Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hemundervisare i Lovisa nöjda

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Läroböcker i svenska
Bild: Yle

I Östnyland finns flera familjer som har sina barn på hemundervisning av en eller annan orsak. Lovisabon Juhani Paavolainen och hans fru har undervisat alla fem barnen själva.

I Lovisa finns idag ett svenskspråkigt och nio finskspråkiga barn i hemundervisning. I Borgå ligger antalet svenskspråkiga barn i hemundervisning på sju. Antalet Sibbobarn i hemundervisning är oklart.

Lovisa tillmötesgående

Lovisa har ett gott rykte bland hemundervisande föräldrar. Juhani Paavolainen säger att ledningen i Lovisa har varit mycket tillmötesgående och förstående.

Juhani Paavolainen och hans fru beslöt sig att satsa på hemundervisning för sina barn efter att ha besökt en familj i den östnyländska skärgården, vilken undervisade sina barn hemma. Efter att först ha bott i Helsingfors flyttade familjen Paavolainen till Lovisa. Barnen fortsatte att undervisas hemma. Paavolainens barn är redan stora, de tre äldsta har gått ut grundskolan och två är i de lägre tonåren. Avgångsbetygen från grundskolan var goda.

Samarbetet med Lovisa stad har gått smärtfritt, säger föräldern Juhani Paavolainen. Barn i hemundervisning har en ansvarig lärare i den skola som skulle ha varit barnets närskola, i familjen Paavolainens fall Myllyharjun koulu. Juhani Paavolainen säger att skolan och familjen genom åren har haft mycket att göra med varandra och att lärarna har stort förtroende för familjen.

Juhani Paavolainen har inte mycket mer att önska av framtiden än att Lovisa är lika förstående som hittills.

Alla får välja själva

I Finland finns läroplikt, men inte skolplikt. Det här betyder att ingen förälder behöver ansöka om rätten till att undervisa barnen hemma, det gäller bara att anmäla om det här till staden eller kommunen. Kommunen ska sedan utse en kontaktperson mellan familjen och skolan.

Juhani Paavolainen och hans fru har följt den finländska läroplanen och också i övrigt undervisat sina barn på traditionellt sätt. De har använt skolböcker och Paavolainens barn har gjort samma prov som barn som går i skolan. Men det finns också mera nymodiga undervisningsmetoder, säger Paavolainen.

Timo Tenhunen som är undervisningschef i Lovisa tycker å in sida att Lovisa har en del att förbättra angående barn i hemundervisning. Tenhunen säger att Lovisa borde slå fast mera enhetliga direktiv för hur skolorna ska sköta kontakten till familjer med barn i hemundervisning. Dessutom borde det slås fast centralt hur de ska betygsättas, menar Tenhunen.

Oenighet om skolmaterial

Juhani Paavolainen, ordförande för Finlands hemundervisare r.f, och undervisningchef i Lovisa Timo Tenhunen är oense om vem som ska betala skolmaterialet för barn i hemundervisning i Lovisa.

Undervisningschef Timo Tenhunen talar om ett predikat i rätten där det slogs fast att föräldrarna ska betala skolmaterialet själva. Föräldern Juhani Paavolainen säger å sin sida att deras familj alltid har fått skolböcker från Lovisa stad eftersom stadens ledning hade lovat dem det vid flytten till Lovisa.

Juhani Paavolainen är övertygad om att alla andra föräldrar med barn i hemundervisning i Lovisa också får sina böcker från staden. Paavolainen säger att Lovisas löfte att stå för undervisningsmaterial inte bara gäller hans familj, utan alla familjer i Lovisa. Undervisningschef Timo Tenhunen säger att så inte är fallet.Tenhunen säger att de enda som får material från Lovisa är föräldrar som flyttar sina barn i hemundervisning mitt i en termin. Den termin det gäller så får barnen fortsätta använda de böcker skolan har gett, säger Tenhunen, men sedan är det stopp.

Undervisningschefen skeptisk

Undervisningschef Timo Tenhunen säger att de föräldrar som besluter att undervisa sina barn själva bär på ett stort ansvar. I skolan är lärarna utbildade yrkesmänskor vilket föräldrar sällan är, säger Tenhunen. Tenhunen menar också att barn i hemundervisning riskerar att vara för mycket utan jämnåriga kamrater.

Undervisningschef Timo Tenhunen understryker att barn i hemundervisning blir utan skolmat, skolhälsovård, psykologitjänster och stödundervisning.

Juhani Paavolainen säger att barn i hemundervisning egentligen hela tiden får stödundervisning som tar hänsyn till barnets specialbehov då de får individuell undervisning hemma. Paavolainen säger att alla har rätt till kommunal hälsovård, sköts den inte via skolan så är det via hälsostationen.