Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Livskriser höjer risken för depression

Uppdaterad 27.09.2021 15:21.
kärr i skymning
Bildtext Varje kris får en lösning. Om den inte utvecklas på ett för oss gynnsamt sätt kan det leda till depression.
Bild: Pixabay/Meitzke

Varje kris i livet kan leda till depression. Men får krisen en positiv lösning leder den till utveckling.

I vissa faser i livet har vi en förhöjd risk att drabbas av depression. Då är det bra att ha koll på vilka faktorer som kan förebygga att vi insjuknar.

För att förstå de riskfaktorer som kan orsaka depression i olika livsskeden, måste man som bakgrund ta i beaktande de utvecklingsfaser- och kriser som vi genomgår under hela livet. Psykoterapeut Heikki Kurkiala i Vasa möter i sitt arbete människor i alla skeden av livet.

De vidunderliga småbarnsåren

Under de första två åren i vårt liv utvecklas vi mer än vad vi gör under återstående delen av våra liv. Det är alltså många utvecklingsfaser och kriser som det lilla barnet ska gå igenom. Barnets personlighet formas delvis utifrån hur de här faserna genomlevs. Om de kriser som en fas innebär inte kan lösas på ett positivt sätt, finns det risk att barnet tar skada på olika sätt. Då krisen får en fördelaktig lösning utvecklas barnets identitet på ett positivt sätt, och det får betydelse för hur barnet tar sig igenom nästa kris.

- Över hälften av alla vuxenproblem, som till exempel depression, härstammar från barn- och ungdomsåren, säger Kurkiala.

Det är därför oerhört viktigt att barnet under sina första levnadsår får uppleva trygghet och kärlek. Självfallet är det viktigt även efteråt, men under våra första levnadsår är vi som mest sårbara och kan därför ta mycket skada av ogynnsamma omständigheter.

babyhand håller i vuxen
Bildtext Spädbarn genomgår många kriser eftersom deras utveckling sker så snabbt.
Bild: Pixabay/Jarmoluk
Barn sitter i lövhög
Bildtext Under våra första levnadsår är det viktigaste att barnet får en trygg anknytning till sin vårdnadshavare.
Bild: Pixabay/PublicDomainPictures
Flicka med docka i famnen
Bildtext Varje utvecklingsfas behöver få en gynnsam lösning för att barnet ska kunna gå in i nästa fas med sin fulla potential.
Bild: Pixabay/lailajuliana

Som små barn är vi dessutom beroende av våra vårdnadshavare, vilket gör att vår fysiska och psykiska hälsa formas efter deras förmåga att ta hand om oss. Här är en positiv anknytning till närmaste vårdnadshavare av största vikt. Denna anknytning bör vara trygg, annars riskerar det lilla barnet att drabbas av till exempel depression. Forskning visar att till och med spädbarn kan lida av depression ifall de inte får den omsorg de behöver.

Barnet ska under sina första år utveckla tillit, självständighet och kognitiv förmåga. Om utvecklingsfaserna inte får en positiv lösning kan det i stället leda till psykosociala utvecklingskriser såsom misstro, tvivel på sig själv och skuldkänslor.

Det hänger med andra ord i stor utsträckning på föräldrarna, eller annan alternativ vårdnadshavare, hur barnet utvecklas i dessa stadier. Om en förälder lider av depression finns det en klar förhöjd risk att även barnet utvecklar depression.

De små barnen har många styrkor, bland annat den stora nyfikenheten och den otroliga utvecklingstakten. Om de får stimulans och växer upp i trygga och kärleksfulla miljöer kan de små barnen gå in i nästa fas med sin fulla potential.

Skolstarten viktig

En av de största händelserna i ett barns liv är att börja skolan. Då tar barnet steget ut i samhället, och om denna utveckling är gynnsam får barnet kunskaper och utvecklar sin skicklighet. I och med detta ökar även självkänslan, men det kan också gå precis tvärtom.

pojke och flicka grimaserar
Bildtext I skolan möts barnen av nya utmaningar och både deras sociala och kunskapsmässiga färdigheter sätts på prov.
Bild: Pixabay/Greyerbaby

- Det är många barn som glada i hågen börjar skolan, men som tappar självkänslan som en följd av att de har inlärningssvårigheter eller kanske någon neuropsykiatrisk diagnos, säger Kurkiala.

Det finns alltså en generellt ökad risk för att dessa barn utvecklar depression.

- Här vore det viktigt att man i skolan, men också hemma, ser till att bevara barnets värdighet så att inte deras självkänsla drabbas.

Han påpekar att man bör undvika att fokusera på problem och istället fokusera på att hjälpa på ett positivt sätt.

- Man hör ibland barn säga att ”jag är adhd”, som att de fått en stämpel. Det är både upp till skolan och hemmet att se till att barnet i främsta hand får vara ett barn, inte en diagnos.

flicka barn
Bildtext Skolstarten är en mycket stor sak i barnets liv.
Bild: pixapay/Pezibear

Mobbning är alltid en riskfaktor vad gäller risken för depression, och i den här åldern kan man som förälder vara lite extra uppmärksam på det eftersom barnet bytt miljö i och med att hen börjat skolan och det innebär nya konstellationer och utmaningar.

- I lågstadieåldern är det ganska jämnt mellan flickor och pojkar som drabbas av depression. I tonåren ökar andelen drastiskt, i synnerhet bland flickor.

pojke ligger i soffan
Bildtext Den så kallade nioårskrisen är fylld av livets stora frågor och barnet får en ny medvetandenivå.
Bild: Pixabay/RachelBostwick

Men innan vi behandlar tonåren, bör nioårskrisen omnämnas. Då barnet är kring nio år infinner sig en ny medvetandenivå, och de börjar till exempel förstå vad döden egentligen innebär. Detta kan resultera i att de blir klängiga och ängsliga. Bilden av den perfekta föräldern kanske börjar krackelera i detta skede av förpuberteten, vilket också kan leda till otrygghet, gräl och ifrågasättande.

- Det är så klart alltid viktigt att tala med sina barn, men i den här fasen kan det vara extra viktigt eftersom de ännu är ganska små barn men funderar på väldigt stora frågor.

De svåra tonåren

Det är som sagt viktigt med kommunikation i alla lägen, men i tonåren kan det ibland vara mera handlingar än ord som räknas.

- Tonåren är svåra, som vi vet. Tonåringar kanske inte alltid ens vet varför de mår som de mår, och då är det kanske bäst att bara via handlingar visa att man nog bryr sig om och finns där.

Men:

- Å andra sidan är det kanske nu som tonåringen verkligen behöver en vuxen att prata med. Har föräldrarna lärt barnen redan som små att kommunicera och prata, så finns det en bra grund att falla tillbaka på och då brukar det vara desto lättare för tonåringen att våga öppna upp.

pojke med huva
Bildtext Tonåren är en krisande tid för de flesta.
Bild: Pixabay/SEVENHEADS

Kurkiala påpekar också att man som tonårsförälder måste våga släppa taget. Tonåringen måste få frigöra sig från föräldern för att lära sig att klara sig själv.

- Det ligger i själva tonårstidens uppgift att frigöra sig från föräldern, att hitta sig själv och sin identitet, vilket kan vara mycket smärtsamt. Samtidigt behöver de veta att man finns till hands.

Kurkiala påpekar att det hör till att vara så kallat normativt deprimerad i tonåren, alltså att ha kortare perioder av depressioner som inte uppfyller diagnoskriterierna för en klinisk depression.

- Det är helt normalt att tonåringen är trött, vill stänga in sig i ett mörkt rum, lyssna på sorglig musik och kanske gråta ut. Det finns många orsaker till varför vi gör på det viset, och för det mesta handlar det bara om oförklarliga deppighetsskov.

sneakers skor
Bildtext Skov av depressionsliknande symtom är vanliga i tonåren, trots att de inte behöver vara kliniska till sin karaktär.
Bild: Pixabay/kaboompics
anonym tjej
Bildtext Pressen är stor på tonåringarna, och de utseendekrav som ställs på unga flickor idag kan orsaka mycket stress.
Bild: Pixabay/Foundry

Somatiska besvär så som ont i magen eller huvudvärk och till och med sömnsvårigheter är även det tämligen allmänna symtom bland tonåringar och i synnerhet flickor.

Kurkiala påpekar dock att ifall en tonåring mår illa på riktigt, måste man söka hjälp. Några varningstecken kan vara exempelvis apati, att man inte orkar eller vill träffa kompisar, att man vägrar gå till skolan, eller att man skadar sig själv. Då behöver hen professionell hjälp, och kanske även medicinering. Han understryker att ett barn dock aldrig enbart ska ha medicinering, utan även terapi.

Även den omtumlande puberteten inträder i detta skede och med den börjar tonåringen söka efter en sexuell identitet, vilket kan vara nog så ångestfyllt. Det är alltså mycket att fundera på i tonåren, och samhällets krav och förväntningar trappas också upp.

- Idag är det enorma krav på utseende speciellt hos flickor, samtidigt som de ska fundera på vad de ska bli då de blir stora och hela det livsprojektet.

flicka med långt hår
Bildtext I tonåren drabbas flickor oftare av depression än pojkar.
Bild: Pixabay/Deannachka

Trots att tonåren är fyllda med svärta och smärta så finns det en stor potential i den utveckling som sker under denna tid i livet. Man kan till exempel reparera det som eventuellt gått snett i barndomen ifall man får bearbeta det på rätt sätt. Tonåren är med andra ord både en kris och en möjlighet.

Tecken på depression:


Då du under minst två veckor i följd bland annat upplever:

sömnproblem och trötthet
nedstämdhet och förlust av intresse
minskad aptit och vikt
irritation och kocentrationssvårigheter
svårt att ta itu med vardagliga sysslor
svårt att känna känslor
avtagande sexuell lust
otillräcklighetskänslor
minskad livslust och självmordstankar

Utmaningen de unga vuxna

Då man genomlevt sina tonår är det meningen att man ska stå på egna ben. Den unga vuxna ska hitta något meningsfullt att syssla med, som till exempel att studera eller att jobba. Valen är många, och de är ofta svåra att göra, för hur ska man veta att man väljer rätt? I detta skede kanske man inleder sin första riktiga relation, och om man har ouppklarade kriser från barndomen i bagaget kanske de dyker upp nu i form av något slags problem, till exempel depression.

- De i denna ålderskategori som jag träffar i mitt jobb säger ofta att de lider av ångest och depression. De har då äntligen fått ett namn på det de känner.

ung man pluggar
Bildtext Den unga vuxna måste skaffa sig en meningsfull tillvaro, där ofta endera studier eller arbete ingår. Detta kan också vara en stressframkallande faktor för den unga.
Bild: Pixabay/kpgolfpro

Han säger också att detta är en grupp som ofta är svår att nå, eftersom de flyttat hemifrån och ofta bor eller är ensamma. Det är som sagt också i denna ålder som det psykiska illamåendet kan aktiveras, och är man ensam och isolerad kan det vara svårt att få hjälp.

- Jag har nog fått samtal från förtvivlade föräldrar till unga vuxna som inte kan hjälpa barnet eftersom det är myndigt, vilket betyder att om hen inte vill ha hjälp så kan man inte tvinga hen.

Här är det alltså i första hand upp till den unga själv att se till att må bra, till exempel genom att ha en meningsfull vardag och någon att tala med.

Olika missbruk kan uppstå, och i synnerhet datamissbruk har ökat de senare åren bland denna grupp. Det händer att personen i fråga blir totalt isolerad, vänder upp och ner på dygnet och bara sitter inne och spelar och det finns ingen som har koll eftersom hen bor ensam.

- För att få hjälp måste den unga inse att hen behöver hjälp, vilket kan vara svårt om man till exempel har ett missbruk.

Även i denna livsfas har man stora möjligheter om man bara kan och vill ta till vara dem.

- Är du 20 år, mår okej och har någorlunda hyfsade betyg har du alla chanser i världen.

ung kvinna hårknut
Bildtext Som ung vuxen står livet framför dina fötter, men det kan vara en stor utmaning att nu tvingas stå på egna ben.
Bild: Pixabay/epicantus

Å andra sidan kan det vara just denna enorma valfrihet som gör oss olyckliga och osäkra. Frågan här är alltså om man ser valmöjligheterna som spännande utmaningar eller som en stressfaktor.

Kurkiala påpekar också att oavsett var i livet man befinner sig finns det faktorer som alltid är viktiga för vårt välbefinnande, så som vila, motion, god sömn, hälsosam mat, meningsfulla relationer och så vidare.

man joggar ute
Bildtext Motion är en viktig friskhetsfaktor.
Bild: Pixabay/niekverlaan
frukt bröd
Bildtext Du är vad du äter. Eller snarare: du mår som du äter. Den devisen stämmer fortsättningsvis.
Bild: Pixabay/jill111
flicka pussas
Bildtext Meningsfulla relationer är alltid en förebyggande faktor. Alla behöver vi kärlek och vänner för att må bra.
Bild: Pixabay/Nana-ne

Mitt i livet-stressen

Då vi sedan träder in i nästa fas, den så kallade mitt i livet-fasen, finns även där risker som man ska se upp med. I detta skede sker ofta stora omställningar på nästan en och samma gång: skaffande av partner, barn, hus, karriär. Det är lätt att bli fartblind och glömma bort både sig själv och sin partner.

- Detta är definitivt en riskperiod för de unga paren. Man kan inte riktigt styra sitt liv och det blir svårt att prioritera då man ska hinna med allt.

gravid mage
Bildtext Vid familjebildningen sker många saker samtidigt, och det är svårt att hinna med allt.
Bild: Pixabay/ekseabom0

Kurkiala uppmanar par att verkligen se till att få tid för varandra, så att man inte tappar bort relationen. Han påpekar också att detta är en tid med många glädjeämnen eftersom man får se sina barn växa upp. Men han vill också uppmärksamma de par som inte kan få barn.

- För dem kan denna tid i livet vara mycket tung, och risken för att drabbas av depression är förhöjd.

Det är tyvärr många par som inte klarar av dessa år, och som därför skiljer sig. Kurkiala uppmanar därför till lyhördhet, både inför sig själv och sina egna behov, som för partnerns.

par i solnedgång
Bildtext Det finns en uppenbar risk för att man tappar bort sitt parförhållande under småbarnsåren. Hemligheten är att prioritera parförhållandet.
Bild: Pixabay/geralt

- Under den här perioden går vi fram så hårt att det är lätt att tappa bort sig själv.

Styrkan i denna fas är att vi utvecklar förmågor som omhändertagande, att känna omsorg om och ta ansvar för andra. Om detta inte fungerar, finns risk att vi skadar den kommande generationen, som i sin tur måste tampas med de problem som detta ger upphov till.

Sen då?

Då barnen sedan växt upp och flyttat hemifrån inträder en ny fas i livet. Familjeprojektet är avslutat och plötsligt är man på tu man hand igen, eller ensam om man varit ensamstående. Nu måste man hitta en annan mening med tillvaron och även hitta tillbaka till parrelationen.

- Den här perioden är lite som ett kvitto på hur man tagit hand om sin relation under de tidigare åren: om jobbet och barnen tagit 98 procent av tiden, hur mycket har man då satsat på parförhållandet.

par i siluett
Bildtext Då barnen flyttat hemifrån börjar en ny fas i livet. Nu gäller det att hitta tillbaka till sitt parförhållande, vilket många kan uppleva som en kris.
Bild: Pixabay/iowaborn58

För många kan alltså detta bli en kris, och med varje kris ökar risken för depression.

I övrigt är detta en ganska bra tid i livet, man är ofta tillräckligt frisk, står på toppen av sin karriär och har kanske råd med sådant man inte haft möjlighet till tidigare. Samtidigt är det en tid som kan skapa ångest.

- Man har den förestående ålderdomen på kommande, kroppen förändras och man börjar kanske få somatiska problem.

För att undvika eventuella depressiva känslor i denna ålder är det bra med förebyggande åtgärder redan innan barnen flyttar ut.

- Ha ett aktivt eget liv och glöm inte bort parrelationen, uppmanar Kurkiala.

golf
Bildtext Då barnen flyttat hemifrån finns det mera tid över för allehanda hobbyn. Det är bra att ha ett intresse, det håller igång vår motivation.
Bild: Pixabay/kpgolfpro
sticka
Bildtext Har du en hobby du inte hunnit med tidigare? Nu kanske du finner den tiden.
Bild: Pixabay/Sophieja23
väg
Bildtext Då barnprojektet är över har man alla chanser att förverkliga sig själv så till vida att man får vara frisk och att omständigheterna är gynnsamma.
Bild: Pixabay/Bessi

Pensionen kris eller möjlighet?

Då sedan pensioneringen är ett faktum är det många som jublar, speciellt med tanke på att dagens pensionärer är så friska och aktiva. De har all tid i världen och för många är barnbarnen något som bringar mycket glädje.

- Det är nästan så att en del mor- och farföräldrar lever för sina barnbarn.

tant läser för barn
Bildtext För många pensionärer är barnbarnen mycket viktiga. Dagens pensionärer är dessutom väldigt friska och aktiva, vilket gör att många har flera hobbyn.
Bild: Pixabay/dassel

Men de finns de som upplever att de mister hela sin identitet då de blir pensionerade, vilket givetvis ökar risken att drabbas av depression.

- Om du till exempel jobbat 40 år som ingenjör så kan yrkesidentiteten ha blivit en mycket stark identitetsmarkör. Vi frågar ju alltid vad andra jobbar med, det är stor skillnad på att säga att man är ingenjör eller pensionär, säger Kurkiala och berättar att detta drabbar i synnerhet män.

person sitter på bänk
Bildtext En del upplever en stark identitetskris då de går i pension, vilket i värsta fall kan leda till en depression.
Bild: Pixabay/Unsplash

På ålderns höst

När då ålderdomen är ett faktum så är vi återigen beroende av andra, precis som då vi var barn. Det är vanligt att åldringar blir deprimerade, och det beror till största delen på att de är så ensamma.

- De ser hur deras partner, vänner och syskon dör en efter en, och de egna barnen kanske bor långt borta så att man inte kan ses så ofta.

ensam man
Bildtext Många äldre människor lider av ensamhet, och det är inte svårt att förstå att det kan utveckla en depression.
Bild: Pixabay/jaocampoz

Ensamhet är alltid en riskfaktor, men som åldring är man kanske extra utsatt eftersom man inte kan göra så mycket åt sin situation. Om man bor på ett servicehem kan det vara en förebyggande faktor eftersom man har sällskap och kan tala med andra i samma situation. Allt hänger också på hur frisk man är, ett konstaterande som ju gäller under hela vår livstid.

händer
Bildtext Då vi blir gamla behöver vi stöd och är beroende av att bli omhändertagna, precis som då vi var barn. Livscykeln är sluten.
Bild: Pixabay/Gaertringen

Det finns naturligtvis många orsaker till varför vi blir deprimerade, som till exempel arbetslöshet, dysfunktionella relationer, annan sjukdom, stress, tragiska händelser i livet. Man kan också drabbas av årstidsdepressioner, och längden och antalet på depressionerna varierar mycket.

Det går inte att välja att bli frisk, det är ett tillstånd där man behöver hjälp och det är individuellt vad som funkar. Vi bör ändå minnas att det går att bli frisk oavsett var i livet vi befinner oss, även om det inte känns som så då vi känner oss som mest nere.

solnedgång
Bild: Pixabay/geoffjhyland

Solnedgång eller soluppgång?

Oavsett när i livet vi drabbas av depression, bör vi veta att det kan bli bättre och att vi inte är ensamma om att känna som vi gör.
Dela med dig av din egen berättelse om depression.

Läs mera på svenska.yle.fi/halsa.

#hurmårdu

anonym kvinna, #hurmårbra

Berättelse 67: Tappat tron på vården

Måste jag försöka ta mitt liv för att få hjälp?

hurmårdu

Våga prata om hur du mår

Tack för alla berättelser som kommit till #hurmårdu.

kvinna på gatan

Berättelse 66: "Hittade likasinnade på sociala medier"

Ge den deprimerade utrymme och se bakom fasaden.

#hurmårdu

"Vi missar den manliga depressionen"

Manlig depression fortfarande stigmatiserat.

Ensam kvinna sitter på brygga och tittar ut över en sjö.

Deprimerad eller bara lite smådeppig?

"Ta dig i kragen! En rask promenad gör nog susen!"

Eva Åstrand och Camilla Pitkänen sitter i en soffa.

Anhöriga behöver också stöd

Skuld och skam drabbar ofta de närstående.

Två personer som håller händer.

Skolpsykolog: Tillåt sårbarhet och svaghet i skolan

Mycket kunde göras i skolan för att stärka elevernas hälsa.

hurmårdu

Här är låtarna vi lyssnar på för att må bättre

Svenska Yles publik har valt musiken för #hurmårdu i radio.

hanna mäntylä

Mer psykoterapi och arbete ska hjälpa deprimerade

Social- och hälsovårdsministern: skäms inte över depression.

Tonårsflicka sitter på marken i portgång

Berättelse 65: Man måste våga möta sina rädslor

Det kändes som om jag aldrig var good enough.

Forskaren Torbjörn Josefsson, lektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad.

Motion lindrar depression

Forskning visar att motion har berydelse för deprimerade.

ansiktsbild på axel aminoff

Depression: En oavslutad sorg

Avstannad sorgeprocess bakom depression

Tonårsflicka sitter på marken i portgång

Bara hälften som behöver depressionsbehandling får det

Samtalsterapi är effektivast vid lindriga depressioner

kvinnas händer

Berättelse 64: Graviditeten gjorde mig deprimerad

Tack vare terapeuten började jag må bra igen,

skor

De unga kvinnorna nödropar

Prestationskraven och skammen förstör oss.

Marko Kangas för #hurmårdu

Markos depression kunde ha kostat honom livet

Minnen från det förflutna tog Marko på en vansinnesfärd.

unga sjukpensionärer pga depression

Depression skördar unga - allt fler i förtidspension

50 procent fler unga sjukpensioneras på grund av depression.

anaonym kvinna

Berättelse 60: Depressionen var nödvändig

Mår bättre nu, men var ohållbart att inte krascha.

skor

Berättelse 59: Prestationskraven gjorde mig sjuk

Inget slutdatum för att tillfriskna från en depression.

Hasse Nordman och hans fru och stöd Marja-Leena.

Hasse tog sig ur den djupa depressionen

Starkt socialt kapital hjälpte Hasse bli frisk.

#hurmårdu

Berättelse 58: Mörka moln sedan tonåren

Människor som förstår är det viktigaste.

#hurmårdu

Berättelse 57: Borde våga se mina känslor som de är

Har som vuxen börjat känna mig sorgsen.

Marina Maatela utanför Radiohuset

Gör jobbet dig deprimerad? Tala med chefen!

Arbetshälsopsykologens tips till dig som känner dig nere.

Tonårsflicka sitter på marken i portgång

Berättelse 55: Lär dig prioritera

Man måste våga be om hjälp och prioritera rätt.

kvinna går i naturen

Berättelse 54: Var inte så hård mot dig själv

Vetskapen om att folk bryr sig hjälper.

kvinnas händer

Berättelse 53: Snart kollapsar jag

Har tunga år bakom mig, försöker orka för barnens skull.

Berättelse 52: En vän räddade mig

Berätta för någon att du mår dåligt

man tittar över vatten

Berättelse 51: Känns inte som det ska

Hur vet man om man är deprimerad eller inte?

anonym kvinna i naturen

Berättelse 50: Lungsjukdomen gjorde mig psykiskt sjuk

Ingen förståelse för sjukdomen, vilket knäckte mig psykiskt.

anaonym kvinna

Berättelse 49: Ingen visste hur det egentligen stod till

Ångrar att jag inte berättade för vänner.

anaonym kvinna

Berättelse 48: Fick inte hjälp under studietiden

Fick inte den rätta hjälpen förrän jag bytte ort.

Deprimerad människa sitter böjd framåt.

Berättelse 47: Låtsas inte vara starkare än du är

Familjeterapin gav äntligen den hjälp jag behövde.

Ensam kvinna sitter på brygga och tittar ut över en sjö.

Depressionerna blir dyra för samhället

Var femte finländare insjuknar i depression.

catariina salo-bild till #hurmårdu

Catariina Salo: Psykisk ohälsa kan orsaka klasskillnader

För långsamt och byråkratiskt att få hjälp.

anonym kvinna #hurmårdu

Berättelse 45: Min hund hjälpte mig mycket

Bland annat min hund hjälpte mig få ordning på livet igen.

anonym kvinna i naturen

Berättelse 44: Känner sorg över det lilla barnet jag var

Har mått dåligt sedan jag var barn och känner sorg över det.

kvinnas händer

Berättelse 43: Sök hjälp i tid

Att tala med kuratorn hjälpt emig då jag mådde som sämst.

anonym kvinna, #hurmårbra

Berättelse 42: Ätstörning och depression

Efter år av ätstörningar insåg jag att jag var deprimerad.

anonym kvinna i naturen

Berättelse 41: Ett fejkat leende

Efter två år svängde det äntligen!

anaonym kvinna

Berättelse 40: Medicinen räddade mig

Det var svårt att få den hjälp jag behövde.

anonym kvinna i naturen

Berättelse 39: Smärtsamt inse att det finaste ligger bakom en

Livet är stundvis nästan outhärdligt svårt.

skor

Berättelse 38: Skrivandet hjälpte mig

Att skriva och berätta om mitt mående har hjälpt.

man tittar mot vatten

Berättelse 36: Det finns ljus i mörkret

Att bli lämnad gjorde mig sjuk, men är på bättringsvägen.

anonym kvinna #hurmårdu

Berättelse 35: Obligatoriska psykologbesök borde införas

Viktigt stoppa mobbningen, den förstör många!

Deltagande hand på axel

Berättelse 34: Terapi behövs men det är för dyrt

För mycket byråkrati för att få hjälp.

kvinnas händer

Berättelse 33: Förlamad av depression

Återkommande depression gör att jag inte kan jobba.

anaonym kvinna

Berättelse 31: Mobbningen har knäckt mig

Blev utsatt för mobbning i lågstadiet och mår ännu dåligt.

kvinna på gatan

Berättelse 30: Att skiljas från min sambo hjälpte mig

Det var mitt förhållande som gjorde mig deprimerad.

Angelica Qvist & Jenny Renqvist #hurmårdu

Vill förmedla hopp åt deprimerade

Grundade förening för att bryta tabun kring psykisk ohälsa.

anaonym kvinna

Berättelse 29: Det tar för länge att få hjälp

Säg aldrig ryck upp dig till en deprimerad.

händer

Berättelse 28: Jag skäms inte längre över att jag mår dåligt

Det gör ont att tänka att psykisk ohälsa är så tabubelagt.

anonym kvinna #hurmårdu

Berättelse 27: Jag har fått tillbaka känslan av hopp

Jag tror att terapin ska hjälpa fast det är tufft.

kvinna går i naturen

Berättelse 26: Lär dig styra dina tankar!

Sök professionell hjälp om du inte lyckas styra dina tankar.

#hurmårdu

Berättelse 24: Vet inte varför jag blev deprimerad

Terapi och mediciner blev min räddning.

man tittar över vatten

Berättelse 23: Deprimerad sedan jag var 11 år

Svåra kamratrelationer gjorde livet svårt.

anonym kvinna #hurmårdu

Berättelse 22: Ingen förstod mig

Fick hjälp efter självmordsförsök.

kvinnas händer

Berättelse 21: Stora brister inom psykiatrin

Viktigt med fungerande vård och att inte skambelägga.

kvinna i naturen

Berättelse 20: Idag är jag lycklig

Från absoluta botten till ett lyckligt liv.

skor

Berättelse 19: Det finns så många vägar att gå

Insikten om att jag var sjuk hjälpte mig.

anonym kvinna i naturen

Berättelse 18: Låt det ta tid!

Stora livshändelser gjorde mig sjuk.

#hurmårdu

Berättelse 17: Vi måste våga tala om psykiska problem

Jag hoppades på stroke istället för mentala problem.

#hurmårdu

Berättelse 15: Åtta råd av en deprimerad

Ta de första tecknen på allvar och var självisk.

Berättelse 14: Musik hjälper mig att orka

Stress under studeíetiden gjorde mig utbränd.

händer

Berättelse 13: Världens underbaraste psykolog räddade mig

Det viktigaste är att känna sig sedd och älskad.

man joggar ute

Berättelse 12: Träning håller mig flytande

Antidepressiva mediciner och träning hjälper en del.

Berättelse 11: Jag har alltid haft en fasad

Hemma är jag ett gråtande vrak med hjärtklappning.

Berättelse 10: Sjukhuset och mina anhöriga hjälpte

Trodde att hag aldrig skulle bli frisk igen.

Tonårsflicka sitter på marken i portgång

Berättelse 9: Jag var den alltid glada och roliga bruden

Min depression upptäcktes på en rutinkontroll.

Deprimerad människa sitter böjd framåt.

Berättelse 8: Efter att ha skadat mig själv sökte jag hjälp

Det bästa man kan göra är att prata öppet.

skor

Berättelse 6: Psykologens ord hjälpte mig

När jag blev bättre var det som om någon tryckt oå en knapp.

kvinna på gatan

Berättelse 5: Jag vill prata om det - inte tiga

Medicinerna hjälpte mig ur en djup depression.

Berättelse 4: Ge aldrig upp!

Jag var 18 år och hade inga drömmar i livet.

#hurmårdu

Berättelse 3: Sluta skämmas för att du mår dåligt

Ju mindre vi pratar om det, desto större blir skamkänslorna.

Ensam kvinna sitter på brygga och tittar ut över en sjö.

Berättelse 2: Från ett kolmörkt badrum till en upplyst sal

Jag insåg att jag inte behöver prestera för att duga.

händer som håller i varandra

Berättelse 1: Våga be om hjälp

Man får inget pris för att man kämpar i ensamhet.

kärr i skymning

Livskriser höjer risken för depression

Kriser i olika livsskeden kan leda till depression.