Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Radar visar risk för fågeldöd vid vindkraftverk

Från 2015
Uppdaterad 26.02.2015 09:35.
flygande havsörn
Bild: Timo Lumme

Med radar försöker man kartlägga fåglarnas flyttvägar i Österbotten. Målet är att hitta lämpliga placeringar för vindkraftverk och undvika högrisklägen. De första radarobservationerna gjordes i höstas på Svalskulla i Närpes där det står fem nya vindkraftverk.

Vindkraftverken som togs i bruk i höstas på Svalskulla i Pjelax i Närpes blev rätt placerade. Radarbilderna visar att flyttfågelsträcken går en bra bit väster om kraftverken.

Radarn var i gång före och efter att vindkraftverken togs i bruk, och observationerna visade att vindkraftverken hade en minimal påverkan på fågellivet.

De slutliga resultaten väntas inom kort, uppger affärsområdeschef Jakob Kjellman på företaget FCG. Företaget projekterar närmare en tredjedel av vindkraften i Finland.

- Vi sköter om allt från idé till ett vindkraftverk i drift, säger Kjellman

Fågelperspektivet allt viktigare

För FCG och många vindkraftbolag har fågelperspektivet kommit att bli av stor betydelse. Särskilt därför att NTM-centralen och Forststyrelsen har opponerat sig mot flera av de vindkraftsparker som planeras i Österbotten.

I parkerna har olika vindkraftbolag tänkt bygga cirka 200 turbiner, men NTM-centralen och Forststyrelsen har med hänvisning till fågellivet lämnat in negativa utlåtanden.

Det är stora pengar på spel om miljöministeriet slår in på samma linje som NTM-centralen och Forststyrelsen.

Bara de 200 vindkraftverken som fått kritik representerar en investering på fem miljoner euro per styck, sammantaget handlar det om en miljard euro.

I vår eller i sommar väntas Miljöministeriet slå fast i vilken mån Österbotten kan bebyggas med vindkraftverk.

Bättre veta än tro

Det är bättre att förkasta eller acceptera en vindkraftspark på basen av kunskap än tro, säger Jakob Kjellman på FCG.

I dag handlar det mera om tro när man bedömer projekt, hävdar han. Det är därför företaget FCG gått in för att med radar försöka påvisa hur fåglar påverkas av vindkraftverk.

Den radar som placerats i Svalskulla ligger två kilometer från vindkraftverken på en mast ovanför trädtopparna. Den är inställd på att registrera fågelflockar på fem kilometers radie.

Med en snävare fininställning kan man till och med registrera enskilda fåglar i närområdet och urskilja om det är en svan eller en kaja.

Intill vindkraftverken har man dessutom byggt ett fågeltorn. Man vill jämföra fågelskådares observationer med radarbilderna.

Den radar som används är en flygfältsradar från England som tidigare använts för att varna flygledningen för fågelflockar i närheten av flygfält.

Det tekniska sköts av två engelsmän som snart gör sig redo för att registrera vårens fågelsträck.

Någon liten satsning är det inte fråga om. Fyra år planeras undersökningen pågå och har då kostat en miljon euro.

Vindkraftverk vingklipper fåglar

Det finns flera exempel på enskilda vindkraftverk som felplacerats och dödat många fåglar. I Norge finns ett riktigt skräckexempel, men för den skull behöver man inte rata hela vindkraftsparker, menar Jakob Kjellman.

Målsättningen är nu att påvisa att det går att placera ett större antal vindkraftverk nära kusten, trots ett rikt fågelliv. Allt handlar om placering, säger Kjellman.

- Generellt sett har vindkraftverk på uddar varit mest problemfyllda. Det visar undersökningar på Gotland.

Med god layout och anpassningar ska det gå att undvika felplaceringar, säger Kjellman. Det är det faktaunderlaget som företaget FCG med sin radarundersökning försöker få fram.

Miljöministeriet kallsinnigt

Det är alltså en rad kustnära vindkraftsparker från Kristinestad upp till Vasa som har ifrågasatts och risken är att de stoppas av ministeriet bara på basen av tro, säger Kjellman.

Han jämför med norr om Karleby där det finns kustnära planer liksom i Satakunda, men där har planerna inte rönt samma motstånd av de regionala myndigheterna.

I Österbotten har den regionala förvaltningen lyft fram fågelperspektivet som ett Natura 2000 problem.

Företaget FCG har försökt få Miljöministeriet att intressera sig för den pågående undersökningen, men där har vi fått kalla handen, säger Jakob Kjellman.

Ministeriet väntas i vår eller i sommar avgöra hur omfattande vindkraftsutbyggnaden blir i och med att Österbottens förbunds etapplan två ligger hos ministeriet för bedömning.

Radar visar risk för fågeldöd

Programmet är inte längre tillgängligt