Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stiftelsen Blindgården som ska hyra ut bostäder till synskadade hyr ut till vem som helst – och utdelningen av understöd är så låg att revisorerna oroas över skattefriheten

Från 2021
Uppdaterad 07.05.2021 06:49.
Dörr till flervåningshus med en lampa med nummer 12.
Bildtext På Annegatan 12 har Stiftelsen Svenska Blindgården sin postadress. Det framkommer ändå ingenstans i huset. Adressen är exakt samma som den till Ralf Blomqvists juridiska byrå.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Största delen av Stiftelsen Svenska Blindgårdens bostäder är uthyrda på den fria marknaden till vem som helst. Stiftelsens utdelning är under en femtedel av vinsten åren 2015 till 2019. Revisorerna är oroade över att utdelningen är så liten att skattefriheten drabbas. Det här visar Svenska Yles granskning.

Stiftelsen uppmärksammades tidigare för att styrelsen valde sin egen revisor till styrelsemedlem, vilket kan strida mot både revisionslagen och stiftelsens stadgar.

Efter att Svenska Yle kontaktade revisorn sade han upp sitt revisorsuppdrag och uppges inte genomföra 2020 års revision.

Den övervakande myndigheten Patent- och registerstyrelsen reagerar nu.

- Generellt sett är vi skyldiga att ingripa om stiftelsens verksamhet strider mot lagen. Vi begär nu information av stiftelsens styrelse om vad som har hänt, säger enhetschef Terhi Maijala.

För att få en uppfattning om stiftelsens verksamhet har Svenska Yle gått igenom verksamhetsberättelser och bokslut för åren 2015-2019. Dessutom finns ett hemligt revisionsprotokoll från 2020 som inte finns med i revisionsberättelsen. Vad det står i protokollet framkommer senare i artikeln.

Hemvårdaren gick i pension 2019

Stiftelsens ändamål är att i första hand hyra ut bostäder till synskadade, i andra hand erbjuda hem- och äldrevård för svenskspråkiga synskadade och i tredje hand stödja olika projekt.

Stiftelsen har ingen gård för blinda, som tidigare hemvårdare Gudrun Heikkilä trodde.

- Jag trodde att Blindgården innebar en gård där det bor blinda personer och att mitt jobb som hemvårdare skulle vara inom gården, men så var det inte, säger hon i en intervju på förbundet Finlands svenska synskadades webbplats.

Heikkilä var anställd av stiftelsen som hemvårdare för synskadade men gick i pension 2019. Hon ersattes inte utan stiftelsen undertecknade i stället ett avtal med Folkhälsan om fortsatt hemservice för personer med synskada.

Bostäderna hyrs ut till vem som helst

Stiftelsens främsta uppgift är att hyra ut bostäder till synskadade, men största delen eller omkring 20 bostäder är uthyrda på den fria marknaden till vem som helst.

Stiftelsens styrelseordförande Ralf Blomqvist vill inte ge en riktig intervju utan går bara med på att svara på frågor per e-post.

Han skriver att vissa av stiftelsens bostäder inte är lämpliga att hyras ut till synskadade och att bostäderna är i nöjaktigt skick. Hyran uppges därför vara låg.

"Hyresgästers ekonomiska situation är sådan att deras önskan är att få bo till en hyra som ekonomin tillåter", skriver han.

Stiftelsen hyr med andra ord ut bostäder av sociala skäl, vilket inte är stiftelsens ändamål.

"Stiftelsens bostäder ska naturligtvis inte vara outhyrda"

Orsaken till att största delen av bostäderna är uthyrda på den fria marknaden uppges vara låg efterfrågan bland synskadade.

"I huvudstadsregionen är boendeförhållandena för svenskspråkiga synskadade så ordnade att stiftelsen hyrt bostäder på fria bostadsmarknaden. Stiftelsens bostäder ska naturligtvis inte vara outhyrda", skriver han.

På vilket sätt gagnar det synskadade att stiftelsen hyr ut cirka 20 av sina bostäder på den fria marknaden?

"Hyresnettot står till förfogande för stiftelsens verksamhet. Den verksamhet stiftelsen stöder framgår bland annat ur boksluten och verksamhetsberättelser", svarar han.

Fasaden av ett flervåningshus med balkonger.
Bildtext Stiftelsen disponerar över enrummare i Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Inte ens alla anpassade bostäder hyrs ut till synskadade

Enligt verksamhetsberättelsen för 2019 äger och förvaltar stiftelsen 28 bostäder i vanliga hus och åtta bostäder anpassade för serviceboende.

Av de åtta anpassade bostäderna hyrs sex ut till personer med nedsatt syn.

Dessutom disponerar stiftelsen över fem enrummare i Folkhälsans serviceboende Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.

Blomqvist är själv disponent för stiftelsens bostäder

Ralf Blomqvist själv tjänade under 2019 över 15 000 euro på att vara disponent för stiftelsens bostäder. Enligt verksamhetsberättelsen får han ett månadsarvode på 35 euro per bostad. Då antalet bostäder är 36 blir summan för hela året 15 120.

Svenska Yles granskning visar att Blomqvist mellan 2015 och 2019 tjänat sammanlagt nästan 75 000 euro på att vara disponent för stiftelsens bostäder.

Stiftelsen bör främja sitt ändamål men inte sin närståendekrets

Enhetschef Terhi Maijala vid Patent- och registerstyrelsen säger att det är viktigt att stiftelsens styrelse jämför olika alternativ när det gäller liknande tjänster.

- Stiftelsen bör främja sitt ändamål men inte sin närståendekrets, säger Maijala.

Blomqvists juridiska byrå användes för bouppteckning

Enligt Blomqvist var en annan styrelsemedlem tidigare disponent, men när han avgick visade ingen annan intresse för uppdraget och därför har han hand om det.

"Frågan om överlåtande av förvaltningen av bostäderna till utomstående disponentbyrå har utretts, men styrelsen tog beslutet att fortsätta enligt tidigare praxis", skriver Blomqvist.

Blomqvists juridiska byrå har också fått betalt av stiftelsen. Byrån fick nästan 9 000 euro för att göra bland annat en bouppteckning för ett dödsbo.

Enligt verksamhetsberättelsen anmälde Blomqvist jäv när beslutet fattades.

Det handlar inte bara om att personen det gäller jävar sig

Terhi Maijala påpekar att en stiftelse i liknande situationer också bör utreda andra alternativ.

- Allmänt sagt är det möjligt att göra så här, men när det handlar om ett ärende som berör stiftelsens närståendekrets måste det göras speciellt omsorgsfullt. Det handlar inte bara om att personen det gäller jävar sig. Styrelsen ska också se till att det här är det bästa möjliga alternativet, säger Maijala.

Blomqvist vill inte svara på frågan om stiftelsen utredde andra alternativ för bouppteckningen.

Gyllene skylt där det står juridisk byrå Ralf Blomqvist Ab.
Bildtext Stiftelsen använde Ralf Blomqvists juridiska byrå för att göra en bouppteckning för ett dödsbo.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Stiftelsen är primärt inte en utdelande stiftelse"

2019 delade stiftelsen ut nästan 177 000 euro "för att befrämja verksamhet som gagnar svenskspråkiga synskadade".

"Ansökningarnas antal och sökandena varierar från år till år. Allmänt kan sägas att största delen av understöden har gått till förbundet Finlands svenska synskadade och förbundets distriktsföreningar samt organisationer i vilka dessa är medlemmar eller medlemmar sitter i organisationernas styrelser.", skriver Blomqvist.

I verksamheten har styrelsen strävat efter att dess medel är tryggt placerade och inkomstbringande

Mellan 2015 och 2019 har stiftelsen sammanlagt beviljat understöd på knappt 720 000 euro. Under samma tid har stiftelsen gjort en vinst på 4,9 miljoner euro. De beviljade understöden är knappt 15 procent i förhållande till vinsten.

"Stiftelsen är primärt inte en utdelande stiftelse. I verksamheten har styrelsen strävat efter att dess medel är tryggt placerade och inkomstbringande", skriver Blomqvist.

Han påpekar att vinsten på 4,9 miljoner euro mellan 2015 och 2019 delvis beror på att stiftelsen 2018 fick ett testamente på 2,6 miljoner.

Grundkapitalet var 200 mark, nu är marknadsvärdet över 35 miljoner

Stiftelsen grundades 1948 och grundkapitalet var 200 mark. Det har nu växt rejält.

Marknadsvärdet för stiftelsens börsaktier och placeringsfonder är över 35 miljoner euro.

Enligt Blomqvist består stiftelsens disponibla medel av räntor, dividender och hyresinkomster med avdrag för kostnader för förvaltning.

Svenska Yles granskning visar att stiftelsens placerings- och finansieringsverksamhet under de senaste fem åren gett en vinst på 4,4 miljoner euro när kostnaderna tagits bort.

De beviljade understöden under samma tid är 16 procent av summan på 4,4 miljoner.

Medelålders kvinna med blont hår.
Bildtext Terhi Maijala.
Bild: Yle/ Taisto Lapila

När är utdelningen för liten?

Enhetschef Terhi Maijala vid Patent- och registerstyrelsen säger att det svårt att dra en exakt gräns för hur mycket understöd en stiftelse ska dela ut.

- Stiftelsens styrelse ska följa stadgarna och kan inom dess ramar på olika sätt främja stiftelsens ändamål, säger Maijala.

När reagerar Patent- och registerstyrelsen om en stiftelse delar ut för lite i förhållande till vinsten?

- Det avgörande är revisorns arbete. Vi får varje år in årsredovisningar från stiftelser, men det är inte möjligt att på djupet gå igenom dem alla. Vi koncentrerar oss på den information som kommer från revisorn. Vi följer också information från media och allmänhet.

Revisorerna anser den låga utdelningen kan påverka skattefriheten

Men vad tycker revisorerna då om nivån på utdelningen?

I ett revisionsprotokoll finns uppgifter som saknas i Svenska Blindgårdens revisionsberättelse.

I det hemliga protokollet påtalar stiftelsens revisorer, Wilhelm Holmberg och Rabbe Nevalainen, att stiftelsen delar ut för lite i förhållande till direktavkastningen. De lyfter fram att utdelningen borde ligga på ungefär 75 procent också fastän stiftelsen inte är en utdelande stiftelse.

Revisorerna är oroade över att den låga utdelningen kan påverka stiftelsens skattefrihet.

"Intern fråga för styrelsen"

Enligt Ralf Blomqvist har styrelsen beslutat om åtgärder på grund av revisorernas synpunkter, men vilka de är svarar han inte på. Ärendet är en intern fråga för styrelsen, skriver han.

Han skriver att utdelningsnivån på 75 procent bara gäller utdelande stiftelser och att nivån enbart är riktgivande och inte fastställd av lag eller myndighet.

Wilhelm Holmberg, som numera sagt upp sitt revisionsuppdrag och valts in i stiftelsens styrelse, vill inte kommentera revisionsprotokollet på något sätt.

"Som sagt Christoffer, jag bara inte kan/får göra det. På riktigt. Vänligen respektera nu detta är du snäll.", skriver han i ett mejl.