Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Så här skiljer du dig

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2016 12:06.
Ett barn tittar på grälande föräldrar.
Bildtext Barn kommer ofta i kläm vid skilsmässor.
Bild: Yle/Marcus Rosenlund.

När beslutet är fattat och det inte tycks finnas någon återvändo, återstår bara att ansöka om skilsmässa. Här får du en snabb guide till hur det går till.

Fall 1 (utan komplikationer)

Två gifta personer

1. Lämna in en skritflig ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Den kan lämnas av er båda eller någondera av er. Lämna in ansökan till tingsrättens kansli eller skicka den per post, fax eller e-post.

Kvinna tittar ut genom fönster.
Bild: Yle/ Marcus Rosenlund

2. Nu träder en sex månaders betänketid in, räknad från när ansökan har lämnats in eller kommit till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena av er ensam, räknas betänketiden från det att den andra hälften har meddelats om ansökan. Tingsrätten meddelar er om att betänketiden har börjat och vad ni ska göra för att skilsmässan slutligt ska träda i kraft.

3. När betänketiden har löpt ut kan ni tillsammans eller endera av er (inom ett år från betänketidens början) yrka att ni döms till skilsmässa. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa och äktenskapet upplöses genom ett beslut av domstolen.

4. Om ni utan avbrott har bott på olika håll de senaste två åren är det möjligt att få skilsmässa utan betänketid.

Ett barns arm om pappas hals
Bild: Jarmo Jääskeläinen

Fall 2 (utan komplikationer)

Två gifta personer med ett eller flera minderåriga barn

1. Gör som ovan. Lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

2. Betänktetiden inleds och om ni är överens om hur vårdnaden av barn skall ske samt hur ägodelarna skall fördelas kan ni yrka på skilsmässa och invänta domslutet.

Fall 3 (med komplikationer)

Två gifta personer med ett eller flera minderåriga barn

1. Om förhållandet mellan er är inflammerat och ni behöver utomstående hjälp för att fatta beslut om vårdnad av barn eller uppdelningen av ägodelar kan ni uppge det här i samband med ansökan om skilsmässa.

Rättsalen i Västra Nylands tingsrätt.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Ni kan då yrka att:

- tingsrätten fattar beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt, barns boende samt underhåll för barn eller den ena av er.

- tingsrätten fattar beslut om vem av er som tills vidare får bo kvar i det gemensamma hemmet.

- tingsrätten utser en skiftesman för förrättning av avvittringen. Skiftesmannen lyfter ett arvode för sitt uppdrag. Arvodet kan variera kraftigt och ligga på mellan 1000 och 5000 euro.

2. Om ni inte vill att tingsrätten fattar beslut om ärenden som gäller barn kontaktar ni kommunens socialbyrå för att få info om hur man ingår ett separat avtal som gäller vårdnad om barn, boende och umgängesrätt samt underhåll som betalas till barn eller den ena av er. Avtalet fastställs hos socialväsendet och är då lika giltigt som ett domstolsbeslut.

OBS! Det är viktigt att dokumentera alla överenskommelser för att undvika problem med ansvarsfrågor senare. Det underlättar också arbetsbördan och minskar risken för konflikter när avtalet fastställs hos socialväsendet.

3. Om ni inte vill att tingsrätten utse en skiftesman för att dela boet kan ni anlita professionell hjälp, t ex av de statliga rättshjälpsbyråerna, privata advokater och andra jurister. En jurist kan kosta kring 1500 euro, beroende på fall och jurist.

Fall 4 (utan komplikationer)

Två samboende personer med eller utan barn

1. Ni har levt tillsammans i en fast relation i minst fem år, men aldrig gift er. Nu har ni valt att gå skilda vägar. Ni separerar i god ton och är överens om vårdnaden av eventuella barn samt uppdelningen av boet. Ni har inga skyldigheter att meddela myndigheter om förändringen, men en adressförändring är sannolik för den ena parten.

2. Ni har då undertecknat ett bindande avtal via kommunens socialbyrå som gäller vårdnad om barn, boende och umgängesrätt samt storleken på underhåll som betalas till barn eller den ena av er.

Man och kvinna med barn i famnen diskuterar livligt.
Bild: Yle/ Marcus Rosenlund

Fall 5 (med komplikationer)

Två samboende personer med eller utan minderåriga barn

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll gäller om ni bott tillsammans i minst fem år eller har eller har haft ett gemensamt barn eller har eller har haft gemensam vårdnad om ett barn. Lagen gäller inte sådana samboförhållanden där en part eller båda parterna är gifta.

Sambor har inte underhållsskyldighet gentemot varandra och inte rätt till varandras egendom. Du kan alltså disponera över din egendom utan samtycke av din sambo. Ett undantag är hyresavtal för gemensam bostad för vilket båda alltid är solidariskt ansvariga. Beslut om hur gemensamt anskaffad egendom skall fördelas fattar ni tillsammans.

1. Ni har rätt att ansöka om en skiftesman om ni inte kommer överens om hur egendomen skall fördelas. En sambo har under vissa förutsättningar också rätt till gottgörelse för sina insatser för det gemensamma hushållet. Syftet är alltså att få en rättvis fördelning av egendom som har samlats under samboförhållandet om ni inte själva kommer överens. Här är lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll.Ni kan också göra upp ett eget avtal som avviker från bestämmelser i ovannämnda lag.

2. Faderskapet till ett barn som fötts i ett samboförhållande skall erkännas separat. Barn ärver sina föräldrar oberoende av formen av deras parrelation.

3. Om ni har ett eller flera gemensamma minderåriga barn, men inte kan komma överens om ett avtal om vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll styrs ärendet över till tingsrätten som avgör genom ett domslut.

Nyttiga länkar:

  • Justitieministeriet: Äktenskapslagen
  • Väestöliitto: Om skilsmässa (på finska)
  • Kortfattad info och länkar om skilsmässa på medborgarsidan Suomi.fi.
  • Så här upprättas ett äktenskapsförord.
  • Marthaförbundet: Kvinna och skilsmässa (broschyr, pdf)
  • FPA: Separation och skilsmässa (Om bl a underhållsfrågor)
  • Bl.a. Förbundet för mödra- och skyddshem ordnar möten och kamratstöd (på finska) för frånskilda eller personer som ska skiljas.
  • Flera relaterade länkar på apuaeroon.fi (på finska).
  • #inödochlust?