Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Gymnasierna i Karis och Ekenäs kunde utreda fusion"

Från 2013
Uppdaterad 31.01.2013 12:28.
Bildtext Hangö gymnasium är litet men har goda resultat
Bild: Yle/Tove Virta

Gymnasierna i Västnyland borde samarbeta mera för att studerandena ska få så bra resultat som möjligt. De svenska gymnasierna i Karis och Ekenäs kunde utreda en fusion, anser Erik Geber som har utrett gymnasierna i Svenskfinland.

Radio Vega Västnyland: Erik Geber om gymnasieutredningen i Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

De små svenska gymnasierna kan stöda varandra. Samtidigt kunde de svenska och finska gymnasierna i Hangö, Karis och Lojo samarbeta mera.

Det framgår av den färska undersökningen om svenskspråkiga gymnasisters framgång i studentexamen 2007-2012. Undervisningsrådet emeritus Erik Geber har gjort undersökningen på uppdrag av Svenska kulturfonden.

Erik Geber.
Bildtext Erik Geber
Bild: Yle/Carina Bruun

Det kan vara svårt att slå samman de västnyländska gymnasierna i Hangö, Ekenäs, Karis och Virkby i Lojo, anser utredaren. Trots att de svenskspråkiga gymnasierna i Hangö och Virkby är små är de väldigt olika och är enligt utredningen i många fall varandras ytterligheter.

Få men goda studenter i Hangö

Hangö gymnasium har under de senaste tre åren utexaminerat 58 studenter med ett gott resultat. Betygsmedeltalet har varit över 27 poäng. Det här beror enligt utredningen på att det har funnits några goda skribenter och få svagare abiturienter.

Eftersom Hangö är en tvåspråkig stad är resultaten i finska på god nationell nivå. Resultaten i engelska ligger på finlandssvensk nivå. I de korta språken så har 14 abiturienter skrivit tyska under de senaste tre åren. Ett par abiturienter har skrivit franska. Ett par har också skrivit spanska med höga betyg.

Geber anser därför att det är nödvändigt att Hangö gymnasium och Hangon lukio samarbetar i de korta språken.

När det gäller matematik, fysik och kemi har studerandena i Hangö gymnasium klarat sig förhållandevis bra. Men skribenten poängterar att det är frågan om resurskrävande ämnen och att undervisningsgrupperna i de fördjupade ämnena är små.

I realprovet är spridningen bra. Abiturienterna har skrivit de flesta ämnena. Men endast två har skrivit religion och en har skrivit filosofi under de senaste tre åren. Här konstaterar Erik Geber att spridningen i realprovet visar varför enhetskostnaderna i ett litet gymnasium blir höga. Om de höjda statsandelarna till små gymnasier dras in blir Hangö gymnasium tvunget att utreda samarbete.

Geber frågar sig vilka möjligheterna till samarbete med Hangon lukio är och på vilket sätt gymnasierna i Västnyland kunde samarbeta när det gäller distansstudier. Ekenäs gymnasium ligger enligt Geber för långt borta för ett fysiskt samarbete.

Hur stöda begåvade studerande?

Källhagens skola och Virkby gymnasium
Bildtext Virkby gymnasium
Bild: Yle/Maria Wasström

Virkby gymnasium är litet större än Hangö gymnasium. Studerandena kommer förutom från Lojo också från Ingå och Sjundeå. Gymnasiet fungerar i nära samarbete med det svenska högstadiet i Virkby. Geber beskriver skolorna som en språkö i Svenskfinlands utkanter.

Poängmedeltalet och antalet abiturienter som har skrivit studenten har varierat kraftigt under de senaste tre åren. Några studerande har fått väldigt höga röstetal och andra har fått låga. Här frågar sig Erik Geber hur de svenska gymnasierna ska lyckas stöda de begåvade studerandena så att de får så bra resultat som möjligt samtidigt som de medelmåttliga eleverna får det stöd de behöver.

Resultaten i språk och matematik är tillfredsställande i Virkby gymnasium. Men i realprovet har resultaten varit ojämna och i många fall svaga. Här frågar sig Erik Geber om de humanistiska ämnena religion, historia, filosofi och livsåskådning kunde tas om hand av gymnasierna i Karis och Ekenäs. Ett alternativ kunde vara att Lärkkulla sköter undervisningen i livsåskådning.

Olika bakgrund i Raseborg

Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium ligger båda i Raseborg. Karis-Billnäs gymnasium utexaminerar ungefär 40 och Ekenäs gymnasium 60 studenter varje år. Geber konstaterar att de två gymnasierna har olika historia och studerandena olika socioekonomisk bakgrund.

Karis-Billnäs gymnasium och Karis svenska högstadium
Bildtext Karis-Billnäs gymnasium
Bild: YLE/ Veronica Montén

I Karis kommer de från den gamla järnvägs- och bruksmiljön i Karis, Billnäs, Fiskars, Svartå och Antskog. En del av eleverna kommer också från Ingå. I Ekenäs kommer gymnasisterna från tjänstemanna- och köpmannasläkterna i den gamla seminariestaden och från den gamla svenska landsbygden, jordbruksmiljön och skärgården i Snappertuna, Tenala och Bromarv, heter det i rapporten.

I Karis är miljön mera tvåspråkig och i Ekenäs mera enspråkigt svensk. Men enligt Gebers utredning märks det inte lika bra som tidigare att språkmiljön är så svensk i Ekenäs. Många gymnasister i Ekenäs är visserligen svaga i finska, men resultaten har förbättrats under de senaste årtiondena.

I modersmål är resultatet i de båda gymnasierna ungefär likadana. Men i Ekenäs har en större andel skribenter lägre poäng i textkompetensprovet.

I Karis-Billnäs gymnasium var resultatet i studentskrivningarna våren 2011 mycket gott. I Ekenäs var det mera jämnt.

Konferensteknik i historia och samhällslära

När det gäller historia och samhällslära har båda gymnasierna goda resultat. I Ekenäs gymnasium är betygen i historia och samhällslära många och goda. I Karis är resultaten i samhällslära goda. Här föreslår Geber att de två gymnasierna kunde specialisera sig på de fördjupade kurserna så att studerandena i båda gymnasierna kunde gå samma kurser.

Om en del av kurserna kunde ordnas med konferensteknik skulle också studerande i Hangö och Virkby kunna delta i stället för att läsa kurser i de finska gymnasierna. Geber anser att det här systemet kunde prövas så fort som möjligt.

Ekenäs gymnasium
Bildtext Ekenäs gymnasium
Bild: YLE / Patrik Rosström

Ekenäs gymnasium är också bra på filosofi, livsåskådning och religion och Geber drar slutsatsen att gymnasiet är har en ovanligt god undervisning i livsåskådning. Det här kunde alla gymnasier i regionen, från Kimito i väster till Kyrkslätt i öster dra nytta av.

Både Karis-Billnäs och Ekenäs gymnasium klarar sig riktigt bra i matematik och Geber konstaterar att även små och medelstora gymnasier kan ha ett gott deltagande och goda resultat i matematik. Men överlag är de svenska gymnasierna sämre resultat än de finska gymnasierna.

Språksamarbete

När det gäller undervisningen i främmande språk förutom engelska anser Geber att gymnasierna i Raseborg kan fortsätta att ha skild undervisning i tyska. Men i franska och spanska finns det för få studerande, särskilt i de fördjupade kurserna.

Här kunde gymnasierna i regionen satsa på att fördela de främmande språken mellan sig. Ett gymnasium kunde undervisa i franska, ett i spanska och ett tredje i ryska, arabiska eller kinesiska. Här kan också gymnasierna samarbeta med Västra Nylands folkhögskola, Medborgarinstitutet Raseborg och Lärkkulla.

Samarbete mellan svenska och finska gymnasier

Erik Geber lyfter fram ett samarbete mellan svenska och finska gymnasier på tvåspråkiga orter. Det finns finska gymnasier i Hangö, Karis och Lojo.

I Hangö är Hankoniemen lukio mindre än Hangö gymnasium. Gymnasiet har utexaminerat 45 studenter under de senaste tre åren. Resultaten i studentskrivningarna har varit goda.

Eftersom resultaten i naturvetenskapliga ämnen har varit bättre i det finska gymnasiet och resultaten i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen bättre i det svenska gymnasiet kunde gymnasierna samarbeta.

Geber anser att Hankoniemen lukio kunde erbjuda fördjupade kurser i naturvetenskapliga ämnen och Hangö gymnasium i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

I Lojo kunde lilla Virkby gymnasium samarbeta med stora Lohjan yhteislyseon lukio, sägs det i utredningen. Studerande kunde ta vissa kurser i det andra gymnasiet. Det finska gymnasiet kunde också erbjuda svenska gymnasister att läsa främmande språk som ryska, spanska och italienska. Också fysik och religion kunde erbjudas i Lohjan yhteislyseon lukio.

Också Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio kunde satsa på samarbete. Här är betygsmedeltalet sämre i det finska gymnasiet. Skillnader finns i det andra inhemska språket, engelska, matematik och realämnen. Eventuellt kunde det finska gymnasiet erbjuda kurser i fysik till svenska studerande, medan det svenska gymnasiet i Karis kunde erbjuda kurser i biologi och geografi.

När det gäller språkundervisning kunde det finska gymnasiet i Karis dra nytta av samarbete med det svenska. Dessutom kunde gymnasierna spara resurser om de ordnar gemensamma tvåspråkiga kurser i de små ämnena filosofi och livsåskådning.

Studentexamensresultaten i Svenskfinland 2007-2012

Svenskspråkiga klarar studentexamen bättre

Diskussion om artikeln