Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: Krea

Från 2010
Uppdaterad 04.06.2014 09:43.
Provrör med blod.
Bild: iStock.com

P-Krea = Kreatinin (Krea) i blodplasma (P)
S-Krea = Kreatinin (Krea) i blodserum (S)

Kreatinin är en slaggprodukt som uppstår vid energiomsättningen i kroppens muskelvävnad. Kroppen har inget behov av kreatinin utan gör sig av med ämnet via njurarna och urinen. Om njurarnas funktion är försämrad stiger halten av kreatinin i blodet. P-Krea (eller S-Krea, beroende på laboratoriet) används därför som ett mått på hur bra njurarna arbetar.

Mängden kreatinin som bildas är beroende av personens muskelmassa. Män har därför oftast högre kreatininnivåer än kvinnor och nivån sjunker vanligen när vi blir äldre.

En stadig köttmåltid höjer också blodets kreatininnivå. Därför rekommenderas fasta före provtagningen.

Varför tas provet?

Blodets kreatininnivå kontrolleras vid misstanke på njursvikt.

Provet tas rutinmässigt på patienter som har någon sjukdom som höjer risken för njurskada, t.ex. diabetes, reuma eller blodtryckssjukdom.

Provet tas också regelbundet på patienter som använder någon medicin som kan påverka njurarnas funktion.

Hos patienter som tar mediciner som utsöndras via njurarna kontrollerar man njurfunktionen för att försäkra sig om att för mycket medicin inte samlas i kroppen.

Referensvärden vid HUSLAB

Referensvärdena varierar beroende ålder och kön. Ju större muskelmassa en person har desto mera kreatinin bildas.

Män över 18 år: 60 – 100 µmol/l (mikromol per liter)

Kvinnor över 18 år: 50 – 90 µmol/l (mikromol per liter)

För höga värden

Ett förhöjt kreatininvärde betyder att njurarna mår dåligt och inte arbetar som de borde.

Den bakomliggande orsaken kan vara t.ex. en njurinflammation (nefrit) eller någon förgiftning.

Kreatininvärdet stiger om blodtillförseln till njurarna är nedsatt, t.ex. på grund av hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen som för blod till njurarna, eller på grund av förträngda blodkärl inne i själva njurarna.

Njursten, en förstorad prostata eller andra hinder i urinvägarna kan också höja blodets kreatininnivå, men då måste ett urinflödeshinder föreligga.

För låga värden

Kreatininvärden under referensvärdena behöver inte alltid vara oroväckande. Ibland förorsakas de av muskelatrofi (muskelförtvining) eller hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln).

Under graviditet kan kreatininvärdena sjunka när njurarnas filtrering av blodet effektiveras.

Paradoxalt ser man en sänkning av kreatininvärdet i de första stadierna av diabetesrelaterat njurfel, vilket beror på att filtreringen av slaggprodukter ökar.

Hur går provet till?

Kreatininvärdet mäts med hjälp av ett blodprov som tas med en kanyl (sprutspets) från en ven i armvecket eller underarmen.

Eftersom i synnerhet kött höjer kreatininhalten ska man gärna vara oäten sedan föregående kväll.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.