Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dispyt kring frånvaro i Vanda svenska församling

Från 2015
Helsinge kyrka.
Bildtext Kyrkoherden skrev i oktober ett öppet brev på församlingens webbplats.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Största delen av ledamöterna i församlingsrådet vid Vanda svenska församling har inte dykt upp på höstens möten. Biskopen anser att frånvaron kan vara ogiltig. Kyrkoherden har i sin tur offentliggjort privata mejl för att var och en ska bedöma om frånvaron varit giltig eller ogiltig.

Under hela hösten har församlingsrådet vid Vanda svenska församling inte varit beslutfört och rådet har inte kunnat fatta beslut om bland annat budgeten för nästa år. Gruppen Vi i Vanda har uteblivit från mötena eftersom deras klagomål till domkapitlet vid Borgå stift inte har behandlats. Biskop Björn Vikström vid Borgå stift har i ett mejl till ledamöterna påpekat att lagen inte ger en förtroendevald rätt att utan giltigt skäl utebli från förtroendeuppdrag. Han skriver att det i så fall ska utredas av polisen och inte av domkapitlet.

- Om inte ledamöterna återupptar sitt förtroendeuppdrag efter att domkapitlet har behandlat klagomålen måste vi fundera över hur vi ska få förvaltningen att fungera, säger Vikström till Yle Huvudstadsregionen.

Domkapitlet kommer enligt Vikström att behandla klagomålen på sitt möte nästa vecka.

Annika Halmén, som representerar Vi i Vanda i församlingsrådet och har uteblivit från höstens möten ställer sig positivt till en utredning om ogiltig frånvaro.

- Jag önskar att den myndighet som ska avgöra saken tar ställning, säger Halmén.

Hon ger inga andra kommenterar kring frånvaron och kring att församlingsrådet inte kunnat fatta beslut.

Biskop Björn Vikström
Bildtext Biskop Björn Vikström har erbjudit sig att medla i konflikten mellan gruppen Vi i Vanda och kyrkoherden.
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Privata mejl om sjukdom offentliggjordes

I ett PM från senaste församlingsrådsmöte i oktober finns ledamöternas frånvaroskäl publicerade. Kyrkoherde Martin Fagerudd har publicerat deras mejl där det bland annat framkommer att någon har haft feber och någon annan har sjuka barn. Några ledamöter har också uppgett som orsak de klagomål som har lämnats till domkapitlet.

- Jag skrev ut det för att församlingen ska kunna se om de ledamöter som uteblivit har en giltig orsak till att vara frånvarande, säger Fagerudd.

Men är det upp till var och en att bedöma det?

- Det är i huvudsak för jurister, men visst kan vem som helst läsa det.

Biskop Björn Vikström ger inget klart svar på frågan om det är okej att ledamöters privata skäl till att de inte är på ett möte offentliggörs.

- Man kan naturligtvis överväga om det är bra att församlingen får den här informationen eller inte. Det är inte helt oproblematiskt, säger han.

"Annika Halmén bryter mot god förvaltningssed"

Vi i Vanda har sammanlagt lämnat in åtta klagomål och tre anmälningar till domkapitlet vid Borgå stift. Största delen lämnades in i juni och några i oktober. De handlar om hur församlingsvalet i fjol genomfördes, om att ärenden inte tas upp till behandling i församlingsrådet och om hur kyrkoherden behandlat Annika Halmén.

I föredragningslistan för ett församlingsrådsmöte i maj stod det så här: "Annika Halmén bryter mot god förvaltningssed, samt mot lojaliteten och förtroendet i församlingsrådet." Kyrkoherden redovisar därefter till hur Halmén bakom hans rygg diskuterat med biskopen.

Församlingsrådet håller sitt följande möte den 17 november medan domkapitlet behandlar klagomålen på sitt möte den 18 november. Halmén kan inte säga om Vi i Vanda kommer att närvara på följande möte.

Kyrkoherde Martin Fagerudd säger att följande möte i vilket fall som helst är årets sista.

- Om inte heller det mötet är beslutfört fattar jag själv beslut att förslagen till budget och verksamhetsplan för nästa år godkänns, säger Fagerudd.

Fagerudd säger att de besluten får laga kraft om inte församlingsrådet inom två veckor anser att ärendena ska behandlas på nytt. De behandlas i så fall på mötet i januari nästa år.

Vi i Vanda har inte visat några goda avsikter med sitt agerande men alla deras onda avsikter har kommit fram.

Kyrkoherde Martin Fagerudd

Kyrkoherden: Jag är utsatt för mobbning och förföljelse

Fagerudd anser att han är utsatt för förföljelse och mobbning.

- Jag vill att situationen tar slut. Det är mobbning och förföljelse. Jag vill inte att min efterträdare ska råka ut för någonting liknande. Vi i Vanda har inte visat några goda avsikter med sitt agerande men alla deras onda avsikter har kommit fram, säger Fagerudd.

Biskop Björn Vikström tror inte att läget normaliseras efter att domkapitlet behandlat klagomålen.

- Det är exceptionellt och extremt olyckligt. Det handlar om en längre förtroendekris mellan kyrkoherden och vissa förtroendevalda. Domkapitlet har erbjudit trepartssamtal, men det har alla inte gått med på. Jag ser det också som ett misslyckande från domkapitlets sida. Oberoende av vad besluten kring klagomålen blir är problemen inte ur världen, säger Vikström.

Vi i Vanda krävde i december i fjol att församlingsvalet vid Vanda svenska församling ska utredas av Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen behandlade ändå inte besväret eftersom det inkom en dag för sent. Besvär över valet bör göras inom 30 dagar efter att valresultatet har fastställts.