Hoppa till huvudinnehåll

Vindmölla i Barösund fortsätter att uppröra

Vindmöllor
Vindmöllor Bild: YLE / Marnie Burkhart mölla

I Ingå hoppas man att en långkörare skall få ett avgörande nästa vecka. Det handlar om det enda kvarvarande vindkraftverket i Barösund, om vilket behandlingarna har varit många.

I mars 2010 lämnade makarna Topp, som äger en stuga ungefär en kilometer från vindkraftverket, in ett medborgarinitiativ gällande behandlingen av vindkraftverkets buller och bad kommunfullmäktige ingripa.

Byggnads- och miljönämnden konstaterade att makarna Topp inte hade rätt att komma med initiativ eftersom de inte är kommuninvånare.

Ärendet hör inte heller till kommunfullmäktiges eller dess ordförandes befogenhet utan behandlas som ett anhängiggörande, sägs det i beslutstexten.

Initiativet föranledde inga åtgärder, men nämnden beslöt att initiativtagarna skall betala avgift för den behandling ärdendet ändå orsakade (drygt 500 euro).

Priset är uträknat enligt en fastställd taxa gällande "behandling av ett uppenbart ogrundat ärende som anhängiggjorts av någon annan än den part som lidit skada".

Initiativlämnarna har enligt nämnden känt till HFD:s beslut att en tidigare bullermätning är korrekt och att JO inte funnit skäl att klandra miljöchefen för behandlingen av frågan.

Senare tog makarna tillbaka medborgarinitiativet, men de borde ändå betala hälften av den begärda summan till kommunen.

Det beslutet har vunnit laga kraft och ingen har lämnat in besvär över beslutet.

Ny bullermätning trots allt

Kommunen har också fått in en offert på bullermätning från Pöyry Finland Group (med ett pris på 18.000 euro).
Byggnads- och miljönämnden anhöll i maj 2010 om tilläggsanslag för mätningen eftersom klagomålen fortsatte trots att HFD konstaterat, att de tidigare utförda mätningarna uppfyller lagens krav.
Kommunstyrelsen beslöt att anslagsfrågan avgörs i samband med budgeten för detta år.

I årets budget finns anslag för bullermätningen, men en splittrad byggnads- och miljönämnd beslöt ändå i januari med 3 röster mot 2 och en nedlagd att inte utföra bullermätningar.
Över det beslutet har Max Alfthan lämnat in rättelseyrkan, eftersom han anser att nämndens vice ordförande Erik Holmberg i egenskap av markägare är jävig.

Nästa tisdag kommer byggnads- och miljönämnden att igen behandla ärendet.
Förslaget är, att nämnden konstaterar att Holmberg faktiskt är jävig och att Ingå skall låta Pöyry Finland utföra bullermätningarna för cirka 16 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland