styrelsemedlemmar som blindskoleföreningen.

Förbundet skriver i sin talan till tingsrätten att "man inte känner till om Holmberg formellt representerar stiftaren blindskoleföreningen. Det är dock ostridigt att Wilhelm Holmberg samarbetar med styrelsens ordförande Ralf Blomqvist, som representerar blindskoleföreningen, och att Holmberg invalts med blindskoleföreningens styrelserepresentanters röster. Det är ostridigt att Holmberg inte representerar FSS."

Näkövammainen Christina Sandström kuuntelee äänilehteä.
Bildtext Stiftelsen stöder bland annat olika projekt som ökar tillgängligheten för synskadade. Arkivbild.
Bild: Sasha Silvala / YLE

"Grundar sig troligen på den konflikt som råder inom styrelsen"

I sin talan till rätten skriver förbundet att "orsaken till att Blomqvist föreslagit Holmberg till styrelsemedlem troligen grundar sig på den konflikt som råder inom styrelsen mellan FSS:s representanter å ena sidan och Blomqvist å andra sidan".

De två andra ledamöterna i styrelsen, Barbro Eklund och Anders Tötterman, stöder enligt förbundets syn Ralf Blomqvist i allt han säger och gör.

Anders Tötterman skriver i ett mejl till Svenska Yle att han röstade på Holmberg eftersom han är kunnig och erfaren och ytterst lämplig för uppgiften.

Barbro Eklund har inte svarat på mejl eller i telefon.

"Viktigt att det i stiftelsens styrelse sitter personer som har kunskap om synskador"

Gunilla Löfman påpekar att det i styrelsen ska finnas personer som känner till synskadades behov.

- Personligen upplever jag att det är viktigt att det i stiftelsens styrelse sitter personer som har kunskap om synskador och om vilka behov som finns. På det sättet är synskadade en stor tillgång i stiftelsen.

- De som i stiftelsen representerar förbundet Finlands svenska synskadade arbetar inte för att alla understöd ska gå till förbundet. Stiftelsen ska arbeta för att dela ut pengar till personer och organisationer som arbetar till förmån för synskadade, säger Gunilla Löfman.

Vet du mer om Stiftelsen Svenska Blindgården? Kontakta reporter Christoffer Gröhn per mejl, christoffer.grohn@yle.fi eller per telefon 040 868 2633.

Diskussion om artikeln