Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många förslag för att förbättra Iskmosunden

Från 2014
Uppdaterad 25.08.2014 17:53.
Iskmosunden i Korsholm.
Bild: Ola Österbacka

Det finns flera möjliga åtgärder för att minska på övergödningen i Iskmosunden. Enligt en rapport kan södra delen av Skatasund klassas som övergödd och Iskmo sund som måttligt eutrofierad.

I synnerhet mängden alger tyder på övergödning. Även halterna av kväve och fosfor var högre än medeltalet för sjöar i västra Finland.

Skyddszoner för jordbruket?

I Olli-Matti Kärnäs rapport beskrivs ett flertal möjliga åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.
Korsholm planerar att bygga ut avloppsnätet men delar av Iskmo kommer inte att omfattas av det. Då rekommenderas i stället minireningsverk för hushållen. I rapporten nämns också att jordbrukets skyddszoner i dag är för smala, bara 60 cm på en del platser. De borde vara minst en meter breda.

En annan möjlig åtgärder är att skapa bassänger där vattnet stannar innan det rinner ut i sunden. I bassängen sjunker de fasta ämnena som kommer med vattnet i dikena.

Kalkning av tillrinningsområdet och muddring är mer invecklade och kostsamma åtgärder som Kärnä i det här skedet inte tar ställning till. Däremot skriver han att man bör undvika dikning, kalhyggen och markberedning på området.

Möte för bybor

På onsdag kväll hålls ett möte för alla intresserade. Där ska man diskutera hur ärendet ska gå vidare och vilka åtgärder som kan komma på fråga.
Nästa år ska föreningen Iskmosunden ansöka om nya projektpengar. Åtgärderna blir troligen av någon gång mellan 2015 och 2020.

Delvis bättre än förr

Det finns ändå stora lokala skillnader i vattenkvaliteten i Iskmosundens sjöar.

Vad gäller försurning är läget som helhet bättre i dag än tidigare. Endast i Vekasund var pH-värdet våren 2014 nära den skadliga gränsen för fisk. Även vattnets förmåga att motstå försurning ser ut att ha förbättrats sedan de svagaste åren
på 1980-talet. Mängden fasta ämnen, grumlighet och järnhalterna har ökat en aning i jämförelse med 1980- och 1990-talen.

Iskmosunden omfattas i rapporten av fyra delar; Iskmo sund, Skatasund, Strömsund och Vekasund.
Bedömningen av läget baserar sig på ett års utredning av vattenkvaliteten, sedimentet, fiskbeståndet, vegetationen, fågelbeståndet och bottenfaunan.

Rapporten i sin helhet:
Olli-Matti Kärnäs rapport 2014

Iskmosunden får vandringsled