Hoppa till huvudinnehåll

Barnlöshet bland män vanligare än vi tror

Forskningsprofessor Anna Rotkirch
Forskningsprofessor Anna Rotkirch Bild: Yle familjeforskare anna rotkirch

- Ofrivillig barnlöshet bland män är delvis ett dolt och tabubelagt ämne, säger familjeforskaren, forskningsprofessor Anna Rotkirch vid det finska befolkningsförbundet Väestöliitto.

Var fjärde man i 40-årsåldern har inte barn, trots att han skulle vilja ha det, förtydligar hon. Rotkirch utger sin första populärvetenskapliga bok Tillsammans - Om föräldraskapets härlighet och svårighet.

Se en längre intervju med Rotkirch här intill - hon berör också risktagning och diskuterar dagvården mer ingående!

Barn skrinnar
Barn skrinnar Bild: Yle skrinna

Rotkirch skriver i sin bok om om "manlig babyfeber" - tidigare har forskare påstått att en sådan inte existerar men det stämmer inte, säger hon. Också män kan längta efter barn - och att få bli förälder.

- För männen handlar det ganska långt om att hitta en partner, oftast en heterosexuell partner.

Också de personer som inte har egen familj har familjerelationer - de har syskon, en del inkluderar vänner i familjen, familjebegreppet ändras och breddas nu. Känslobanden är vidare än förr. Det här har man inte insett i Finland i tillräcklig utsträckning, säger Rotkirch.

Barnet i fokus

Rotkirch betonar att man fortfarande stöter på problem när det gäller att lyfta fram barnet i centrum. Hon exemplifierar med dagvården. Det är inte viktigt för barnet vem som ordnar vården utan hurudan vården är.

- Vi vet att barn mår mest i små grupper, med få vårdare som inte byts ut hela tiden, framhåller hon.

Rotkirch betecknar det som skrämmande att när hon ger ut boken och ger intervjuer - så säger folk att små grupper i dagvåden inte går att förverkliga. Det är en utopi.

- Det här är inte sant, kommenterar hon. Vi har den bästa familjepolitiken i världen - det är klart att det ska gå att ordna tillräckligt goda förhållanden för alla små barn, säger hon.

Alla familjeformer har sina sidor

Forskningsprofessor Anna Rotkich
Anna Rotkirch Forskningsprofessor Anna Rotkich Bild: Yle familjeforskare anna rotkirch

Uppfattningen om gemensam fostran har slagit igenom i den internationella familjeforskningen. I alla samhällen har det funnits många andra som hjälpt i fostrandet av barnen.

Enligt Rotkirch blir diskussionen om föräldraskap, jämlikhet och skötseln av småbarn polariserad - att den heterosexuella familjen den enda riktiga - och den andra polen - att familjer finns av alla slag.

- Jag vill föra fram forskningens syn som säger att det finns en mångfald. Vi kan förstå de olika typerna genom att syna de känslor som binder oss - hur fungerar anknytningen mellan parterna i familjen - och vilka spänningar finns det, förklarar Rotkirch.

Hon säger att hon inte vill ta ställning politiskt med boken - utan bara peka på hur man analytiskt kunde närma sig de fördelar och nackdelar som finns i varje familjeform.

Hur gör djuren?

Rotkirch refererar ofta till djuren Bild: Reuters TV schimpans

I boken Tillsammans synar Rotkirch familjerelationer ur många olika synvinklar, hon studerar också parförhållandet ur jämförande perspektiv, förr och nu, djur och människor.

Rotkirchs bok refererar ofta till apforskning - och forskning kring djur och familjebeteende, om skillnader mellan honor och hanar och ungarnas relation till den övriga flocken.

Hon skriver mycket om den utvidgade familjen som även består av mor- och farföräldrar men också kusiner och grannar, vänner.

Forskningsprofessor Anna Rotkirch
Rotkirch ger ut sin första populärvetenskapliga bok. Forskningsprofessor Anna Rotkirch Bild: Yle familjeforskare anna rotkirch

Uttrycket "Det krävs en hel by för att fostra ett barn" - får belägg i Rotkirchs bok och hon utreder grundligt vad vetenskapen känner till om släktingars och vänners betydelse under barnens uppväxt.

I boken summerar Rotkirch sin forskning från de senaste tio åren. Tillsammans är en brett upplagd bok på närmare 300 sidor och den utges samtidigt på både svenska och finska på Schildts & Söderströms och WSOY.