Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Skiffergas – en framgångssaga med miljökonsekvenser

Från 2014
Uppdaterad 20.04.2014 10:38.
En rigg för att borra efter skiffergas i Pennsylvania
Bildtext Borrtorn för skiffergas i Pennsylvania, USA
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

”Det där är bara utopier, att utvinna gas ur skiffer ett par kilometer under marken går bara inte!” Så förhöll sig skeptikerna till skiffergasen under långa tider. Men inte längre. Skiffergasen har seglat upp som ett seriöst komplement till den globala energipaletten.

Den kommersiella utvinningen av skiffergas har varit i gång knappt i tio år, främst i USA. Det som kallas skiffergasrevolutionen har haft en stor betydelse för energimarknaden i USA, men återverkningarna syns också i Europa. (Läs en tidigare artkel om skiffergasen här).

Skiffergas - vad är det?

Skiffergas är naturgas som finns bunden i berggrund som består av skiffer. Skiffergas förekommer på stort djup i berggrunden, vanligtvis mellan en och tre kilometer under jordytan. Naturgas i skiffer förekommer i så gott som hela världen, men ofta i områden där den är svår eller omöjlig att utvinna, till exempel i bergsområden, i haven eller i tätt bebyggda områden.

Den gasrika skiffer som finns djupt under jordytan måste bearbetas för att kunna utvinnas. Det räcker inte med att borra hål för att få upp gasen, eftersom den finns inne i skiffern. I stället använder man en metod som kallas hydraulisk spräckning (fracking på engelska). Den utvecklades på 1940-talet, men först i början av 2000-talet hade teknologin utvecklats så mycket att man kunde inleda produktion i stor skala.

Gasborrningsrigg för skiffergas i Pennsylvania, USA
Bildtext Rigg för borrning av skiffergas, Pennsylvania, USA
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

Ny teknologi

Utvinningen fungerar så att man först borrar ett hål lodrätt, sedan vågrätt. Efter det pumpar man under högt tryck ned en blandning av vatten, sand och kemikalier. Denna hydrauliska spräckning får gasen att frigöras från sprickor i skiffern.
Trycket släpps och vattnet strömmar tillbaka till ytan och efter det kan naturgasen tas till vara på markytan. En grafisk beskrivning av processen hittar du här.

Kina och USA har mest skiffergas

De största fyndigheterna av skiffergas finns i Nordamerika. Över hälften av USA:s skiffergasförekomst finns i de nordöstra delarna, men också i sydväst finns stora fyndigheter. Där finns också skifferolja som kan utvinnas. USA är det enda land där man har kartlagt fyndigheterna grundligt med tusentals borrningar.

På alla andra håll har man endast uppskattningar som senare kan visa sig vara antingen för stora eller för små. Mexiko har också stora tillgångar på skiffergas. I Sydamerika är det Argentina som har de rikaste fyndigheterna.
Bland enskilda länder har Kina de överlägset största tillgångarna. Övriga länder i Asien, till exempel Indien och Pakistan har ganska blygsamma tillgångar. I Afrika finns skiffergastillgångar i norra Afrika och Sydafrika. I Australien finns också skiffergas och dessutom tekniskt kunnande när det gäller konventionell naturgas. Australien är redan nu en exportör av flytande naturgas, LNG.

Europa ligger i startgroparna

Europa har geologiskt sämre förutsättningar för skiffergasproduktion än USA. Dels är tillgångarna mindre, dels är produktionskostnaderna per enhet högre. Därtill är befolkningstätheten större och det kan skapa ett motstånd mot hydraulisk spräckning.
I Storbritannien har det förekommit omfattande protester mot planerade skiffergasanläggningar. Frankrike, som har stora tillgångar, har förbjudit hydraulisk spräckning. Samma gäller Bulgarien. I Europa finns ännu ingen produktion, utan bara kartläggningar och provborrningar. En översikt av skiffergas och skifferolja hittar du här.

De största tillgångarna på skiffergas finns i Polen och provborrningar förekommer redan. Politiskt får utvinningen grönt ljus av regeringen eftersom Polen vill minska sitt beroende av den ryska gasen. Bland annat har regeringen föreslagit ändringar i lagstiftningen för att utvinningen ska underlättas.
Tyskland har också en stor potential, men frågan är politiskt ytterst kontroversiell och det finns en bred opinion mot skiffergasproduktion. Ryssland har stora tillgångar, men tillsvidare koncentrerar man sig på den konventionella naturgasen.

Ukraina har stora tillgångar på skiffergas, men på grund av det kaotiska läget i landet är det osäkert om eller när produktionen kan komma igång. På sikt kunde skiffergasen minska Ukrainas beroende av den ryska gasen. Olje- och gasjättarna Shell och Chevron har varit intresserade av de ukrainska tillgångarna och åtminstone Shell har redan ett avtal med Ukraina. Läs mera här och här.

USA – en skiffergasrevolution

Efter 2005 har produktionen av skiffergas ökat mångfalt och USA är i dag världens största producent av skiffergas. Under 2013-2014 kommer produktionen att öka ytterligare då nya investeringar görs hela tiden. I år väntas USA gå om Ryssland som världens största gasproducent.
Enligt den amerikanska energiinformationsmyndigheten EIA räcker tillgången på naturgas (konventionell och skiffergas) i hundra år. EIA uppskattar också att år 2035 kommer närmare hälften av det totala utbudet av naturgas att vara skiffergas.

Gaspriset har sjunkit

Gaskostnaderna för boende har sjunkit med 20 procent, men för industrin har kostnaderna sjunkit med 50 procent från toppåret 2008. Samtidigt har priset på el och fordonsbränsle stigit. Gasproduktionen ökar i takt med att teknologin för hydraulisk spräckning utvecklas.

Det lägre gaspriset har fått elproducenter att övergå från kol till gas och det har i sin tur minskat koldioxidutsläppen med tio procent mellan åren 2007-2012. Övergången från kol till gas har fått priset på kol att falla. Under samma period har kolexporten till Europa fördubblats.

Mässa för underleverantörer till skaiffergasindustrin i Pittsburg, Pennsylvania
Bildtext Mässa för underleverantörer till skaiffergasindustrin i Pittsburg, Pennsylvania, USA
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

Den ökade produktionen av naturgas har minskat behovet av import av olja från drygt 11 miljoner tunnor per dag år 2007 till 8 miljoner tunnor per dag 2013. Det här sammanfaller med recessionen och ökad energieffektivitet.

Makroekonomiskt har skiffergasrevolutionen varit ett stort lyft för den amerikanska ekonomin. Investeringarna i skiffergas och skifferoljeindustrin beräknades år 2012 till 87 miljarder dollar. Sysselsättningen uppskattas till 1,75 miljoner och förädlingsvärdet till 240 miljarder dollar. Skatteintäkterna beräknas till 62 miljarder dollar. Fram till år 2035 väntas investeringarna mångdubblas.

Det billigare gaspriset gynnar också andra branscher är den petrokemiska industrin. Det har spillt över till producenter av stål, cement och konstgödsel som också har en investeringsboom på gång. Enligt en rapport från konsultbolagen PricewaterhouseCoopers kommer den energiintensiva industrin att skapa en miljon nya jobb fram till år 2025. Läs om skiffergasrevolutionens ekonomiska konsekvenser här.

USA är steget före Europa

USA har ett försprång både vad gäller teknologi och infrastruktur inom naturgasutvinningen. Dessutom finns skillnader i lagstiftningen. I USA garanteras markägaren rätten till det som finns under marken. Det ökar markägarnas intressen i branschen med tanke på royaltybetalningar från gasbolagen.

Miljökonsekvenserna inte entydiga

En av de viktigaste invändningarna mot utvinningen av skiffergas med hjälp av hydraulisk spräckning är de miljörisker som är förknippade med metoden. Sveriges geologiska undersökningar listar följande risker:

- Det kan uppstå vibrationer i berggrunden som i sin tur kan leda till att närliggande grundvattenmagasin och fastigheter skadas.

Deminstranter motsätter sig utvinningen av skiffergas pga miljöriskerna
Bildtext Demonstration mot skiffergasutvinning
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

- Grundvattnet kan bli förorenat och grundvattentrycket och grundvattennivån kan förändras.
- Marken kan påverkas i samband med borrning och utvinning.
- Kemikalier kan läcka i samband med hydraulisk spräckning.
- Störande buller från transporter och borrplatser.
- Det kan läcka metan från borrhål, rörledningar, ventiler m.m.

Det finns studier från USA som visar att flera procent av den producerade gasen läcker ut i atmosfären. Det här är ett allvarligt problem med tanke på att metan är en växthusgas som är till och med värre än koldioxid. En undersökning som BBC refererar visar att skiffergasen över en tjugoårs period har en 20 procent större inverkan på uppvärmningen än kol. Uppgiften är ändå kontroversiell och den stöds inte av undersökningar beställda av EU-kommissionen.

En rapport från Worldwatch Institute tonar ner riskerna med förgiftat grundvatten. Enligt rapporten är risken minimal ifall spräckningen görs rätt. Däremot finns en betydligt större risk för nedsmutsning på markytan på grund av läckage av de enorma mängder vatten blandat med sand och kemikalier som används i spräckningen. Sådana fall har rapporterats från USA.

I Lancashire i nordvästra England inträffade ett par mindre jordskalv nära ett provborrningsområde hösten 2011. Jordskalvet förorsakades sannolikt av borrningen. (Länkar till rapporterade miljökonsekvenser hittar du här och gaslobbyns motargument här.)

Intresset för skiffergasproduktion i Europa har fått EU-kommissionen att ta upp miljökonsekvenserna. Inom kommissionen fanns tankar att linjen kunde slås fast i ett direktiv, men hård lobbning från industrin och vissa medlemsländer (bl.a. Polen) ledde till att det hela blev enbart en rekommendation som består av minimiprinciper som länderna skall följa då skifferproduktion planeras. Principerna träder i kraft i sommar, se här.

Skiffergasrevolutionen i USA har en europeisk avigsida. Då efterfrågan på kol har minskat har USA haft ett överskott av kol. Amerikanskt stenkol har exporterats till Europa som gärna har köpt billigt kol. Detta trots att det blir svårare att uppnå målen om minskade utsläpp. Också i Finland har användningen av kol ökat.

Skiffergasrevolutionen kommer att förändra de globala energimarknaderna under de kommande åren. Den kommer att leda till lägre gaspriser och eventuellt till ökad tillväxt. Men någon lösning på energiproblemen i Europa blir den inte. Här kommer skiffergasen att bli ett komplement till de många andra energikällor som används.

Läs mera om skiffergas:
Skiffergasen ändrar energispelet i Europa
Skiffergasen kan förändra energibranschen
Gaslandskamp Ryssland-Ukraina