Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill ha rimliga ambulanskostnader

Huvudbudskapet från stadsstyrelsen i Raseborg är att kostnaderna ska fördelas jämnt inom hela HNS. Bild: YLE/Jussi Laine ambulans

Stadsstyrelsen i Raseborg vill att ambulansen ska kosta lika mycket per invånare i varje kommun inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Styrelsen anser också att det ska gå att koppla loss icke-brådskande ambulanstransporter från helheten för att få lägre kostnader.


Stadsstyrelsen i Raseborg möttes på fredagseftermiddagen (14.2) för att ge ett utlåtande om hur staden anser att ambulansverksamheten ska organiseras i framtiden.

Det är inte längre kommunerna som ansvarar för ambulansen utan HNS, men det är kommunerna som ska betala för verksamheten.

Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) föreslår för HNS styrelse att det är räddningsverket som ska sköta om ambulansen i Ingå, Raseborg och Hangö.

För tillfället är det privata ambulansföretag som sköter om verksamheten i alla tre kommuner. I dag har Raseborg ett gammalt och förmånligt avtal som år 2013 kostade staden 30 euro per invånare och år. Det nya avtalet höjer kostnaderna till omkring 70 euro per invånare och år.

Raseborg protesterar

Anders Walls (SFP) är första viceordförande i stadsstyrelsen i Raseborg.
Stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP). Anders Walls (SFP) är första viceordförande i stadsstyrelsen i Raseborg. Bild: YLE/Petra Thilman walls anders

Eftersom lagen har förändrats och kraven är större på ambulansverksamheten blir nya ambulansavtal dyrare än de avtal städerna nu har.

Men då Raseborg insåg hur mycket dyrare ambulansen blev krävde staden att få ge ett utlåtande till HNS styrelse om ambulanserna.

Styrelseordföranden Anders Walls (SFP) säger att utlåtandet långt handlar om pengar.
- Med den kostnadsutveckling som nu föreligger är det inte hållbart.

Walls understryker att det är HNS som har makten att besluta. Därför har staden inte tagit ställning till om räddningsverket är den bästa att sköta ambulansverksamheten.

Beskedet från Raseborg är att kostnaderna ska ner och att de helst ska fördelas rättvist. Kostnaderna för ambulanserna är väldigt olika i olika kommuner.

- Dels anser vi att kostnaderna för den här så kallade prehospitala vården borde fördelas inom hela sjukvårdsdistriktet HNS. Det betyder att det är samma kostnader per invånare i hela området eftersom också beslutanderätten har flyttat till distriktet.

- Den andra biten är sedan att om man med nuvarande struktur inte kan minska totalkostnaderna så bör man konkurrensutsätta.

Andra lösningar

Anders Walls säger att om det finns några andra knep för att få ner kostnadsnivå så är det också en möjlighet.
- Om det inte går att få kostnaderna på en snittnivå för Nyland så borde man få ner dem på något annat sätt.

Samtidigt vill han ändå inte minska på ambulansberedskapen eftersom staden är nöjd med dagens nivå.
- Säkert kan allt bli bättre, men om en förbättring förutsätter att kostnadsökningen är så här jätteenorm så är det en ohållbar förbättring.

Hangö i samma båt

Det är Raseborgs stad som har yrkat på att få ge ett utlåtande om ambulanskostnaderna. I Hangö var tongångarna till en början positiva till att räddningsverket skulle ta över, men efter diskussioner mellan städerna hör nu också Hangö till kritikerna.

För staden innbär det nya avtalet att kostnaderna stiger från 40 euro per invånare och år (2013) till cirka 70 euro.

Anders Walls säger att städerna har haft kontakter på tjänstemannanivå, men att man inte har fört diskussioner på politisk nivå.
- Men nu skulle jag säga att målsättningarna säkert är de samma i Hangö. Vi är alla i liknande situation i den här frågan.

Icke-brådskande transporter skilt

En stor del av ambulansverksamheten går ut på att köra så kallade icke-brådskande transporter. Det handlar alltså om att transportera t.ex. patienter från ett vårdhem till sjukhuset för undersökningar.

Anders Walls säger att styrelsen också vill att HNS skulle se ifall de transporterna kunde kopplas loss från helheten och kanske konkurrensutsättas privat.
- Åtminstone separat se på dem och skilt avtala om dem. De behöver inte automatiskt vara en del av hela paketet.

Stadsstyrelsens utlåtande till styrelsen för HNS:

"Som ägarkommun i HNS vill Raseborgs stad framhålla att utvecklandet av den prehospitala akutsjukvården inom HNS bör beakta både de nationella övergripande målen för en hållbar serviceproduktion i kommunerna och rimlig kostnadsnivå. Detta möjliggör inte en förbättring av servicenivån.

I behandlingen av ärendet har inte kunnat påvisas att den föreslagna lösningen skulle vara förmånligare för kommunerna än en ren konkurrensutsättning eller att kvaliteten märkbart skulle förbättras. Stadsstyrelsen håller med nämnden om att kostnaderna stigit i takt med nya kvalitetskrav, men vill betona att de aktörer som finns på marknaden hittills har bjudit konkurrenskraftiga priser.
Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården inom HNS är alldeles för tungrodd och splittrad med tanke på målen. Eftersom huvudfokus är på att erbjuda högriskpatienter och sannolika högriskpatienter (riskgrupperna A och B) bättre vård samt höja beredskapen för storolyckor, borde verksamheten organiseras inom ramen för större helheter närmast för västra Nyland som helhet (Jorv, Lojo och VNS). Kostnaderna borde fördelas på samma sätt som för övrig räddningsverksamhet, dvs. per capita, eller analogt med MediHelis fakturering.


Raseborgs stad kan godkänna att ambulanstjänsterna flyttas till räddningsverket 2015-2017 utan upphandling om HNS kan garantera att kostnadsexpansionen kan hållas under kontroll och på en likvärdig nivå inom sjukvårdsdistriktet.

Raseborgs stad anser att icke-brådskande transporterna (D) inklusive X-köror inte automatiskt ska ingå i avtalet eftersom de inte kräver samma beredskap som A-C uppdrag, utan att kommunen bör ha en option om att avtala separat om dessa tjänster.

Oberoende om verksamheten konkurrensutsätts eller flyttas till räddningsverket bör HNS kräva att alla ambulanser bör ha minst en person som kan tala med patienten på svenska och finska."


Läs också: Hur mycket får ambulansen kosta i Västnyland?

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland