Hoppa till huvudinnehåll

Försäkringsbolagen har stor makt vid oljeolyckor

Olja i regnvattenbrunn på Raseborgsinstitutet.
Olja i regnvattenbrunn på Raseborgsinstitutet. Bild: Västra Nylands räddningsverk brännolja

Det här säger Aktias skadeförsäkring i sina skyddsföreskrifter om hur man ska sköta sin panna:

26.4.Skydd mot läckage från oljecistern eller -anläggning
26.4.1 Oljecisternen skall ha en typskylt som bl.a. anger hur gammal cisternen är.
26.4.2 Oljecisterner bör besiktigas första gången före ut-gången av tio år från ibruktagandet ifall cisternen är placerad under eller på markytan på viktiga grundvattenområden. Granskningen bör utföras av besiktningsföretag eller besiktningsorgan som är godkända av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES). Över besiktningen skall uppgöras ett protokoll där bl.a. cisternens klass och därav följande besiktningsintervall antecknats. Protokollet bör delges kommunens räddningsväsen samt försäkringstagaren.
Överfyllningsskyddssystemet (bör vara elektroniskt) och avluftningsröret (bör ha en diameter på minst 50 mm) bör uppfylla dagens krav.
Oljecisterner under markytan, på markytan eller inne i byggnad utanför grundvattenområden bör besiktigas med minst tio års intervaller.
Oljebrännaren med sug- och returslangar bör underhållas och besiktigas av godkänt företag med två års intervaller. Fel och brister som upptäckts vid kontrollen bör åtgärdas utan dröjs-mål.
26.4.3 Oljecisternen som tas ur bruk skall omedelbart tömmas på olja och oljigt avfall, anläggningen skall göras ofarlig och påfyllningsröret pluggas omedelbart.
Ansvarsfrågan då det gäller oljeolyckan vid JHL-institutet i Karis utreds som bäst.
Försäkringsbolagen har ofta stränga regler för hur oljecisternen ska skötas för att de ska stå för kostnaderna.

En som har erfarenhet av det är Ekenäsbon Kaj Werner som fick hela källaren dränkt i olja för tio år sedan. Han fick ett helt nytt hus som till stor del bekostades av försäkringsbolaget, eftersom hela det gamla huset och också hela tomten förstördes av olja.
Werner eldade med olja i sitt 50-tals hus när 800 liter rann ut i samband med att oljecisternen fylldes på. Oljan fylldes på med ett så hårt tryck att ett av de stag som ska hålla ihop tanken gav vika och det uppstod ett 50 centimeter stort hål i tanken.

Regelbundna granskningar viktiga

Försäkringsbolaget stod för merparten av kostnaderna på grund av att Kaj Werner skött sin panna för att han kände till de strikta restriktionerna för hur en oljecistern ska skötas tack vare sina uppdrag som disponent. Han hade låtit granska sin oljecistern med jämna mellanrum och hade ett intyg från en auktoristerad firma.

Ägaren ansvarar

Ansvaret för att en oljecistern sköts väl ligger på ägaren.
- Till Räddningsverkets uppgift hör att granska oljesystemen endast då de tas i bruk eller om det görs omfattande ändringsarbeten, säger granskningsingenjör Marcus Hindersson på Västra Nylands räddningsverk. Sedan ska auktoriserade firmor göra vidare granskningar. Försäkringsbolagen har sedan olika villkor för hur cisternerna ska skötas.

Försäkringsbolagen har stor makt

Försäkringsbolagen har stor makt i den här frågan, säger Hindersson.
- För det står i deras föreskrifter att ägaren har skyldighet att se till att cisternen hålls i skick. Sedan tolkar försäkringsbolagen det hur de vill.

Enligt Hindersson är variationerna stora mellan olika försäkringsbolag.

Besiktningarna av oljecisternerna ska göras av företag som är godkända av säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) och de görs med jämna tidsintervaller som avgörs av cisternens skick. Som mest görs granskningarna med tio års mellanrum. Det är också skillnad om cisternen finns på grundvattenområde eller inte.

Tusentals olja rann ut vid JHL-institutet

Mellan 6000 och 7000 liter olja rann nyligen ut vid JHL-instiutet i Karis. Oljan hade runnit ut redan mellan jul och nyår, men upptäcktes först två-tre veckor senare. Då en tankbil fyllde på olja hade ett översvämningsskydd gått sönder utan att någon märkt det och oljan sprutade rakt ut genom luftrören istället för ner i den redan fulla tanken. Läckaget upptäcktes inte genast utan oljan rann också ner i regnvattenbrunnarna då det regnade och också ner i den närbelägna sjön.

- Under min tid på Räddningsverket, det vill säga tio år, så har det hänt ett tiotal allvaligare oljeolyckor, säger Marcus Hindersson.

Försäkringsbolagets tips

Kenneth Långbacka på Aktia skadeförsäkring säger att fastighetsägaren alltid ansvarar för att cisternen är granskad och i gott skick. I praktiken bör fastighetsägaren se till att cisternen är besiktad och ha utrustningen under uppsikt så man snabbt kan reagera om man märker något speciellt, säger han.

Ett bra tips är att (helst) dagligen kolla pannrummet, för har man ett oljeläckage märker man det snabbt på lukten och kan då snabbt ingripa och därmed minska omfattningen av skadan. Om man ännu har en s.k.stålcistern (fyrkantiga med svetsade hörn) som vanligen är inmurad i byggnaden någonstans bör man snarast granska den av godkänd besiktare, för där är risken för läckage överhängande och att den är inmurad förhindrar tyvärr inte alls oljan från att sprida sig.

Det är rekommenderbart att snabbt byta ut liknande cisterner till åtminstone motsvarande i glasfiber med en skyddstank runt om, enligt Långbacka.

Mer om vad som hände Kaj Werner blir det om i tv-programmet Närbild på söndag 20.1. klockan 19.55.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland