Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Miljoner i hemliga stiftelsestöd

Uppdaterad 27.09.2021 15:36.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Insynen i stiftelserna varierar - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Finlandssvenska stiftelser delar ut över tio miljoner euro utan insyn. Yle Nyheters granskning av stiftelsernas öppenhet visar att flera av dem bryter mot god stiftelsepraxis och branschens rekommendationer om transparens.

För att testa hur öppna stiftelserna och fonderna är i sin öppenhet gick vi igenom vilka uppgfter de lämnar ut på sina webbplatser och i de offentliga bokslut som de årligen överlämnar till Patent- och registerstyrelsen. Yle Nyheter bad också de stiftelser och fonder som inte offentliggör sin utdelning om listor på deras stipendiater och stödmottagare.

Stiftelse
Bild: Yle

Vi begränsade kartläggningen till de svenskspråkiga organisationer som är medlemmar av Delegationen för stiftelser och fonder. Delegationen har utarbetat etiska riktlinjer för branschen, God stiftelsepraxis, som medlemmarna har förbundit sig att följa. Enligt delegationens vd Liisa Suvikumpu innebär det här att organisationerna borde publicera listor över sina utdelade understöd.

- Jo, praktiskt taget jo. Vi kan visserligen inte kräva att alla har en hemsida, men i så fall borde stiftelserna ha en annan bra idé om hur de publicerar utdelningen. Det normala är att mottagarna och summorna offentliggörs, säger Liisa Suvikumpu.

Suvikumpu förvånas över att flera stiftelser med en avsevärd utdelning inte vill ge ut uppgifterna om utdelningen.

- Jag tror att alla de här stiftelserna har talat om det här och diskuterat, evaluerat hur de vill göra det. Jag tror att det bara är en tidsfråga när de kommer ut och berättar öppnare. Men det är fint att de flesta stiftelser har webbsidor, eftersom det inte har funnits i så många år hos stiftelserna. Nu har nästan 100 procent av dem det, säger Suvikumpu.

Till skillnad från föreningar har stiftelser inte medlemmar som granskar verksamheten. Patent- och registerstyrelsen går heller inte igenom stiftelsernas utdelning så länge som det inte förkommer misstankar om missbruk.

Stiftelser som inte offentliggör sin utdelning

Följande stiftelser publicerar varken detaljerade listor över mottagarna på sin webbplats eller i sitt offentliga bokslut.

Namn Utdelning Lämnar ut utdelningen åt Yle
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 7,8 milj. € (2012) Nej
William Thurings stiftelse 3,2 milj. € (2013) Nej
Stiftelsen Tre Smeder 2,8 milj. € (2012) Styrelsen ska ta ställning
Oskar Öflunds stiftelse 0,8 milj. € (2013) Oklart
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 0,7 milj. € (2012) Styrelsen ska ta ställning
Aktiastiftelsen i Vanda 0,5 milj. € (2013) Nej
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden 0,2 milj. € (2013) Styrelsen ska ta ställning

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

Brita Maria Renlunds Minne stöder bland annat privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn. Den årliga utdelningen ligger på nästan åtta miljoner euro och än så länge publiceras inga listor över hur pengarna används.

- Vi tycker att vi inte har haft någon orsak att kungöra det här. Våra mottagare är väl nöjda med det de får och för det mesta får de det de har anhållit om. För oss skulle det vara ganska mycket extra arbete att publicera det här. Tillsvidare har vi inte gjort det och det har varit styrelsens beslut. Kanske vi omprövar beslutet - det är möjligt, säger vice ordförande Marianne Lindberg.

William Thurings stiftelse

Bildtext William Thuring stöder bl.a. Åbo Akademi
Bild: Yle/Philip Stenkula

William Thurings stiftelse grundades 1960 och stöder bland annat vetenskap, konst, folkupplysning och hälsovård genom att dela ut dryga tre miljoner euro årligen. Stiftelsens stadgar stipulerar att en viss procent av utdelningen ska gå till Stiftelsen för Åbo Akademi, Cancerstiftelsen och Finska Konstföreningen. Enligt ordförande Carl-Johan Granvik är det en praktisk aspekt att resten av utdelningen inte offentliggörs.

- Vi är en stiftelse utan anställda. Vi har en liten styrelse som försöker sitt bästa i att se till att testamentets anda uppfylls. Det är klart att man kan ha olika åsikter om bidragen. Det finns goda ansökningar, slarviga, mera behjärtansvärda och andra. För en utomstående är det otroligt svårt att bedöma - att varför fick de 2 000 euro när vi fick bara 1 000. Det har varit kutym att de allmänt tagna understöden inte ges offentlighet, säger han.

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeder, det vill säga före detta Sparbanksstiftelsen i Helsingfors stöder bland annat kulturell och ideell verksamhet i Helsingfors. Utdelningen ligger på närmare tre miljoner euro och hittills har utdelningen inte varit offentlig.

- Egentligen har det varit bara ett tekniskt problem. Vi är en förhållandevis liten stiftelse, som inte har egen personal egentligen, och vi har bara en deltidsanställd ombudsman. Vi har utvecklat våra hemsidor först i fjol och meningen är att öppna för offentligheten, också då det gäller utdelningen från och med nästa utdelning i mars, säger ordförande Håkan Mattlin.

Övriga

Aktiastiftelsen i Vanda och Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla har liknande profil som Tre Smeder med verkar på andra orter. Oskar Öflunds stiftelse riktar in sig på kultur och vetenskap och Stiftelsen 7:nde Mars Fonden stöder humanitära och allmännyttiga syften.

Folkhälsan har också några fonder med extern utdelning, bland annat Ossian och Betsy Schaumans släktfond, Professor Jan-Magnus Janssons fond för geriatrik och forskning kring äldresomsorg. De har ändå sina egna beslutande organ och enligt Folkhälsans ekonomidirektör Christer Holmström är det upp till dem att ta beslutet.

- Det har förts diskussioner men då man kommer in på personfrågor handlar det om att tillämpa en viss sekretess, säger han.

Många olika grader av öppenhet förekommer

Av de 28 stiftelser och fonder som ingår i vår kartläggning publicerar hälften fullständiga listor med både mottagare och summa, antingen på webben eller i sina bokslut. Flera av organisationerna publicerar också rätt kompletta listor, men kan till exempel lämna bort summorna eller en viss del av utdelningen.

Över lag ser stiftelserna och fonderna ut att gå i en mera öppen riktning. Kulturfonden publicerar till och med en interaktiv karta som bland annat listar bidragen och stipendierna på kommunnivå och som också kan relatera uppgifterna till antalet invånare eller antalet svenskspråkiga i kommunen. Flera stiftelser och fonder framförde också tankar över att samhället går mot mera öppenhet.

Stiftelser och fonder med delvis öppen utdelning

Namn Offenlighet
Sophie von Julins stiftelse Summan på enskilda studerandestipendier saknas.
Finska läkaresällskapet Summan på enskilda stipendier saknas.
Stiftelsen Arcadas fonder Nej inte hela, men 80 % av utdelningen (2012) finns redovisad.
Stiftelsen Åbo Akademi Nej inte hela, men merparten dvs. de pengar som går till Åbo Akademi. Stipendier redovisas med namn och summa.
Kulturfonden Nej inte hela, men merparten. Styrelsens utdelning publiceras inte i sin helhet.
Medicinska understödsföreningen liv och hälsa Ger ut listorna, men publicerar dem inte själva.
Aktiastiftelsen i Borgå Ger ut listorna, men publicerar dem inte själva.

Merparten av Kulturfondens utdelning finns alltså i deras elektroniska söktjänst, men allting går inte att hitta den vägen. Nyligen kom besked om att 1,7 miljoner har beviljats ur Kulturfondens specialprogram (Program för gymnasiet, Program för teaterkonsten och Ung på svenska) och då publicerade Kulturfonden en skild lista över mottagarna.

leif jakobsson
Bildtext Direktör Leif Jakobsson
Bild: YLE/Jonas Sundström

Kulturfondens styrelse har därtill en skild pott som delas ut deras möten. Rapporteringen därifrån sköts via pressmeddelanden, men listorna på beviljade understöd är inte heltäckande. Detaljerade listor över styrelsens utdelning finns heller inte i Kulturfondens senaste verksamhetsberättelse. Enligt direktör Leif Jakobsson håller Kulturfonden ändå på att bygga om sina system så att bidragen och stipendierna kan publiceras i sin helhet.

- Målet är att den öppenhet och transparens som gäller vår verksamhet också kommer att vara synlig på våra hemsidor, säger han.

Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar största delen av sina medel till olika ändamål knutna till Åbo Akademi. Av stiftelsens totala kostnader går ändå kring tio procent till "annan verksamhet och bidrag enligt fondbestämmelser" och den utdelningen finns inte listad. Däremot är summor och mottagare offentliga för de studerande- och forskarstipendier som Åbo Akademi delar ut med stiftelsens pengar.

Sophie von Julins stiftelse har alla understöd till organisationer i sin verksamhetsberättelse och listar därtill understöden till studerande på webben. För studerandestipendierna nämns ändå inte specifika summor. Finska läkaresällskapet har en liknande linje. Alla stipendiemottagare listas på webben, men de specifika summorna nämns inte.

Vid Medicinska understödsföreningen Liv och Hälsa samt Aktiastiftelsen i Borgå betonade båda ordföranden öppenheten, även om utdelningen inte publiceras i deras verksamhetsberättelser eller på webben. Båda levererade omedelbart en förteckning över sin utdelning.

Allt behöver inte vara offentligt

Enligt Delegationen för stiftelser och fonder kan det ändå förekomma enskilda situationer då det kan vara problematiskt att offentliggöra mottagarna; då kan det handla om till exempel forskning.

- Det finns sådana situationer, då det handlar om innovationer. Att publicera summor och mottagare kan avslöja för mycket om att en viss person kommer att satsa på en viss innovation, säger Liisa Suvikumpu.

Vilken diskussion kan ni föra med medlemmarna för en öppnare praxis?

- Vi har två gånger per år ett stort möte och vi diskuterar mycket det här. Hur vi kunde göra saker bättre och kommunicera med alla - med den breda publiken.