Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tre av sju byskolor kan försvinna i Kronoby

Från 2015
Uppdaterad 02.10.2015 09:48.
Småbönders skola i Kronoby.
Bildtext Småbönders skola i Kronoby
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Bildningsnämnden i Kronoby hade en diger rapport om det framtida skolnätet i Kronoby framför sig på torsdagkväll. Bildningsdirektören föreslår åtgärder i fyra skeden 2016-2022 som i slutändan kan innebära stängning av tre byskolor fram till 2018.

De skolor som närmast är på fallrepet är Småbönders skola, Norrby och Påras skolor.Stigande kostnader per elev, vikande elevunderlag i vissa skolor och allmänt dålig ekonomi i kommunen är orsaken till skolproblematiken.

Beskrivningen gäller Kronoby men passar in på många kommuner i Österbotten.
Bildningsnämnden i Kronoby antecknade i det här skedet rapporten enbart till kännedom.Den förs vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Skolnätsutredningens bakgrund

Det finns sju skolor i Kronoby idag vid sidan av högstadiet och gymnasiet. Utredningar kring skolnätet har också gjorts tidigare i Kronoby men nu har tjänstemännen och politikerna försökt att ta ett helhetsgrepp på problematiken.

Arbetsgruppen inledde sitt arbete på våren, i slutet av mars och rapporten kom upp till diskussion i bildningsnämnden i Kronoby 1.10 2015. Arbetet har inkluderat besök på alla berörda skolor och träffar med personal och skoldirektioner.

I Kronobys utbildningspolitiska program från 2008 heter det att en skola bör ha minst två lärare och 20 elever för att få fortsätta sin verksamhet, elevantalet kan temporärt sjunka under 20 stycken under tre år men sedan är det stopp.

I den rapport som nu gjorts talas det istället om 18-22 elever/lärare för att en skola skall kunna fortleva.

Resultat av utredningen

Arbetsgruppen har inte direkt tagit ställning till skolnätet i Kronoby i framtiden. Bildningsdirektör Leif Jakobsson har gjort förslaget som omfattar åtgärder i fyra skeden 2016-2022 och utredningen lämnas över till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut. Bildningsnämnden antecknade enbart förslagen till kännedom och tog inte ställning till bildningsdirektörens förslag som är gjorda på basen av materialet i rapporten.

Bildningsdirektörens förslag till åtgärder 2016-2022

Skede 1

Småbönders skola slås ihop med Terjärv skola från den 1.8 2016. Genom den åtgärden sparas 100 000 euro/år. Småbönders eleverna får en bussresa på 15-20 minuter som anses acceptabelt. Terjärv skola har därefter en rektor och fem övriga klasslärare, eventuellt också en timlärare 2016-2019.

Skede 2

Norrby skola slås samman med Centralskolan 1.8 2018. Inbesparing på 75 000 euro /år plus inbesparade renoveringsutgifter (163 000). Skolskjutsen tar cirka 15 minuter från Norrby till Centralskolan.

Skede 3

Påras skola administreras på sikt från Centralskolan. Det här kunde ske när nuvarande rektor i Påras skola går i pension cirka 2020-2021. Ifall den nedåtgående trenden i Påras skola fortsätter kan skolan på sikt inkluderas i Centralskolan.
Beslutet om Påras skola fattas i ett senare skede, till exempel 2018 när prognoserna för 2018-2024 är klara. Renoveringsbehovet anpassas till den här tidtabellen.

Skede 4

Söderby skola administreras på sikt från antingen Nedervetil skola eller från Centralskolan. Nuvarande rektor i Söderby skola går i pension 2019-2020. Om Söderby skola heter det i rapporten att den ligger perifert och att det är motiverat att hålla den kvar om elevprognoserna håller.
Beslutet om Söderby skola fattas i ett senare skede, till exempel 2018 när prognoserna för 2018-2024 är klara. Renoveringsbehovet anpassas till den här tidtabellen.

Arbetsgruppen betonar följande aspekter

Arbetsgruppen anser att både resans längd i kilometer och i tid bör beaktas och att resurserna för alla skolor bör tryggas. När skolnätet ändras bör också skolornas elevupptagningsområden diskuteras och att ett bindande långsiktigt beslut
om skolnätet fattas liksom rektorsarrangemangen.