Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hakkarainen ger inte upp om påstådd mobbning i Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 11.11.2014 17:24.
Mårten Johansson och Jyrki Hakkarinen
Bildtext Jyrki Hakkarainen (t.v.) anser själv att han mobbades av stadsdirektör Mårten Johansson
Bild: Yle/Fia Doepel

Den tidigare utvecklingsdirektören i Raseborg, Jyrki Hakkarainen, har nu vänt sig till riksåklagaren med en klagan över beslutet att lägga ner förundersökningen om huruvida stadsdirektör Mårten Johansson gjorde sig skyldig till mobbning eller inte.

Hakkarainen begär också att förundersökningen återupptas.

Häradsåklagare Heidi Röblom beslutade i augusti att avsluta förundersökningen om den påstådda mobbningen.

I beslutet från Västra Nylands åklagarämbete sägs att ärendet redan har behandlats många gånger i olika instanser och på olika sätt. Det har tagits upp både inom staden, arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket och inom rättsväsendet.

Eftersom bevisen för en fällande dom inte torde vara tillräckligt starka ansåg åklagaren att fallet avslutas.

Jyrki Hakkarainen sades upp från sin tjänst år 2012 efter att stadens politiker fick nog av hans anklagelser om mobbning.

Opartisk undersökning

Jyrki Hakkarainen skriver i sin klagan att han hade vänt sig till polisen i Esbo för att få en opartisk utredning av fallet. Han ville inte att ärendet skulle utredas i Ekenäs av rädsla för diskriminering på språkliga grunder och eftersom han anser att det finns en stark politisk koppling mellan polisen i Ekenäs och staden Raseborgs förvaltning samt politik.

Han säger sig ha tagit kontakt med polisen, men att han inte hördes muntligt trots att han önskade det utan fick istället svara på frågor per e-post. Enligt Hakkarainen var han själv tvungen att hjälpa till med att formulera frågorna.

Han upplever att ärendet egentligen aldrig utreddes utan bara lades ner.

Hakkarainen hävdar också att eftersom åklagarens modersmål är svenska och verksamhetsorten är Ekenäs så har hennes opartiskhet äventyrats.

Paralleller till AKT-fallet

Jyrki Hakkarainen anser att det finns klara likheter mellan hans fall och det omtalade mobbningsfallet inom bil- och transportförbundet AKT där den tidigare ordförande Timo Räty fälldes för arbetsplatsmobbning.

Åklagarens uttalande om att det inte finns tillräckligt med bevis stämmer inte, säger Hakkarainen och skriver i klagan att det finns minst lika starka bevis som i fallet AKT både mot stadsdirektör Mårten Johansson och mot dåvarande stadsstyrelseordföranden Ulf Heimberg från SDP.

Fel att hänvisa till Regionförvaltningsverket anser Hakkarainen

Jyrki Hakkarainen kommer också med anklagelser mot andra myndigheter. Han är bland annat missnöjd med hur Regionförvaltningsverket (AVI) har utrett hans ärende och har en lämnat in en klagan till justitiekanslern i ärendet.

Den granskare vid AVI som gick inom Hakkarainens ärende gav honom rätt både vad gäller den sänkta lönen han fick i och med kommunsammanslagningen 2009 och att han behandlats fel då det gäller hans rätt att som utvecklingsdirektör föredra ärenden.

Däremot ansåg granskaren att Raseborg har försökt åtgärda bristerna efter att Hakkarainen hade påtalat trakasseriproblemen och att staden då inte har gjort sig skyldig till ett direkt fel gällande arbetarskyddsreglerna.

Men eftersom Hakkarainen anser att AVI har begått fel är det enligt honom fel av åklagaren att hänvisa till AVI:s utredning och använda den som motivering till att lägga ner förundersökningen.

Lönetvisten

Jyrki Hakkarainen anser det också vara fel av åklagaren att hänvisa till hans och stadens tvist om hans sänkta lön. Hakkarainens lön har behandlats både i förvaltningsdomstolen och i högsta förvaltningsdomstolen, men domstolarna har bara kunnat konstatera att beslutet inte har kommit till i fel ordning utan allt har tekniskt sett gått rätt till.

När det gäller själva innehållet i lönefrågan tar förvaltningsdomstolen inte ställning. Därför borde åklagaren inte hänvisa till detta fall.

Det pågår ännu andra förhandlingar om huruvida staden gjorde rätt eller fel då man sänkte Hakkarainens lön, säger han själv.

Av stort allmänt intresse

Hakkarainen säger också att åklagaren har beslutat lägga ner hans fall eftersom det inte föreligger stort allmänt eller privat intresse att fortsätta förundersökningen.

Själv är Hakkarainen av helt annan åsikt.

Han anser att ärendet har fått stor publicitet. Dessutom ställs det extra krav på Raseborg eftersom stadens verksamhet finansieras med skattemedel och övervakas demokratiskt.

Hakkarainen säger också att det är viktigt att reda ut stadsdirektörens tjänsteplikter och ansvar. Också stadsstyrelsens roll och dess presidies uppgift att ta tag i liknande fall borde utredas.

Hakkarainen säger att det dessutom också personligen och privat handlar om en stor sak. Hans karriär och rykte har lidit av processen.

Hakkarainen anser att fallet också borde utredas som misshandel eftersom en lång tid av psykisk belastning kan leda till depression och permanent arbetsoförmåga.

Jyrki Hakkarainen har flera domstolsprocesser på gång. När det gäller uppsägningen av honom förlorade han ronden i förvaltningsdomstolen, men går nu vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Han säger sig också i mobbningsfallet vara beredd att själva väcka åtal eftersom han är utbildad jurist.