Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Finlands mångfald utsätts för svårigheter

Från 2015
Uppdaterad 02.06.2016 11:06.
En trädstam från ett nedhugget träd.
Bildtext I södra Finland borde man överväga att något utöka arealen av skyddad mark, säger skogsägaren Aulis Korhonen.

Finlands skogar växer mera än vad som tas ut och med en ansvarsfull skötsel kan man både öka uttaget av biomassa och också trygga skogarnas mångfald.

Finlands regering har bestämt sig för att öka det årliga uttaget av ved och annan skogsbiomassa med 15 miljoner kubikmeter från nuvarande 50 miljoner kubikmeter. Med denna åtgärd kan man märkbart öka skogsråvarorna som kommer till bioraffinaderierna.

Regeringen planerar också att minska på finansieringen för Metso-programmet. Metso programmet går ut på att en skogsägare kan fridlysa sina marker mot kompensation istället för att sälja sin skog.

För att få en bättre uppfattning över hurdana konsekvenser regeringens nya åtgärder har på Finlands natur, intervjuade vi Aulis Korhonen, skogsägare.

Med tanke på Finlands besvärliga ekonomiska situation skulle det vara rimligt att spara också på naturskyddet.

Är 65 miljoner kubikmeter biomassa på en hållbar nivå?

– Vi kan jämföra det med den årliga tillväxten som uppskattas till 100 miljoner m3/a. Våra nuvarande skogstillgångar har uppskattats till 2000 milj. m3, vilket är 800 miljoner m3 mer jämfört med tillgångarna på 1950 talet. Av detta kan vi dra slutsatsen att den effektivare skogsskötseln har förbättrat tillväxten i våra skogar trotset ökat virkesuttag, anser Aulis Korhonen.

– En stor del av det ökade virkesuttaget kommer att utgöras av avverkningsrester från kalhyggen, d.v.s. grenar, rötter och trädtoppar som tidigare har förblivit outnyttjade. Detta möjliggör ett ökat uttag ur våra skogar fast man inte utökar arealen eller ytorna på hyggena. I skenet av dessa siffror kan man konstatera att nivån på uttaget av biomassa är klart mindre än potentialen.

Ett lövträd i en skog.

Hurdana konsekvenser har detta på Finlands natur och mångfald?

– Jag tycker att den utökade skogsavverkningen har en mycket begränsad inverkan på Finlands natur och dess mångfald. Detta givetvis under förutsättning att man följer den existerande lagstiftningen och att man utför avverkningen enligt gällande instruktioner och föreskrifter. Detta betyder att man på kalhyggen bör lämna en tillräcklig mängd trädgrupper på några ar för att djur att användas som skydds- och vistelsezoner för djur.

– Givetvis skall man också låta bli att avverka på skyddsområden samt också begränsa storleken på enhetliga kalhyggen enligt behov', tillägger han.

Tror du att detta påverkar intresset hos skogsägarna att frivilligt skydda sina skogar?

– Med tanke på Finlands besvärliga ekonomiska situation skulle det vara rimligt att spara också på naturskyddet eftersom man tvingas till besparingar också på många andra områden, reflekterar Aulis.

– Jag tror inte att intresset för frivilligt skydd kommer att försvinna under några år om man kan återgå till tidigare praxis när ekonomin har förbättrats.

Vad borde göras för att bevara Finlands mångfald, eller är dom nuvarande åtgärderna tillräckliga?

– I Finland är 9 % av skogsarealen skyddad. I norra Finland uppgår den skyddade arealen till hela 22 %. Allmänt i Finland är den skyddade arealen nog tillräcklig men i södra Finland borde man överväga att något utöka arealen av skyddad mark. De nuvarande åtgärderna anser jag vara tillräckliga och speciellt Metsä programmet har fungerat bra. Naturskydd bör göras på frivillig bas också i fortsättningen, avslutar Aulis.

Rasmus Lindblom, Oliver Granö och Alexander Sarin, Hoplaxskolan
Den här texten är skriven av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.