Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regionförvaltningsverket gav Hakkarainen rätt

Från 2013
Uppdaterad 23.07.2013 06:42.
Mårten Johansson och Jyrki Hakkarinen
Bild: Yle/Fia Doepel

Utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen har fått rätt av Regionförvaltningsverket då han ansett sig bli trakasserad av sin arbetsgivare Raseborgs stad. Hakkarainen har blivit orättvist behandlad på grund av språk och åsikter, sägs det i utlåtandet. Själv anser Hakkarainen utlåtandet vara rätt bra och att det hela nu blir ett polisärende.

Den tidigare utvecklingsdirektören vid Raseborg, Jyrki Hakkarainen, har ansett sig vara trakasserad av staden på språkliga och politiska grunder och nu ger den granskande arbetarskyddsmyndigheten Regionförvaltningsverket honom rätt. Den granskare som gått igenom ärendet ger Hakkarainen rätt både vad gäller den sänkta lönen han fick i och med kommunsammanslagningen 2009 och att han behandlats fel med då det gäller hans rätt att som utvecklingdirektör att föredra ärenden. Däremot anser granskaren att Raseborg försökt åtgärda bristerna efter att Hakkarainen påtalat trakasseri-problemen och på det viset har inte staden gjort sig skyldig till ett direkt fel i det gällande arbetarskyddsreglerna.

Utstängd från projekt

Hakkarainen (också tidigare kommundirektör i Pojo) säger bland annat i utlåtandet till Regionförvaltningsverket att han varit i en ojämlik position som den enda finskspråkiga medlemmen i ledningsgruppen. Han ger som exempel att han inte behandlats jämlikt vid förberedelserna inför kommunfusionen och att hans lön sänktes. Dessutom säger sig han ha uteslutits från politiska beredningar till skillnad från andra tjänstemän och att han inte fått föredra ärenden i stadens ledande organ så som han borde ha fått göra. Han har också stängts ute från näringslivsprojekt som varit hans ansvarsområde.

Hakkarainen var tvungen att avsluta sitt arbete som utvecklingsdirektör i början av november 2012 direkt efter ett beslut istadsstyrelsen kvällen innan. Däremot fick Hakkarainen det officiella uppsägningsbeslutet först i början av januari, det vill säga ett par månader senare. Hakkarainen har främst hänvisat till problem med stadsdirektör Mårten Johansson och har sagt att de tidvis inte ens talat med varandra. Johansson har medgett att det funnits kommunikationsproblem.

Arbetsgivaren anser behandlingen rättvis

Arbetsgivaren har svarat på kritiken med att säga att Hakkarainen har behandlats både rättvist och jämlikt. Lönen är samma klass som motsvarande tjänstemäns. Men det finns skillnader i de personliga tilläggen. Hakkarainens lön sänktes på grund av förändrade arbetsuppgifter och mindre ansvar, påpekar staden.

Men Regionförvaltningsverkets granskare lyfter upp att det i samband med kommunfusionen fanns tjänstemän i motsvarande ställning fick personligt tillägg utan speciella motiveringar. Granskaren anser att Raseborgs stad inte kunnat framföra tillräckliga motiveringar eller fakta som skulle göra att Hakkarainens lön borde ha sänkts. Han får alltså rätt i frågan om att det var fel att sänka hans lön.

Staden har rett ut mobbningen

Granskaren anser också att Raseborgs stad har gjort fel eftersom Hakkarainen inte fått föredra ärenden i de olika organen på ett jämlikt sätt och hänvisar till lagen om likabehandling och hänvisar till en diskriminering på basen av språk och åsikt. Också arbetarskyddet har fört fram problemet med den orättvisa behandling som Hakkarainen ansett sig utsatt för men Raseborg har inte motiverat agerandet på något vis för arbetarskyddet.

Däremot anser granskaren att Raseborg försökt åtgärda bristerna efter att Hakkarainen påtalat trakasseri-problemen och på det viset har inte staden gjort sig skyldig till ett direkt fel i det gällande arbetarskyddsreglerna.

Granskaren säger i sitt utlåtande också att grundproblemen handlar om de båda parternas konflikter, brist på förtroende och åsiktsskillnader.

Hakkarainen kommenterar

Jyrki Hakkarainen själv kommenterar utlåtandet endast i en e-post:
"Jag tycker att utlåtandet var relativt bra. AVI (Regionförvaltningsverket, red.anm.) konstaterar entydigt att jag har blivit diskriminerad.
Citerar utlåtandet:
"Viranhaltijaa on kohdeltu kielen ja mielipiteen johdosta syrjintäkiellon vastaisesti."
I AVIs tidigare utlåtande från 21.10.2011 konstaterar AVI att jag har blivit mobbad.
Nu har jag två utlåtanden som stöder mina tankar om mobbning och diskriminering.
Ärendet går vidare till polisundersökning och senare till rättsprocess. Jag vill inte kommentera saken annars i media."

Vad gäller uppsägningen av Hakkarainen i november 2012 så är det inte Regionförvaltningsverkets sak att ta ställning till lagligheten i den.

Regionförvaltningsverket sköter från och med 2010 de tidigare arbetsskyddsdistriktens ärenden och Hakkarainens ärende har skötts av arbetsskyddsförvaltningen vid Regionförvaltningsverket.

Läs också:
HFD anser att det var rätt att sänka Hakkarainens lön (10 maj 2013)
Hårda krav från Hakkarainen (16 oktober 2012)
Mer om bakgrunden till tvisten (19 oktober 2012)

Regionförvaltningsverket hänvisar till lagen om likabehandling, 6 §

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).

Med diskriminering avses

1) att någon behandlas mindre förmånligt än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation (direkt diskriminering),

2) att en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar någon jämfört med andra som utgör jämförelseobjekt, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga (indirekt diskriminering),

3) uppsåtlig eller faktisk kränkning av en persons eller människogrupps värdighet och integritet så att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller aggressiv stämning skapas (trakasserier),

4) instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Diskussion om artikeln