Hoppa till huvudinnehåll

HNS vill koncentrera psykverksamheten

Vad som händer med Ekåsens sjukhus är okalrt. Bild: YLE / Robin Lindberg psykiatrisk vård,Ekenäs

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vill minska antalet platser vid sina sju psykiatriska sjukhus och koncentrera verksamheten till ett nytt sjukhus någonstans i huvudstadsregionen.


Nyheten kom som en överraskning också för en del av beslutsfattarna, till exempel Lojopolitikern Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf), som är vice ordförande i HNS styrelse.

Enligt henne blir situationen i Lojo sjukvårdsområde ohållbar, när Fagernäs (Paloniemi) sjukhus egentligen borde ersättas med nya utrymmen år 2014. Ett nytt stort sjukhus för HNS skall enligt artikeln byggas efter år 2020. Var placerar man under tiden de patienter, som snabbt är i behov av vård, frågar sig Slunga-Poutsalo.

Raseborgspolitikern Harry Yltävä från Vänsterförbundet är också medlem i HNS styrelse. Han säger, att många frågor ännu är öppna, eftersom man väntar på beslut om hela social- och hälsovården i framtiden. Men säkert påverkar en kommande reform sjukhusen i Ekåsen och Fagernäs. Det kan bli fråga om, att man i Ekenäs har ett antal akutvårdsplatser och att anstaltsvården finns i ett större sjukhus på annat håll.

Fagernäs tappar många platser

För Lojo sjukvårdsområdes del sägs, att det i stället för dagens 45 platser i Fagernäs sjukhus, skulle finnas 4, 16 eller 30 akutvårdsplatser i Lojo. Viktigt är att det finns ett tillräckligt antal platser, säger Slunga-Poutsalo. Man kan inte på förhand veta hur många platser det behövs i krissituationer och om man då bara kan hänvisa till platser på annat håll i Nyland, så är det nog en utmanande situation för patienten och de anhöriga, säger hon.

Om planerna på omorganisering av den psykiatriska vården förverkligas, blir det aktuellt också med en större satsning på den öppna vården, tror Harry Yltävä. Han hoppas, att man genom social- och hälsovårdens kommande reform kan göra den öppna vården smidigare och att gamla skrankor mellan den somatiska och den psykiatriska vården raseras.

Riikka Slunga-Poutsalo säger att det finns modeller hur man kan sköta den öppna vården. Hon hänvisar till Keroputaa-modellen, som tillämpas i Torneå och där den öppna våden har skötts på ett framgångsrikt sätt och som kunde ge goda idéer.

Kenotupaa-modellen förs fram av Slunga-Poutsalo

Slunga-Poutsalo hänvisar till Keroputaa-modellen, som tillämpas i Torneå och där den öppna våden har skötts på ett framgångsrikt sätt och som kunde ge goda idéer.

Det tänkta sjukhus man talar om skulle ha kring fyrahundra patientplatser någonstans i huvudstadsregionen. Riikka Slunga-Poutsalo säger, att hon inte önskar en så stor enhet i stället för de mindre, trots att mindre enheter kanske är sårbara. För patienten är säkert mindre enheter bättre, tror hon.

Under höstens lopp räknar hon med att vi vet mera om hur den stora social- och hälsovårdsreformen ser ut, och därmed också hur den psykiatriska sjukvården formas.

Ett tillräckligt antal akutvårdsplatser för patienter inom psykiatrin behövs i kommunerna, oberoende av hur vården formas i framtiden. Det här konstaterar ett par västnyländska politiker med anledning av nyheten om att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har planer på ett nytt stort psykiatriskt sjukhus.

HNS styrelse skall behandla

Planerna har tillsvidare inte diskuterats närmare i HNS´ organ och inte heller i kommunerna, men de tankar som förs fram i en artikel i Helsingin Sanomat talas om ett sjukhus med kring 400 platser någonstans i huvudstadsregionen. I kommunerna skulle det finnas ett antal akutvårdsplatser.

Hon säger också, att frågan kommer att börja behandlas inom HNS kanske redan i augusti. Sedan skall alla berörda, också kommunerna höras i frågan.

Om planerna på omorganisering av den psykiatriska vården förverkligas, blir det aktuellt också med en större satsning på den öppna vården.

Det tror Harry Yltävä, Vänsterförbundet i Raseborg, med anledning av att man inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har tankar på att bygga ett stort psykiatriskt sjukhus i huvudstadsregionen och satsa på färre akutplatser i kommunerna. Yltävä hoppas, att man genom social- och hälsovårdens kommande reform kan göra den öppna vården smidigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland