Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Time-out inom specialundervisningen i Lovisa

Från 2014
Uppdaterad 03.10.2014 05:36.
VOM-klassrummet i parkskolan
Bildtext Handikappade elever vid Parkskolan har integrerats i det finska skolcentret i Lovisa.
Bild: Yle/Mimmi Johansson

Den svenska specialundervisningen i Lovisa lever just nu något av ett mellanår.

Integreringen av Parkskolans gravt handikappade elever i det finska skolcentret har förlöpt bra.

Tanken har från början varit att en fullständig integrering av både den finskspråkiga och den svenskspråkiga specialskolan skulle ske samtidigt. Eftersom den finska sidan beslöt att skjuta integreringen på framtiden, valde också det svenska skolväsendet i Lovisa att göra på samma sätt.

Nya arrangemang

- Nu gäller en time-out och den svenska sidan kommer alltså att ta steget fullt ut samtidigt som det finska skolväsendet i Lovisa, säger utbildningsdirektör Timo Tenhunen.

En medelålders man i förgrunden vid en skolgård.
Bildtext Utbildningschef Timo Tenhunen
Bild: Yle/Berislav Jurisic

Tenhunen säger att arrangemanget nu är delvis genomfört men Parkskolan finns dock kvar i Generalshagens skola, där de yngre barnen får undervisning.

Förhandlingar med grannkommunerna

Att avsluta Parkskolan kommer ännu att kräva förhandlingar med grannkommunerna, eftersom Lovisa stad har skolavtal med bland annat Lappträsk och Mörskom. Detta kommer att kräva en förändring i förvaltningsstadgan och i skolavtalen.

På den finska sidan har Lovisa stad redan inbegärt av Lappträsk kommun ett utlåtande om deras ståndpunkt om en eventuell integrering av den finska specialskolan i den stora enhetsskola som stadsfullmäktige snart ska ta ställning till. På samma sätt kommer det också att bli en förändring i skolavtalet då det gäller nyarrangemangena av verksamhetsställena för den svenska specialundervisningen.

- Servicen kommer att bestå, men placeringsplatserna förändras, säger Tenhunen.

Stöd för integrering

Rektorn för Parkskolan, Lotta Juslin, säger att integreringen har fungerat bra och att hon besöker enheterna regelbundet. Hon tycker att det ultimata är att specialklasserna i framtiden skall vara integrerade fullt ut i allmänundervisningen i Lovisa högstadium respektive lågstadiet Generalshagens skola.

Lotta Juslin berättar om parkskolan
Bildtext Lotta Juslin
Bild: Yle/Mimmi Johansson

Om de nya skolhusen i Lovisa byggs, kommer det att underlätta integreringen inom allmänundervisningen ännu mera, säger Timo Tenhunen.

- Elever som har behov av specialundervisning har ju inte inlärningssvårigheter i alla ämnen. I de ämnen man inte har svårigheter, kan man få undervisning tillsammans med de andra. Det här kommer att bli mycket lättare i framtiden - när mellanåret är över och inte minst när de nya skolhusen är byggda.

Lagen kräver

Tanken att integrera elever med specialbehov med övriga skolelever, bottnar i det faktum att elever med specialbehov ofta är socialt isolerade.

Dessutom har kriterierna för lärande och skolgång i den grundläggande utbildningen förnyats genom lagändringar, där ett syfte bland annat är att förbättra möjligheterna för elever med behov av stöd att få det stöd de behöver både snabbare och mer systematiskt än tidigare.