Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad kommer med nytt hissförslag - efter domstolsbeslut

Från 2014
Hus i Kronohagen i Helsingfors.
Bildtext Långdansen kring hissarna i Kronohagen går nu vidare i en ny fas.
Bild: YLE / Fred Wilén

Stadsplaneringskontoret i Helsingfors har nu förberett ett nytt förslag när det gäller byggande av hissar i gamla hus i Kronohagen. Det här efter att Högsta förvaltningsdomstolen ogiltigförklarat ett tidigare beslut.

Hissarna i husen i Kronohagen är en långkörare där skyddade gamla hus ställs mot tillgänglighet och bekvämlighet för invånarna. Stadsfullmäktige fattade 2012 beslut om en detaljplaneändring som möjliggör byggande av hissar i trapphusen i nio gamla fastigheter i Kronohagen. Tanken var då att bygga hissarna så att de passar in i omgivningen.

Beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen i Helsingfors som i april 2013 förkastade överklagan. I februari i år slog ändå Högsta förvaltningsdomstolen fast att det inte går att förvissa sig om att balansen mellan den byggda miljön och tillgängligheten i husen var i enlighet med lagen. Domstolen hänvisar i sitt beslut till markanvändnings- och bygglagen där den byggda miljön ska värnas.

Staden har nu utarbetat ett nytt förslag som trots allt skulle möjliggöra byggande av hissar i trapphusen i Kronohagen. Kärnan i det förslaget är att man i samband med att bygglovet beviljas förhandlar med museimyndigheterna. Dessutom poängterar nu staden att den värdefulla fastigheten ska beaktas då hissarna byggs.

Stadsplaneringsnämnden behandlar ärendet nästa vecka.