Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Lycka utan pengar!

Från 2015
Uppdaterad 25.06.2015 14:55.
Den brittiske samhällsfilosofen Thomas More, avbildad av Hans Holbein d.y.
Bildtext Thomas More porträtterad av Hans Holbein d.y.
Bild: Frick Collection, New York

Lycka uppnås genom att avskaffa egendomen! När man läser den brittiske samhällsfilosofen Thomas More, slås man av hur litet mänskligheten lärt sig på 500 år.

I den samhällskritiska pamfletten Utopia (första upplagan 1516) kritiserar Thomas More sin samtid. 1500-talets England är ett brutalt och orättvist samhälle, där dödsstraffet tillämpas ofta och klyftorna mellan de olika samhällsklasserna är gigantiska. Som ett alternativ till envälde och tyranni utmålar Thomas More i sin skrift ett idealsamhälle, där många orättvisor rättats till.

Livet i det fjärran Utopia bygger på jämlikhet och en tanke om att pengar och all form av materiell egendom bidrar till mänsklighetens fördärv. Människan ska inte fika efter rikedomar. Hon ska inte heller sträva efter makt eller status. Man kunde med fog säga att livet i Utopia bygger på en kommunistisk ideologi med en kristen värdegrund. På ön Utopia delar nämligen alla lika. Alla lever i endräkt. Alla har rätt till ett arbete. Den slutliga lyckan uppnås genom att all egendom avskaffats.

Det penninglösa samhället

Det är inte så konstigt att marxisterna omhuldade Thomas Mores teorier om det klass- och penninglösa samhället, i synnerhet som Thomas More också kritiserar en ensidig marknadsekonomi och godsherrarnas vräkiga liv. I boken skriver More skarpsynt om att man inte får göra sig beroende av endast en ekonomisk gren. Ett samhälle som endast förlitar sig på fårskötsel blir sårbart, medan ett samhälle som satsar på en bred näringsstruktur kan parera risker och fluktuationer på ett betydligt bättre sätt.

Engelsk utgåva av Utopia
Bildtext Engelsk utgåva av Utopia
Bild: Penguin Classics

Arbete och ideologi

Utopia kan läsas som en manual för ett idealsamhälle, där alla har arbete och där ingen stupar på sin post eftersom arbetsdagen reglerats till endast sex timmar. Kommunistiska samhällsbyggen har i historiens backspegel visat sig vara både totalitära och ineffektiva, men det kan man knappast belasta Thomas More för, som levde på 1500-talet och skrev utgående från den krassa vardagen i Henrik VIII:des England.

Även om den havererade kommunistideologin skuggat Mores teser om arbete och egendom, kvarstår ändå hans jämlikhetsidé och drömmen om det penningfria samhället som en både djärv och sympatisk tanke. Vägen till lycka uppnås genom att avskaffa egendomen, poängterar Thomas More gång på gång.

Njutningens lov

Möjligen har historien behandlat More en smula orättvist när den utmålat honom som en medeltida kommunist. Visserligen fokuserar More på frågor om arbete och egendom, men i Utopia är det kollektiva ägandet aldrig ett självändamål, utan endast ett medel för att uppnå ett högre mål, d.v.s. personlig lycka och njutning.

När det allmännas behov blivit tillgodosedda skall så mycket tid som möjligt flyttas över från kroppens tjänsteplikt till själens fria odling, skriver Thomas More och framstår inte längre som en politruk, utan som en livsbejakande hedonist.

Förverkliga dig själv!

Människan ska njuta av livet och utgående från sina egna drömmar och förutsättningar förverkliga sig själv. Pengar eller status bör hon inte fika efter, men bildning, yrkesskicklighet och kroppslig njutning är sådant som skattas högt i Utopia.
Människan är guds skapelse och njutningen en del av den mänskliga tillvaron: givetvis i samklang med naturen och den gudomliga dygden. Thomas Mores samhällsbygge framstår plötsligt i en annan dager, när han vid sidan av den personliga lyckan pläderar för jämlikhet, tolerans och pacifism.

Thomas Mores "Utopia" från 1516 till höger i bild
Bildtext Thomas Mores Utopia till höger i vitrinen
Bild: Epa/Jason Szenes

En visionär

Idealvärlden som Thomas More skapat är ingalunda perfekt, men rymmer ändå en hel del tankar som vi, trots en femhundraårig bildningsresa inte lyckats förverkliga. 1500-talets England skiljer sig på många sätt från dagens samhälle, men redan för 500 år sedan kunde Thomas More visonera om saker som vi idag skulle kalla pacifism, religionsfrihet, eutanasi eller U-landsbistånd.
Med andra ord är Thomas More synnerligen aktuell i en värld där status och egendom betyder allt. Därtill får han axla den lite otacksam rollen som visionär – mannen som påminner oss om att det inte är mycket om tolerans, jämlikhet och lycka vi lärt oss under de senaste femhundra åren.

Böcker i bersån podcast: Om utopier

Programmet är inte längre tillgängligt