Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Muurainen och staden ser helt olika på trädfällningen

Från 2014
Billnäs bruk.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Billnäs brukspatron Olli Muurainen och staden Raseborg ser helt olika på trädfällningstvisten i bruket.

Muurainen anser att staden bryter mot lagen då tillståndet inte har beviljats. Ansökan borde inte ses som en miljöskyddsfråga utan som en landskapsfråga, tycker Muurainen.

- Tjänstemännen är biologer. Men såna här frågor borde skötas av tjänstemän som kan landskaps- och arkitektoniska frågor.

Ska man vårda landskapet eller naturen?

Muurainen fick tidigare i våras nej av både tjänstemännen på miljöbyrån och av politikerna i miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg.
Han tänker inte föra saken till rätten utan planerar att lämna in en ny preciserad ansökan.

Han vill fälla många träd och röja undan buskage som tagit över då bruket och åstränderna sedan 1980-talet fått växa igen.

Muurainen ansökte om tillståndet att fälla träd enligt en plan för vård av kulturmiljön i Billnäs.
Planen togs fram redan under Pojo kommuns tid. Men Pojo hade aldrig råd att förverkliga planen.

Muurainen fick tillstånd snabbt per telefon i Helsingfors

Tvisten mellan Muurainen och Raseborgs stad handlar om ett tillstånd för miljöåtgärder som i det här fallet i praktiken är ett trädfällningstillstånd.

Ett tillstånd för miljöåtgårder krävs alltid på detaljplanerat område om man vill göra något som förändrar landskapet.
Endast om åtgärden har ringa verkningar behövs det inget tillstånd.

Muurainen tycker att procedurerna i Raseborg är krångliga.

- På Drumsö ville jag fälla två stora stälgträd som växte mellan två tomter. Det tog 25 sekunder att få ett tillstånd per telefon. Det behövdes inga fullmakter och inga hundrasidors utredningar som i Raseborg, suckar Muurainen.

Expert på gamla bruk stöder Muurainen

Muurainen får stöd av bruksexperten Erkki Härö, Billnäsbon som före sin pensionering jobbade som forskare i byggnadshistoria vid Museiverket. Härö är specialist på gamla bruk.

- När Billnäs bruk var i gång, fanns det planterad och vårdad växtlighet endast i bruksgårdens park och trädgård, i smedernas och tjänstemännens små trädgårdsland samt på alléerna. I övrigt var området i huvudsak öppet och trädlöst antingen på grund av produktionstekniska skäl eller så var de betesmarker, skriver Härö i ett utlåtande som gäller trädfällningen i Billnäs.

Härö tycker att öppenheten borde dominera i synnerhet på området mellan broarna över Svartån.

Han poängterar också att träd som växer för nära byggnaderna kan skada dem.

Vart tredje stort träd bort

Muurainen anser att ungefär en tredjedel av de större träden i bruket förfular landskapet.

Av de mindre träden, buskarna och övriga vedväxterna är så många som fyra av fem skadliga för landskapet.

Han uppskattar tillsammans med sina experter att det finns minst 10 000 vedväxter på det område som nu är föremål för trädfällningstvist.
Det gäller både Muurainens ägor i bruket och bruksbostädernas område i Billnäs.

Raseborg: Inte enbart estetik

Men Raseborgs stad ser frågan ur en annan synvinkel.

Stadens miljöbyrå vägrar att se trädfällningen endast som landskapsvård utan tittar också på naturvärdena.

Muurainen ansökte om tillstånd för miljöåtgärder och det beviljas enligt mark- och byggnadslagen. Men det är ändå inte enbart landskapsbilden som gäller när man överväger om ett tillstånd kan beviljas, påminner miljöinspektör Ville Wahteristo vid Raseborgs stad.

- Naturvårdslagen ska också beaktas.

I Billnäs bruk finns till exempel hotade arter så som utter och olika fladdermusarter. Staden ville bland annat därför inte ge Muurainen ett öppet tillstånd.

Behandlingstiden för Muurainens tillstånd var över tre månader, från december till april. Det är normalt, säger Wahteristo. Behandlingstiden beror på arbetsmängden på miljöbyrån och omfattningen av ärendet.

- Ibland tar det flera månader men det har också hänt att jag har kunnat bevilja tillstånd samma dag.

Muurainen har redan tidigare fått tillstånd att fälla träd i Billnäs.

- Till exempel i fjol somras beviljades Muurainen tillstånd att fälla fler än 200 träd, och också tidigare har han beviljats trädfällningstillstånd, påminner Wahteristo.

15.5.2014 Ingen trädfällning i Billnäs

Fotnot: Vedväxt, lignos, är en växt vars ovanjordiska delar är fleråriga och mer eller mindre förvedade. Vedväxternas blad kan vara fleråriga (t.ex. barr) eller årligen avfallande. En vanlig indelning av vedväxter görs i träd, t.ex. ek och gran, som har en tydlig huvudstam, buskar, t.ex. rosor och spireor, som är förgrenade från basen med flera likvärda stammar, dvärgbuskar (ris), t.ex. blåbär och ljung, som är små buskar, samt lianer, t.ex. kaprifoler, som har slingrande och klättrande växtsätt. Till vedväxter räknas vanligen också halvbuskar, där bara nedre delar är förvedade, som hos hallon.

Diskussion om artikeln