Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slutförvaring av kärnavfall inte definitiv

Från 2010
Bild: Brand X Pictures/Steve Allen

Kärnavfallet ska enligt lag kunna återanvändas, bara tekniken utvecklas.

- Det är en gammal tanke, men det är orealistiskt, säger Johan Swahn, som är kanslichef på MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Riksdagens jakande besked till en utbyggnad av kärnkraften i Finland, inkluderar också ett principbeslut om byggandet av en slutförvaringsanläggning, driven av bolaget Posiva, som ägs av Fortum och Industrins kraft.

Fennovoima, som står inför byggandet av sitt första kärnkraftverk, är inte delägare i Posiva, men kan ändå framöver tänkas bli kund hos Posiva.

- Inför omröstning var det Industrins krafts trumf, att de hade en klar strategi för slutförvaringen. Men när bägge loven gick igenom, är det fritt fram för Posiva att bereda plats för Fennovoima, om parterna enas om det, säger Runar Blomqvist som är kärnavfallsexpert på Geologiska forskningscentralen.
"Lagring möjligt på många håll"
Den finländska berggrunden lämpar sig, enligt Blomqvist, utmärkt för kärnavfallsuppbevaring och det råder inte brist på utrymme.

- Inga geologiska hinder föreligger för att Posivas anläggning utvidgas ytterligare vid Ollkiluoto, där man nu tänker sig anläggningen. Men det finns många platser som lämpar sig - kanske till och med bättre än den platsen, så kanske går Fennovoima inför en egen lösning på en annan plats, säger Blomqvist.

Enligt Blomqvist är det fel att tala om slutförvaring, eftersom lagen påbjuder att det använda bränslet ska kunna återhämtas - och så snart tekniken tillåter, återanvändas.

- En klar majoritet av energin finns kvar i uranet när det med dagens teknik är uttjänt. Det vore revolutionerande för kärnkraften om man utvann mera energi, och därför måste det finnas tillgängligt, säger Blomqvist.

- Det här är en tanke från 70-talet som omfattas av kärnkraftsentusiaster. Men för att det ska bli möjligt krävs det en satsning på kärnkraften på bred front, och det kommer vi inte att se, förutspår Johan Swahn, som är kanslichef på MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.
"Djupare inte bättre
Swahn föreslår i stället att Finland och Sverige satsar på den amerikanska modellen, som för närvarande utarbetas. Då gräver man ner avfallet så djupt som fem kilomter ner i marken.

- Det är en modell som är säkrare och har visat sig fungera också vid provborrningar i Sverige, säger Swahn.

Det här kan bli ett problem i Finland anser Blomqvist.
Vi har inte säker kunskap om så stora djup - medan vi vet att berggrunden en halv kilometer ner är pålitlig, säger Blomqvist.

Att en sådan grund avfallsbegravning skulle medföra säkerhetsrisker, tror inte Blomqvist. Redan 100 meter berggrund avskärmar all radioaktiv strålning, säger han.
(Av Mia Welling)