Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så här förbereds planen på transitverksamhet med farliga kemikalier i Valkom hamn i Lovisa

Från 2021
Industriell hamn på avstånd.
Bildtext En kemikalieterminal finns preliminärt inritad på hamnens södra sida.
Bild: YLE / Leo Gammals

Det finns planer på en terminal för mellanlagring och transitverksamhet för farliga kemikalier i Valkom hamn. För det krävs många beslut och tillstånd, men först och främst en delgeneralplan vars behandling har inletts.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa behandlade förslaget till delgeneralplan för stadsdelen Valkom och dess närområde torsdagen 29 april.

Nämnden beslöt ge stadsplaneringsavdelningen möjlighet att komplettera planbeskrivningen och dess bifogade material innan utkasten läggs fram till påseende för invånarna.

Planutkasten för delgeneralplanen för Valkom finns framlagda 21 maj till 30 juni.

Beredningens beslut vann efter omröstning med rösterna 6 - 3 efter att ledamot Kari Hagfors (C) lämnat in ett motförslag om att ärendet skulle återremitteras.

Fokus på hamnen eller bostadsområden

Det handlar om två förslag till delgeneralplan för Valkom hamn och dess närområden. Det ena fokuserar på att utveckla hamnområdet, medan det andra sätter utvecklingen av bostadsområdena i första rummet.

I båda förslagen finns en reservering för verksamhet med farliga kemikalier på hamnområdet.

- Det här är inte ett beslut om att bygga en kemikalieterminal och allra minst att staden skulle bygga. Nu behandlar vi en delgeneralplan som möjliggör en terminal på hamnområdet som man ska fatta skilda beslut om inklusive en miljökonsekvensbedömning, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Oker-Blom betonar att det i slutändan är företaget Alfa Terminal som väljer om de vill investera i hamnen och etablera sig där eller inte.

Kemikalieterminal med mellanlagring

I oktober 2020 meddelade Lovisa stad att Lovisa hamn Ab och Alfa Terminal undertecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde.

Avsikten är att bygga en kemikalieterminal i Valkom hamn som ska placeras på ett cirka två hektar stort område i södra delen av hamnen.

Hamnen ska tjäna som transitterminal för kemikalier från bland annat Ryssland. Transporterna till och från hamnen skulle ske med fartyg, tåg och långtradare.

- Valkom hamn är logistiskt mycket bra med tanke på att vi har farleden mycket nära. Det är en ganska kort infart. Vi har järnväg och motorväg och från den motorvägen kommer man i många riktningar utan att behöva begränsas av huvudstadsregionens trafik, säger Oker-Blom.

Småbåtshamn med småindustri.
Bildtext En bangård där farliga kemikalier får hanteras finns inritad här på Långholmen i Patuna.
Bild: YLE / Leo Gammals

Enligt de nuvarande planförslagen skulle det vara tillåtet att placera en bangård för transport av kemikalier på hamnområdet, men också på Långholmen mellan Bella och Patuna.

Det här innebär att en betydande mängd olika typer av flytande produkter, främst petrokemiska produkter, biobränslen och andra kemikalier, skulle transporteras till och från Valkom hamn varje år.

Valkom hamn ligger cirka 10 kilometer från centrum, mitt i Lovisavikens infart till staden omgiven av villor och fritidshus.

Oker-Blom tror inte att stadens attraktion påverkas av eventuella kemikalietransporter till och från Valkom.

- Det är klart att man kan spekulera kring det men jag skulle ändå säga att marschordningen är den att Valkom by har ju kommit till tack vare eller på grund av hamnen.

Enligt Oker-Blom har Lovisa stad börjat som en hamnstad med hamnverksamhet.

En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Bildtext Stadsdirektören ser att verksamheten i Valkom hamn är konkurrenskraftig även i framtiden. Arkivbild.
Bild: Yle/Leo Gammals

Han anser också att planförslagen varken ändrar hamnens karaktär dramatiskt eller att en kemikalieverksamhet skulle orsaka mer olägenheter än den gör idag.

- I Valkom har det byggts en hamn som har dragit till sig bosättning och andra verksamheter och jag förstår inte varför vi skulle ändra på det. Det håller jag med om utan vidare att en hamn och industri stör ju lite var den än finns, men någonstans ska den ändå finnas, säger Oker-Blom.

Viktiga utredningar avgör verksamhetens öde

Det är Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, som sätter villkoren för hamnens verksamhet med hantering av kemikaliska produkter.

Exakt vilka produkter det är fråga om klarnar efter att verket utrett förutsättningarna för transport och lagring.

Tukes övervakar också att aktören följer lagen vid omfattande lagring och hantering samt transporter av farliga kemikalier.

Tukes avgör dessutom behovet av skyddszoner, åtgärder som rör bygglov, räddningsplaner och tillstånd.

En skyddszon skulle med stor sannolikhet omfatta hela Valkom by, och skulle medföra vissa begränsningar som berör offentlig verksamhet och kräva att till exempel företag och skolor har egna räddningsplaner.

- Vi pratar om en skyddszon som primärt kan vara som vilket område som helt och ha samma funktioner som alla andra områden. Den enda begränsningen är att man, inom området, måste göra en utredning och ha konsultering med diverse myndigheter när man bygger eller gör ändringar för att försäkra sig om säkerheten och omständigheter i närheten av och inom den här definierade en kilometers zonen, säger Jan D. Oker-Blom.

Plankorsning med varningsspegel för biltrafiken.
Bildtext Kemikalier transporteras med tåg, fartyg och långtradare.
Bild: YLE / Leo Gammals

För att kunna fatta beslut om transitverksamhet med flytande kemikalier krävs en miljökonsekvensbedömning (MKB).

Det är NTM-centralen som ansvarar för bedömningen. Det är önskvärt att den görs så tidigt som möjligt i planeringen och torde därför kunna behandlas nästa gång Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar ärendet.

En godkänd MKB måste senast finnas till hands när man beviljar tillstånd för verksamheten.

Räddningsverket gör en yttre skyddsplan

Räddningsverkets direktör Peter Johansson säger att man måste vänta på Tukes utredning, innan han kan berätta vad en sådan skulle innehålla för Valkoms del.

- I de villkoren kommer hurudan beredskap de själv ska ha, men i praktiken kommer det att bli ett objekt som kräver en yttre skyddsplan som vi ska göra där vi planerar för olyckor på området, säger Johansson.

Räddningschef Peter Johansson på Räddningsverket i Östra Nyland.
Bildtext Enligt räddningsdirektör Johansson är räddningsverkets roll en av många myndigheters när det gäller verksamhet med kemikalier. Arkivbild.
Bild: Yle / Hanna Othman

Johansson tror inte att den planerade verksamheten i hamnen kommer att kräva stationerade räddningsenheter som i Sköldvik.

- Knappast blir det så stor verksamhet här att det kräver en egen enhet på plats. Det brukar vara så att den som idkar verksamhet på området ska göra allt som kan göras för att undvika olyckor, säger Johansson.

Om en olycka ändå händer följer man innehållet i den inre räddningsplanen som verksamhetsidkaren gjort upp och den yttre planen.

- Men för att upprätthålla beredskapen krävs regelbundna övningar och absolut så kräver det en ganska stor insats av oss, säger Johansson.

När det transporteras kemikalier till och från Valkom hamn tror Johansson inte att det kan bli en svårare situation än vid Sköldvik.

- Vi har till Sköldvik med 50 vagnar med mer eller mindre raffinerade petrokemiska produkter så jag tror inte att det blir värre på något sätt. Men det kan sist och slutligen vara något för miljöhälsovården med lukt och buller.

Miljöhälsovårdens uppgift är att övervaka livsmiljön, bland annat lukter, buller eller andra sanitära olägenheter som kan uppstå i samband med hamnens verksamhet.

Webbinarium när planerna läggs ut

Utkasten till delgeneralplanerna finns till påseende i 30 dagar efter att stadsplanerarna har kompletterat dessa på begäran av Näringslivs- och infrastruktursnämnden.

Då ordnar staden ett webbinarium för intressenterna under tiden som planutkasten är framlagda. Dessutom blir det möjligt att ge respons om de två alternativen genom en elektronisk GIS-enkät.

Därefter behandlas planerna av nämnden på nytt, varefter det finns möjlighet att besvära sig mot planutkastet.

Beroende på antalet besvär som lämnas in och hur många behandlingar och domstolsbeslut som eventuellt överklagas kan den rättsliga proceduren dra ut på tiden.

I det avgörande skedet är det stadsstyrelsen och stadsfullmäktige som fattar beslut om delgeneralplanen.

Diskussion om artikeln