Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Barnbyn kräver nya vägar i Amosparken

Från 2013
Uppdaterad 25.05.2013 14:13.
Bildtext Cykelvägen blir bilväg och bredvid den byggs en ny cykelväg.
Bild: Yle/Monica Forssell

Daghemsbygget i Kimito innebär att det måste byggas både nya bil – och cykelvägar i Amosparken. Det behövs också nya parkeringsplatser och en ny körfil för bilar som svänger till höger från Edvin Widesvägen till Åbovägen.

Enligt Kimitoöns tekniska chef Lars Nummelin blir trafikarrangemangen inte billiga och av alla de alternativ som under de två senaste åren varit aktuella då det gäller Barnbyn, är den nu aktuella placeringen av daghemmet det mest krävande.

Bildtext Barnbytomten enligt fullmäktiges beslut i juni 2012.
Bild: YLE/Monica Forssell

Vägen till daghemmet från Edvin Widesvägen måste breddas och det måste byggas en cykelväg intill körbanan. Ett stort utfallsdike måste också beaktas. Den nya vägen kommer åtminstone att nagga en av fotbollplanerna i Amosparken kraftigt i kanterna.

Barnbyn

 • Planerandet av ett nytt daghem i Kimito kom igång på våren 2011. Det gamla daghemmet Pjånkis var fuktskadat och man beslöt bygga ett nytt daghem istället för att renovera det gamla.
 • En politiskt tillsatt arbetsgrupp ansåg att det nya daghemmet skulle placeras strax intill Amosparkens skola.
 • Ritningar på det nya daghemmet beställdes.
 • Placeringen stötte på patrull bland annat i skolan och inom kommunens fritidsavdelning.
 • En ny arbetsgrupp bestående av daghems – och skolrepresentanter, föräldrar och idrottsrepresentanter tillsattes vid sidan om den politiska gruppen. Båda arbetsgrupperna tyckte till slut att daghemmet skulle byggas i bostadsområdet Norrbacka, lite längre ifrån skolan (våren 2012).
 • I kommunstyrelsen stötte Norrbacka-alternativet igen på motstånd och en helt ny placering i Amosparken ca 150 meter sydväst om skolan föreslogs.
 • Det nya förslaget behandlades i kommunfullmäktige (27/6/12) men godkändes inte. Däremot anvisades en ny plats, nu ca 200 meter väster om skolan. Det är enligt den platsen som tekniska avdelningen nu jobbar.
 • Hade den ursprungliga planen förverkligats hade det nya daghemmet varit inflyttningsklart på hösten. Om den nu aktuella detaljplanen vinner laga kraft kan byggstarten ske före årsskiftet.
 • - Det är en hyfsad utmaning men det här är ingenjörs – och teknikkonst så nog finns det metoder! Men billigt blir det inte, säger Lars Nummelin.

  Detaljplanen i tekniska nämnden på måndag

  Efter många om och men är det tänkt att Kimitos nya daghem byggs cirka tvåhundra meter väster om Amosparkens skola, strax intill miniarenan och skateboardparken.

  Ett förslag till detaljplan för daghemsområdet samt området kring Amosparkens skola behandlas i tekniska nämnden på måndag.

  Om planen godkänns kan planerandet av Barnbyn nu komma i gång på allvar. Det ser man enligt Lars Nummelin fram emot vid tekniska avdelningen.

  På grund av det hopande och roende som pågått kring daghemmets placering har tekniska avdelningen under det senaste halvåret legat lågt i väntan på säkert besked om var politikerna och invånarna vill att daghemmet placeras.

  - Vi har jobbat så otroligt hårt med hela den här saken och ingenting har det blivit av det…. nu väntar vi på att detaljplanen vinner laga kraft innan vi går vidare, säger Nummelin.

  Det placeringsförslag som nu är aktuellt är det trettonde i ordningen.

  Om detaljplanen godkänns i tekniska nämnden går den vidare för godkännande till styrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Om ingen besvärar sig mot planen vinner den laga kraft och då kan Barnbyn kanske börja byggas ännu innan årets slut.

  Huruvida det omtalade dusch – och omklädningsrummet byggs i samband med daghemmet eller som en eller flera separata byggnader, klarnar då daghemmet ritas. I det här skedet har det reserverats 400 m2 för totalt fyra byggnader med förråd samt dusch – och omklädningsrum i detaljplanen.

  Oklart vad trafikarrangemangen kostar

  Befintliga cykelvägar i Amosparken kommer att utnyttjas då vägar i anslutning till daghemmet byggs. Men exakt hur vägar och parkeringsplatser ska byggas avgörs i en skild gatuplan.

  Nedan om daghemmet planeras en enkelriktad hästskoformad bilväg som ansluter till en dubbelriktad väg som i sin tur ansluter till Edvin Widesvägen vid skolan.

  5,3 miljoner euro har budgeterats för Barnbyn. En del av trafikarrangemangen har beaktats i den summan, men inte alla.

  Hur mycket trafikarrangemangen allt som allt kommer att kosta finns det inte uppgifter om i det här skedet.