Hoppa till huvudinnehåll

Ny stiftelselag ökar insynen

Den arbetsgrupp som har jobbat med ett betänkandet om en ny stiftelselag efterlyser ökad öppenhet för att göra det lättare både för myndigheterna och för intressentgrupperna att övervaka stiftelserna. Bland annat ska stiftelserna i verksamhetsberättelse och bokslut mera detaljerat än tidigare redovisa för penningflöden.

Stiftelserna ska i framtiden inte få gynna ekonomiskt personer som står styrelsen nära.
- En stiftelses ändamål får inte längre i något avseende vara att ge en närstående ekonomisk fördel, fastslår arbetsgruppen som har sett över stiftelselagen från år 1930.
Definitionen av vilka personer som hör till närståendekretsen preciseras och breddas. Som närstående betraktas bl.a. en ledamot av stiftelsens styrelse eller förvaltningsråd, stiftelsens verkställande direktör samt nära släktingar till dem.

"Bekymmer att stiftelserna saknar ägare"

Arbetsgruppen efterlyser också ökad öppenhet för att göra det lättare både för myndigheterna och för intressentgrupperna att utöva tillsyn över stiftelserna. Öppenheten i stiftelsernas verksamhet förbättras genom att det i verksamhetsberättelsen och bokslutet tas in mer detaljerade uppgifter än tidigare om stiftelsens penningflöden samt om åtgärder som vidtagits med närståendekretsen.
- Stiftelsernas bekymmer är att de saknar en ägare, konstaterar Svenska litteratursällskapets förra vd Henry Wiklund som har suttit med i arbetsgruppen. De saknar medlemmar på det sätt som föreningar har medlemmar och de saknar ägare på det sätt som bolag har ägare.
Borde det vara obligatoriskt för stiftelser att ha förvaltningsråd?
- Man fundera på om åtminstone stora stiftelser borde ha det, svarar Wiklund. Sen löser det inte alla problem, eftersom förvaltningsrådet ska också utses på något sätt. Det finns ju inte heller medlemmar som utser förvaltningsrådet.
Borde Patent- och registerstyrelsen få mera resurser för övervakning av stiftelserna?
- Det här är samhällets val, konstaterar Wiklund. Ingenting säger att stiftelserna måste övervakas. Man kan ha från noll procent övervakning till hundra procent övervakning.

Revisorer ska få rätt att informera PRS

Genom skärpningen av bestämmelserna om närstående vill man öka förtroendet för stiftelserna som främjare av det allmänna bästa. Revisorerna ska också få rätt att på eget initiativ informera Patent- och registerstyrelsen.
- Det fanns diskussioner om de minsta stiftelserna skulle komma undan yrkesrevisorer, berättar Svenska litteratursällskapets förra vd Henry Wiklund som har suttit med i arbetsgruppen, men där blev svaret nej. Alla stiftelser ska ha yrkesrevisorer. Vi har lärt oss att lita ganska långt på yrkesrevisorer. Det är bättre om vi kan ordna det internt i stiftelserna än att starta ett statligt verk för ändamålet.
Betänkandet ger revisorerna rätt att på egen hand informera Patent- och registerstyrelsen. Räcker det här eller har vi fortfarande ett problem?
- Jag tror inte att vi har något stort problem här, svarar Wiklund. Det här är den lösningsmodell som passar ett medborgarsamhälle och det är trots allt medborgarinitiativ och frivillig verksamhet det här som vi talar om. Om det här kombineras med radion och pressen som är alerta så ska det nog fungera.

Lättare att grunda stiftelse

Arbetsgruppen föreslår också att det ska bli lättare att grunda en stiftelse. En stiftelse ska inte längre behöva ett kapital på minst 25 000 euro, såsom i den gällande lagen. Också registreringsprocessen ska förenklas. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till om stiftelserna borde beskattas.
- Förslaget bildar ett utmärkt underlag för en konstruktiv diskussion om revideringen av stiftelselagen. Den fortsatta beredningen inleds med en omfattande, öppen remissbehandling. Avsikten är att en regeringsproposition med förslag till en ny stiftelselag ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2014 och att den nya lagen ska träda i kraft år 2015, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot arbetsgruppens betänkande.

Arbetsgruppens betänkande kan du ladda ner här:
Revidering av lagstiftningen om stiftelser, svenska sidor

Läs också