Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyländska kommuner hittar brister i lagförslag

Från 2014
Lagbok.

Kommunerna får nu komma med utlåtanden om regeringens förslag till ny kommunallag och bland annat programmet för kommunernas ekonomi får kritik. Lojo och Raseborg är mest kritiska medan Ingå och Sjundeå har få anmärkningar.

Bildtext Hälften av kommunens pengar går till social- och häslovård.

I Raseborg konstaterar stadsstyrelsen att det blir svårt för kommunerna att själva åstadkomma balans i ekonomin då social- och hälsovården i framtiden ska skötas centralt i större enheter. Ungefär hälften av en kommuns pengar går åt till social- och hälsovården.

Stadsstyrelsen befarar att en stor gemensam hälsovårdssamkommun kan skjuta över ansvaret att balansera ekonomin på de enskilda ägarkommunerna trots att samkommunen sitter på en stor del av kommunernas pengar.

Lojo stadsstyrelse ser både för- och nackdelar med hur kommunernas ekonomi skulle organiseras. Risken är att kommunernas egen makt i ekonomiska frågor minskar medan staten får mera makt utan att förbinda sig till att trygga kommunernas ekonomi eller hjälpa kommunerna.

Kommunstyrelserna i Ingå och Sjundeå är däremot rätt nöjda med det ekonomiska förslaget.

Öppenhet är viktigt

Lojopolitikerna betonar öppenhet när det gäller strukturen för hur social- och hälsovården ska organiseras. Det är viktigt att eventuella affärsverk som ska styra den kommunala vården har offentliga möten på högsta nivåer så att besluten kan granskas. Det är bara i undantagsfall ett enskilt ärende kan stämplas som icke-offentligt.

chatt
Bildtext Lojo tycker personuppgifter på nätet ska få synas hela tiden.

Förslaget att städa bort personuppgifter ur elektroniska protokoll 14 dygn efter att besvärsrätten har gått ut är konstigt, anser stadsstyrelsen i Lojo. Om de får synas en tid på nätet kan de väl lika bra synas hela tiden. Dessutom medför det extra jobb som försvårar protokollens synlighet i elektronisk form.

I Sjundeå anser kommunstyrelsen att det är bra att invånarnas möjligheter att delta och påverka utvecklas och ses över. Styrelsen vill ändå att man beaktar kommunernas befintliga resurser innan man gör nya bestämmelser bindande för kommunerna.

Kommunstyrelsen anser också att "den föreslagna bestämmelsen om kommunaktion är onödigt vidsträckt för en allmän lag". I lagförslaget finns en bestämmelse om "ett klart och begripligt språk" som ska användas inom kommunen. Den formuleringen tycker kommunstyrelsen i Sjundeå att är onödig.

Vem ska har rätt att överta ärenden?

Politikerna i Raseborg vill inte begränsa rätten att ta över ärenden till att bara gälla stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen skriver i sitt utlåtande att staden "ser övertagningsrätten som ett medel för intern kontroll vid delegering". Stadsstyrelsen anser att de nämnder och direktioner som har delegerat beslutanderätten till tjänstemän också ska kunna ta över ärenden liksom stadsstyrelsen och stadsdirektören.

I Ingå anser kommunstyrelsen däremot att "lagförändringen är motiverad". Styrelsen anser att det gör systemet enklare och skriver i sitt utlåtande att "reformen förstärker kommunstyrelsens ställning som ett organ som ansvarar för kommunens förvaltning, ekonomi och samordnare av kommunal verksamhet."

I Sjundeå ser kommunstyrelsen både fördelar och nackdelar med att det bara är styrelsen som kan överta ärenden. Kommunstyrelsens roll blir tydligare, men det kan leda till att styrelsen inte mäktar med uppgiften då det finns ett stort antal ärenden att övervaka.

Stämpeln som kriskommun illa

Politikerna i Raseborgs stadsstyrelse är oroliga för att den nya lagen skulle kunna betyda att kommuner lättare klassas som kriskommuner ifall boksluten inte når upp till en viss nivå och statens granskningsförfarande utvidgas.

Stadsstyrelsen skriver att "den offentliga diskussionen om risken att bli kriskommun ger negativ publicitet och försvårar ytterligare kommunens möjligheter att förbättra sin svåra ekonomiska ställning."

I Ingå och Sjundeå säger däremot kommunstyrelserna att det är bra att en kommun inom fem år ska täcka underskottet och att det också gäller samkommuner.

Besvärsrätten borde ses över

Politikerna i stadsstyrelserna i Lojo och Raseborg är rörande eniga om att den nya lagen borde ta i de långa besvärsprocesserna i många kommunala ärenden.

Många projekt i kommunerna ligger på is på grund av att det räcker så länge innan besvären behandlas.

De långa behandlingstiderna för besvären tas inte alls upp i lagförslaget.

Raseborgs stadsstyrelse går så långt i sitt utlåtande att man är beredd att begränsa besvärsrätten till att endast gälla den egentliga parten i ett ärende.

Personalens ställning och tidtabellen

Lojo stadsstyrelse anser för sin del att den nya lagen inte kan träda i kraft 1 januari år 2015 på grund av för stram tidtabell.

Samtidigt anser Lojopolitikerna också att det fem år långa uppsägningsskyddet för personalen i samband med kommunfusioner är för långt. Tiden borde förkortas till två eller tre år.