Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg krymper byggrätten i Billnäs kärna

Från 2015
Uppdaterad 08.05.2015 12:29.
Restaurang Brukspatron huserar i den beige byggnaden på bilden
Bildtext Billnäs bruks kärna, i mitten Stora smedjan.
Bild: YLE/Malin Valtonen

I centrala Billnäs får affärsmannen Olli Muurainen bygga 17 800 kvadratmeter nytt istället för 25 600 som han hade önskat. Han planerar hotell- och kongresscenter i det gamla bruket.

Planeringsprocessen för Billnäs bruk har varit utdragen. Den startade år 2008 och utmynnade i ett planförslag år 2012. Efter det har planerna ändå stannat upp.

Raseborgs stad har bland annat önskat nya referensplaner av markägaren, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Då särskilt myndigheter har kommit med ändringskrav har det funnits behov att göra om planerna. Staden har inte kapacitet att planera hur ett kongresscentrum ska utföras utan det bör markägaren göra, säger Store.

Han säger att staden nu ändå har gjort upp en ny plan enligt de riktlinjer som Muurainen ursprungligen gjorde upp. Han bedömer att det enligt de nya planerna också borde vara möjligt för Muurainen att förverkliga sin vision.

- Staden har också diskuterat med Olli Muurainen under årens lopp.

Marktvist hindrar inte planen

Markägaren Olli Muurainen har flera gånger i offentligheten uttryckt missnöje med att planerna inte framskrider och han har bommat igen bruket i väntan på att något händer.

Också en tvist om ett knappt två hektar stort markområde mellan Muurainen och bolaget Fiskars har bromsat upp processen; Muurainen vill köpa, men Fiskars säljer inte.

Simon Store säger att planerna nu har gjorts upp så att den åker som Fiskars äger ingår i planerna.

- Det finns parkering, tekniska byggnader och fristående inkvartering på området.

Även om Fiskars fortsätter vägra sälja är det inget problem, försäkrar Store.

- Lagen tillåter en inlösning av områden i den här typen av fall. Priset slås då fast av utomstående part och marken inlöses.

Två delar

En karta över Billnäs bruks centrala delar.
Bildtext Planeringen nu gäller Billnäs bruks centrala delar.
Bild: Raseborgs stad

Ursprungligen omfattade detaljplanen för Billnäs bruk ett område på 103 hektar.

Nu har Raseborgs stadsstyrelse (16.3) ändå beslutat dela upp området i två delar som planeras skilt.

Staden motiverar sitt beslut med att området är omfattande med komplex planeringssituation och många markägare.

Det var viktigt att planen var en stor helhet då många viktiga utredningar om bland annat skydd av byggnader och natur gjordes upp. Det samma gäller utredningar om förorenad mark, trafik och buller.

Då de här utredningarna nu har gjorts kan staden dela upp planen för att förenkla processen.

Den del som först planeras är det så kallade kärnområdet på 34 hektar. I det ingår brukets kärna med närområden. Målet med planen är att aktivera brukets kärna och att förverkliga hotell- och kulturplanerna där.

Det som blir utanför är delområden på norra sidan av Svartån och kompletterande byggnader längs Sjösängsvägen. Det området planeras först när den första delen är godkänd.

I den delen ingår bland annat en utvidgning av ridstallet i området.

Krympta planer

Intentionsavtalet skrivs under
Bildtext Det är fem år sedan sedan stadsdirektör Mårten Johansson, brukskärnans nye ägare Olli Muurainen och dåvarande tekniska direktören i Raseborg Kaj Lindholm skålade för intentionsavtalet som gällde brukets framtid.
Bild: Billnäs Samlade Verk

I det första planförslaget fanns det en byggrätt för nybygge på 25 600 kvadratmeter i planen, men nu har den nya byggrätten krympts till 17 800 kvadratmeter.

Planen har gjorts om efter utlåtanden och anmärkningar från myndigheter och allmänheten.

Utöver nybygget har Olli Muurainen också nuvarande byggnader på området till sitt förfogande. Den fastighetsmassan uppgår till drygt 11 000 kvadratmeter.

- Det betyder att han kommer att ha 28 800 kvadratmeter byggnader istället för 35 600 som i det första planutkastet.

I den nya planen beaktas också bland annat naturen, fotgängare och cyklister samt parkeringsplatser för besökare bättre än tidigare.

- Vi har varit noga med att gång- och cykelvägar ska ägas och skötas av staden. Också parkeringen har gjorts tydligare, säger Simon Store.

Det finns tio hotade arter på området, bland annat stenknäck, mindre hackspett, backnejlika och utter.

Förorenad mark

Eftersom området är gammal industrimark med en historia på 300 år finns det föroreningar i marken.

Markområden som är förorenade eller som misstänks vara det ska saneras innan man tar i bruk dem.

Till vissa delar kan massiva saneringar ändå stå i konflikt med områdets kulturhistoria.

- Då kan man gå in för lättare saneringsmetoder så som att fylla på med ren jord på ytan, säger Simon Store.

Han poängterar ändå att varje åtgärd ska godkännas av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

- För boende med en trädgårdsodling är kraven strängare än för ett hotell där man inte ska ha till exempel bärbuskar, säger han.

Dags för utlåtanden och anmärkningar igen

Planläggningsnämnden godkände planförslaget på mötet på onsdagen. En del av politikerna i nämnden ville ta bort bostadsbyggrätt från planen. Sannfinländarnas Petri Palin ville avlägsna byggrätt framför bron (Billnäs allén) på södra sidan, det vill säga på ett område längs banvallen nordväst om Byggnadsapoteket. Men det förslaget vann inget stöd och förföll. Palin ville också stryka ett kvarter med 1600 kvadratmeter byggrätt vid en åker vid Forsbyvägen. Förslaget vann stöd så nämnden röstade om det men det förlorade i omröstningen med siffrorna 5 mot 3. Förutom Palin var det De grönas Ira Donner och SDP:s Pirjo Rautiainen som stödde förslaget.

Förslaget läggs nu fram offentligt i 30 dagar. Under den tiden går det att lämna in anmärkningar.

De tidigare anmärkningarna som gäller det nu aktuella kärnområdet hänger med sedan tidigare, förklarar ordföranden för planläggningsnämnden Sven Holmberg (SFP).

Staden begär som vanligt också in utlåtanden av myndigheter, bland annat Närings-, trafik- och miljöcentralen, Nylands förbund och Museiverket.

Holmberg tror att planen den här gången har goda chanser att bli godkänd. Tjänstemännen berättar att staden och Muurainen har närmat sig betydligt när det gäller planen, säger Holmberg.

- Om vi tidigare var sex år ifrån varann, är avståndet nu bara 50 meter, skämtar Holmberg.

Också myndigheterna har signalerat att de kan godkänna till exempel byggrätten som den är nu, bedömer Holmberg. Han hoppas att de värdefulla delarna av bruket med hjälp av planen nu ska gå att rädda.

Artikeln kompletterades i sista stycket fredagen den 8 maj vid 12-tiden med information om omröstningarna i planläggningsnämnden.

Diskussion om artikeln