Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fredning av farleden kan påverka verksamheten i hamnen

Från 2014
fartyg i kaskö hamn

Kaskö vill inte att farleden in till djuphamnen ska fridlysas. Närings- Trafik och miljöcentralen föreslår att ett natuskyddsområde ska inrättas på Kaskö stads område. Där ingår en del av farleden till hamnen och en del av Sälgrunds sydspets.

Kaskö stad har redan 1998 lämnat in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över Natura 2000-nätverket. Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen vidhåller sin tidigare ståndpunkt att inte godkänna en utvidgning av skyddsområdet. Farleden bör lämnas utanför och skyddsområdet bör minskas.

Som motiveringar framhåller stadsdirektören Marlene Svens att fartygstrafiken i Kaskö är betydande, liksom verksamheten i fiskehamnen, som är den största i landskapet.

Får inte begränsa verksamheten

Kaskö hamn upptogs också i år i det europeiska TEN-T nätverket, som en betydande hamn. En fridlysning av farledsområdet kan försvaga och snedvrida Kaskö hamns konkurrenskraft i förhållande till de övriga europeiska hamnarna.

En utvidgning av fridlysningsområdet får inte begränsa framtida fördjupningar av farleden eller en kraftigt ökad hamnverksamhet i djuphamnen i Kaskö, eller fiskehamnens verksamhet, påpekar Svens i beslutsförslaget till stadsstyrelsen.

Vad gäller Sälgrund får en fridlysning av sydspetsen inte inverka på de nuvarande rekreationsmöjligheterna eller på möjligheterna att utveckla verksamheten.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte på måndagen.