Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

"Hembesök är den mest konkreta hjälpformen"

Från 2014
Uppdaterad 28.10.2014 06:10.
Yle Nyheter: Förebyggande arbete behövs i problemfamiljer - Spela upp på Arenan

Mirjam Kalland är generalsekreterare för Mannerheims barnskyddsförbund och besitter djup kännedom om de förhållanden som resulterar i familjetragedier likt den i Rautavaara. Hon hoppas att lagändringen nästa år ska få fler familjer att nås av förebyggande insatser.

Mirjam Kalland, nu här det hänt en gång till. Vi ska av allt att döma få vänja oss med de här familjemorden?

- Vi får hoppas att man aldrig vänjer sig, utan att det berör oss lika djupt varje gång. Enligt barnspykiater Anne Kauppi, som skrivit sin doktorsavhandling i ämnet, är de mammor som gör sådana här saker ofta väldigt depressiva, eller rent psykotiska. Då de planerar eller genomför sin gärning ser de ingen annan lösning. De lever som i en dimma, där det inte finns någon annan utväg. Och de tror de kommit på den bästa lösningen.

Handlar det om enskilda tragedier eller är de en del av en samhällstrend?

- Det finns alltid två sätt att se på saken. Dels handlar det om familjen som berörs, och den historia som så gott som alltid finns där bakom. Ofta har problemen pågått länge. Mental ohälsa uppstår inte på en sekund.
- Men sedan infinner sig alltid frågan om man kunde ha ingripit. Kunde experterna ha gjort något? Och experterna är rätt så eniga om att det förebyggande arbetet är viktigast. I sådana fall har man kontakt med familjen på daglig basis. Det blir enklare att upptäcka om någon inte mår bra, och erbjuda den personen hjälp. Är man väldigt depressiv är det svårt att söka hjälpen själv.

Vi ska kanske påpeka att familjemorden faktiskt har minskat, då man ser till utvecklingen i ett längre tidsperspektiv på femtio år. Men 2012 var ett särskilt mörkt år - då hade vi 12 familjemord i Finland. Det ledde också till en diskussion om samhällets ansvar. Åsikten tycks vara att varje sådan här tragedi måste förhindras om samhället kan göra det. Du har själv varit med i arbetet efter 2012. Vad har gjorts under den tiden?

- Jag var med i en arbetsgrupp som utredde barnskyddets situation. Vi kom till samma slutsats som många andra: det förebyggande arbetet har blivit försummat. Det kan låta paradoxalt, men förebyggande arbete kan inte inledas förrän de berörda är klienter hos barnskyddet.
- Ett resultat av arbetsgruppens arbete - och många andras - är den nya lag som är avsedd att träda i kraft nästa år. I lagen ska förebyggande arbete definieras på nytt, som en del av de sociala insatserna innan det egentliga barnskyddsarbetet vidtar. Därmed ska en familj kunna erhålla förebyggande arbete också utan att vara barnskyddsklient.

Kanske man då vågar berätta om sina problem, utan rädsla att bli fråntagen sina barn?

- Klart att en familj ogärna vill skaffa sig den stämpel som ett barnskyddsingripande medför. Däremot är det inget problem för en familj att anlita hemservice, eller efterlysa annan form av mjukare ingripande. Alla begriper ju att hemservice inte är ett hjälpmedel mot depression. Men det ger familjen tillförsikt - det finns hjälp att få när man behöver det. Det kan sänka tröskeln för att söka riktig hjälp.
- Och den person som besöker familjen kanske inser att där behövs hjälp. Han eller hon kan själv inte erbjuda den, men nog se till att familjen får den.

Kvinnan i Rautavaaratragedin hade tre barn på ett, två och sex år. Hon har alltså med all sannolikhet deltagit i rådgivning som alla andra föräldrar. Är det fel på rådgivningen om ingen har märkt att hon var desperat eller deprimerad?

- Att säga att man inget märkt är att dra lite väl snabba slutsatser. Det är möjligt att man noterat problemen, och sökt erbjuda hjälp - men hjälpen har inte varit tillräcklig. Det varierar från kommun till kommun, resurserna kan vara väldigt små.

Vad är den mest konkreta sättet att hjälpa, tycker du?

- Det är nog hembesök. Kanske man på rådgivningen märker att mamman eller pappan vill tala om något, något som det är svårt att redogöra för under femton minuter när barnen är närvarande. I många kommuner kan man erbjuda hembesök och familjearbete inom rådgivningens ramar. Vid hembesök kan man reda ut familjens situation, och avgöra vilken hjälp den behöver.

Läs också:
Mamma och barn dog i trafikolycka i Rautavaara
Polisen: Krocken var troligen avsiktlig - kvinnan lämnade brev
Familjemord allt ovanligare
Tidsbrist ett problem för rådgivningen.