Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya tag i kampen mot buller i Åbo

Från 2013
Riksväg 25 i Langansböle, ett bullerskydd i trä syns till vänster, en skylt om kameraövervakning till höger.
Bild: Yle / Pia Santonen

Åbo har presenterat sin första handlingsplan för bullerbekämpning.

I planen presenteras både pågående och förverkligade planer för bullerbekämpning. Dessutom undersökte man olika alternativ för bullerbekämpning på områden, som i tidigare utredningar visat sig vara utsatta för buller. Utöver det här är utredningens syfte att finna nya platser som kan ha nytta av bullerbekämpning.

Vägbullerstyrkan kan till exempel minskas genom att minska trafikmängden eller flytta trafiken till andra leder eller ta i bruk tyst beläggning eller minska trafikhastigheten.
Dessutom kan man bygga bullervallar, bullerväggar eller bullerräcken. I sista hand kan buller också bekämpas först vid bostadstomterna t.ex. genom påbyggnad eller förbättring av byggnadernas ljudisolering.

För tillfället byggs bullerhinder vid Suikkilavägen. Planerade bullerhinder finns vid Raunistulavägen, Kakskertavägen i Stor-Harlax samt vid Tammerfors riksväg i Övre S:t Marie. Också Tammerfors riksväg i Jäkärlä ska få bullerskydd inom de närmsta åren.

I innerstaden,vid till exempel Skolgatan & Trädgårdsgatan, Martinsgatan & Kungsgårdsgatan, Österlånggatan, Tavastlandsvägen, och Chorellgatan & Gamla Tavastlandsvägen undersökte man tyst beläggning eller sänkning av hastighetsbegränsning. som bullerbekämpningsåtgärder. Utanför innerstaden, vid Tavastriksväg, Nådendals snabbväg & Raumo riksväg samt Tammerfors riksväg och Lonttis järnvägsbullerobjekt undersöktes bullerräcken och bullerväggar. Vid Tavastriksvägen kunde bullerhinder, tyst beläggning eller sänkning av hastighetsbegränsningen bli aktuellt i framtiden.

Genom olika sätt kunde man alltså sänka bullernivån på de olika platserns med 1-6 dB i gatubullerobjekten, 2-13 dB i vägbullerobjekten och
4-7 dB i järnvägsbullerobjektet.

I bullerbekämpningsplanen kartlades också möjliga s.k. tysta områden, där bullernivån är under tröskelnivån 50 dB eller 45 dB. Arealen av det tysta området i Åbo stadsområde är ca 150 km². Bland de tysta områdena finns många parkområden i innerstan.

Allmänheten fick också kommentera bullerplanen och komma med förbättringsförslag. Planen kommer att uppdateras vart femte år.