Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö förklarar brister i avloppsvattenrening

Från 2013
Avloppsvatten brusar fram.

Nylands Närings- trafik- och miljöcentral har bett Hangö stad om en förklaring till att Stormossens reningsverk inte har renat avloppsvattnet tillräckligt bra år 2012.

Bland annat har andelen fosfor och kväve i vattnet tidvis varit för stort.

Chefen för vatten- och avloppsverket Sanna Varjus skriver i sitt svar till NTM-centralen att personalen vid Stormossens reningsverk var i ett inlärningsskede efter den sanering och tillbygge som blev färdig år 2011. Därför kunde de inte hantera vissa regleringar i reningsverket.

I juni 2012 ordnades utbildning för personalen vid Stormossens reningsverk och efter det har reningsresultatet förbättrats. Speciellt kväveborttagningen fungerar bättre.

Dessutom skriver Sanna Varjus i sin förklaring, att stora mängder dagvatten tidvis har stört reningsprocessen. För att minska de här vattenmängderna fortsätter Hangös vatten- och reningsverk sitt arbete med att förbättra avloppsledningsnätet.

Tekniska nämnden godkände förklaringen på sitt möte 16.10.