Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiskt spel bakom Porkala nationalpark

Från 2015
Uppdaterad 29.05.2015 07:18.
Rönnskär i Porkala hör till försvarsmakten.
Bildtext Rönnskärs fyr utanför Porkaka udd hör till försvaret.

Ärendet med att grunda Porkala nationalpark har framskridit i ovanligt rask takt, tycker en del. Den har delat allt från kommuner till föreningar och privatpersoner. Frågan har också spelats på den politiska arenan.

Det finns många som vill något i eller i närheten av Porkala. Men alla parter säger att de har Porkalas bästa för ögonen.

De vill skydda den känsliga skärgårdsmiljön i Porkala som ligger på Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå kommuners område. Men åsikterna går isär om hur miljön bäst kan skyddas.

Sannis myrar

Den nu aktuella tvisten började hösten 2014 när De gröna lämnade regeringen och Samlingspartiets Sanni Grahn-Laasonen i september efterträdde Ville Niinistö på miljöministerposten.

avloppsförordningen
Bildtext Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Samlingspartiet).

Den färska ministern var snart i hetluften då hon tog ett överraskande beslut som gällde skyddet av myrmarkerna.

Miljöfolket och flera partier, inte minst De gröna, rasade över Grahn-Laasonens beslut att stoppa myrskyddsprogrammet som hade beretts i flera år och nu skulle ros i land. Grahn-Laasonen fick kritik också av sina egna.

Grahn-Laasonen motiverade beslutet med att hon inte ville tvinga markägarna att skydda myrar utan fortsätta skydda myrar på frivillig grund.

Men det var inte det som partierna kommit överens om tidigare och heller inte det som stod i regeringsprogrammet. I det var partierna överens om att 100 000 hektar värdefulla myrar ska skyddas - med Grahn-Laasonens beslut krympte arealen till 6000 hektar.

Grahn-Laasonen kritiserades för brist på miljöengagemang. Beslutet kallades "oerhört" och icke acceptabelt. Också från det egna samlingspartistiska leden sågs det som olämpligt.

Partiet försvarade sig med att myrskyddsprogrammet inte stoppades utan endast omvärderades.

Det kan också tänkas att de fortsatta problemen med gruvan i Talvivaara inte fungerade som god grön pr för Samlingspartiet. Jan Vapaavuori var näringsminister och fick ofta kommentera miljöproblemen.

karta över det som kan bli Porkala nationalpark
Bildtext Initiativet till Porkala nationalpark kom från Finlands naturskyddsförbund i Nyland. Det här är deras förslag till nationalpark, Forstyrelsens omfattande förslag är rätt lika.

Porkala också mot regeringsprogrammet

Samlingspartiet ville nu gärna visa att de bryr sig om miljön.

En kort tid efter myrskyddstvisten landade utredningen om nya nationalparksområden på miljöministerns bord. Forststyrelsen hade redan en längre tid utrett möjligheterna att utvidga några nationalparker, Porkala på initiativ av Finlands naturskyddsförbunds Nylands distrikt.

Grahn-Laasonen skickade Forststyrelsens rapport raskt vidare för utlåtanden i januari. Alla ministerier hade redan tidigare fått i uppdrag att fundera på hur de kunde bidra med något lämpligt till firandet av Finlands 100-åriga självständighet 2017 och miljöministern var också medlem av delegationen för hundraårsjubileet.

Miljöministern tyckte nu att Porkala nationalpark kunde kunde bli en fin 100-årsgåva. I Porkala fanns många lämpliga faktorer, allt från historia till natur. Området ligger dessutom inom räckhåll för huvudstadsborna.

Många kunde tänkas stöda en sådan ny nationalpark. Och Samlingspartiet skulle se grönare ut igen.

Försvarsminister Carl Haglund (SFP).
Bildtext Försvarsminister Carl Haglund (SFP).

Det fanns dock ett problem. Regeringen var från början överens om att under sin period endast grunda en ny nationalpark, Tykö nationalpark i Salo.

Alla såg inte med blida ögon på den nya idén. Försvarsminister Carl Haglund rasade. Under regeringsförhandlingarna hade båda alternativen diskuterats, men beslutet hade blivit att inte ta med Porkala i regeringsprogrammet för 2011-2015.

Kyrkslätt säger ja, Sjundeå säger ja, Ingå säger nej

Men miljöministern hade redan skickat planen på remissrunda. Nu fick bland annat de berörda kommunerna Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt säga sin åsikt.

Ingen kommun var enig. Kyrkslätt sade ja till den nya nationalparken men först efter omröstning. Kyrkslätt skrev också in många villkor i sitt ja-beslut, bland annat att kommunen inte tänker stå för kostnaderna och att det bör vara klart att Forststyrelsen får pengar för ändamålet.

Frågan engagerade: inför det avgörande styrelsemötet hade förespråkarna samlat in 1500 namn för en nationalpark, motståndarna fick ihop cirka 500 namn.

Sjundeå sade också ja. Men också i Sjundeå krävde beslutet omröstning. Den slutade 6-3.

I Ingå sade både nämnd och styrelsen nej tack till Porkala nationalpark. Motiveringen från nämnden var smått osannolik - en nationalpark hotar naturen.

Ingå poängterade också att naturen på det planerade området inte är hotad och att en ökad turism på kort tid kan förändra naturen till det sämre. Ingåpolitikerna ifrågasatte också om det är värt att satsa på en dyr nationalpark när tiderna är dåliga.

Organisationer för och emot Porkala nationalpark

Många organisationer ställde sig positiva till Porkala nationalpark. Bland dem fanns miljöorganisationen WWF Finland, Kyrkslätts Natur och Miljö rf, miljöföreningen Kirkkonummen ympäristöyhdistys, Kyrkslätt företagare, Huvudstadsregionens scouter, motionsorganisationen Suomen Latu, Föreningen Nylands friluftsområden och Finlands naturskyddsförbund.

Brygga vid en sommarstuga på Porkala udd.
Bildtext Nationalparksområdet är splittrat i ett tjugotal områden med privata marker emellan.

De som ställde sig emot var främst invånare och markägare i närheten samt Nylands svenska producentförbund.

Jägarna ogillade också den begränsade jakträtten som en nationalpark innebär.

Forststyrelsens två stolar

Forststyrelsen var den som utredde nationalparksfrågan men Forststyrelsens vd Esa Härmälä konstaterade också att han motsätter sig planerna eftersom det inte finns pengar för en ny nationalpark eftersom det redan nu inte finns tillräckligt. Härmälä har bakgrund som centerpartistisk politiker och bland annat MTK-bas.

Men enligt uppgift är Forststyrelsen delad i två läger när det gäller grundandet av Porkala nationalpark.

Hur som helst blir det Forststyrelsen som främst ska betala eftersom de upprätthåller nationalparkerna. Den grundas också med statliga medel.

Skylt över Kopparnäs
Bildtext Kopparnäs i Ingå har också föreslagits som ingång till nationalparken.

Försvaret vill inte

Försvarsmakten jublade inte heller över planerna. Försvaret sade i ett utlåtande till Miljöministeriet veckan före påsk att de omöjligt kan ge avkall på den verksamhet som pågår i området.

Obbnäs kustbrigad är huvudbas för försvaret i Finska viken. En ny nationalpark grundas med ett politiskt beslut. Men Sanni Grahn-Laasonen har påpekat att det inte går att grunda en nationalpark om det strider mot försvarsmaktens behov.

På andra håll i landet har försvaret kunnat verka i nationalparker, ett exempel på samarbete är i Repovesi nationalpark.

Vad händer nu?

Frågan om en ny nationalpark i Porkala kommer sannolikt upp när de nya regeringspartierna efter valet skriver regeringsprogrammet för 2015-2019.

Det innebär att mycket beror på vem som blir ny miljöminister.

Sista ordet har den nyvalda riksdagen. Varje nationalpark får en egen lag. I den är det möjligt att skriva in specialbehov för just det område som lagen gäller.

Programmet är inte längre tillgängligt

Ingen nationalpark till Finlandsjubileet

Två viljor att skydda en nationalpark står mot varandra

Vad är en nationalpark?