Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Myntti: Svenskfinland är hotat - vi har inte ens en strategi

Från 2015
Uppdaterad 12.02.2015 14:40.
Författaren Kenneth Myntti
Bild: Emilia Myntti/Söderströms

Centraliseringspolitiken i Finland är en fara för alla perifera delar av Svenskfinland. Det skriver journalisten Kenneth Myntti i en pamflett för den finlandssvenska tankesmedjan Magma. Svenska folkpartiet är genom sin ständiga regeringsmedverkan medskyldigt till att Svenskfinland förtvinar ekonomiskt – och därmed hotas partiet självt.

Kenneth Myntti oroas speciellt för det svenskdominerade landskapet Österbottens framtid. Finlandssvenskarna borde bli bättre på strategisk koordinering. Det är några slutsatser i pamfletten ”Finlandssvensk drivkraft” som presenterades i Helsingfors idag.

Finlandssvensk drivkraft

Mycket handlar om organiseringen av samhället. Vad ska vi kalla kommunreformen eller social- och hälsovårdsreformen? Enligt Kenneth Myntti är de tydliga hot mot svenskdominerade kommuner, beslutsmakten i Svenskfinland och därmed också hot mot de berörda invånarnas tillgång till samhällsservice (överhuvudtaget och speciellt på eget språk).

Kenneth Myntti talar om etnisk mobbning, en vanlig åtgärd i Centraleuropa, i synnerhet i postkommunistiska länder, men som han anser förekommer också hos oss. I Finland är försöken att strypa den finlandssvenska minoritetens rättigheter inte lika öppet provokativa. Men de förekommer alltså, enligt Myntti. Försöken att avskilja Karlebyregionen från övriga Svenskfinland var nägot liknande: regeringen Kiviniemi gjorde en politisk handling som var kallsinnigt ignorant gentemot den finlandssvenska befolkningen.

Eget fel?

Finlandssvenskarna själva är inte utan skuld när samhället segregeras och klyftorna ökar, mellan landsbygd och stad och mellan olika samhällsklasser, skriver Kenneth Myntti. Eller åtminstone har Svenska folkpartiet varit med, i alla regeringar sedan 1979.
Partiet har blivit en del av den nationella maktapparaten som centraliserar samhällsfunktionerna och fördjupar klyftorna.

Myntti verkar inte ha någon teori om varför partiet vill motarbeta sina egna intressen, eftersom väljarna i glesbygden kan ju knappast gilla detta. Kanske oförmåga? Det har blivit allt svårare för partiet att vinna gehör i regeringen för infrastruktursatsningar i glesbygden eller för att små regionsjukhus ska få behålla förlossningsvården.

SFP kan inte tillfredsställa alla

Kenneth Myntti, med sin bas i Vasabladet, nämner den finlandssvenska lärarutbildningen som ett exempel på en klassisk motsättning mellan Österbotten och huvudstadsmetropolen.
SFP kan inte tillfredsställa någon part när man både försöker garantera Österbottens ”rätt” till en egen lärarutbildning och huvudstadens tillgång till kompetenta lärare.

Myntti nämner också ett fredningsprojekt i Molpe i Österbotten inom Natura 2000-programmet som väckt lokal upprördhet.
Konsekvensen är att de svenskdominerade regionerna utanför ringväg 3 marginaliseras i samhällsutvecklingen.

Framgång i självstyrelse

Vissa områden är mer välbärgade än andra, noterar Myntti. Titta på Katalonien och Sydtyrolen i Europa! Gemensamt för dem är att de har provinsiellt självstyre och är flerspråkiga. Liknande framgångar kan ses på Åland,

I Svenskfinland har man haft kommunalt självstyrelse som ger möjlighet till ett starkt självbestämmande, med goda följder för samhällsekonomin. Det är därför vi inte kan offra det finlandssvenska självbestämmandet på de centraliserande strukturreformernas altare, enligt Myntti i Magma-pamfletten

Trygga ekonomisk framgång!

Många av exemplen i Mynttis pamflett kommer från Österbotten. Där är det självklart att makten inte kan centraliseras till Åbo eller Helsingfors. Fullgod samhällsservice behövs också i fortsättningen i Österbotten. Det vill Myntti bevisa bland annat med de många österbottniska exportföretagen, som är globala koncerner med direkt kontakt till många länder.

För att österbottningarna ska kunna behålla och utveckla sina företag och den kommunala skattebasen borde infrastrukturen vara på toppnivå, liksom utbildning och social- och hälsovård. Kontinuerligt inflöde av ny arbetskraft måste tryggas med invandrad arbetskraft.

Svenskfinland står inte på sidan av samhällsomvandlingen. Den finlandssvenska kustregionen kan bli ett av de områden som blöder mest i strukturomvandlingen. Debatten handlar också om Svenska folkpartiets framtid. Eftersom Österbotten är ett av de viktigaste områdena för partiet och är SFP:s starkaste väljardistrikt borde partiet beakta Österbotten i sin intressebevakning, upprepar Myntti.

Många har misslyckats

Det är inte bara SFP som medverkar till en negativ utveckling. Myntti ratar flera: De svenska finlandssvenska socialdemokraterna är en del av rikspartiet SDP som kör sina egna intressen, Centerns svenska avdelning har aldrig drivit Svenskfinlands ärenden, medan de svenska kristdemokraterna är bara en liten droppe i ett stort finskt sammanhang. De övriga partierna tycks inte ens vara värda ett omnämnande.
Däremot berömmer Myntti Svenska Finlands Folkting för att bromsa den negativa utvecklingen. Det görs t.ex. genom att vaska fram expertutlåtanden till hjälp i grundlagstolkningar.

Var är strategin?

Finlandssvenska initiativ dyker upp då och då, men tenderar alltid att rinna ut i sanden – en gemensam samhällsstrategi har vi inte fått till stånd och det är ingen hemlighet, skriver Kenneth Myntti.
Svenskfinland har en massa aktörer som drar åt alla olika håll, men ingen kommandobrygga som ens vill försöka sig på en koordinering av åtgärderna. Själv kommer Kenneth Myntti inte med något förslag till åtgärdsprogram, och det var knappast heller meningen.

Myntti hoppas på opinionsyttringar som sprids som ringar på vattnet via internet, av typ: ”arabiska våren” eller ”Occupy Wall Street”. Kenneth Myntti skisserar en fristående, digital debattarena, med en finansiellt stark finlandssvensk organisation i bakgrunden, t.ex. Svenska folkskolans vänner.

Pamfletten publiceras av tankesmedjan Magma och kan läsas här.