Hoppa till huvudinnehåll

Vår EU-rankning: Torvalds aktivast, Cronberg mäktigast

Vem av våra europaparlamentariker har mest makt?
Vem av våra europaparlamentariker har mest makt? Bild: Europaparlamentet, Yle arkiv makt

Vem har mest makt i Bryssel? Yle Nyheters rankning av de finländska europaparlamentarikerna visar vem som landar i toppen och i botten.

EU-rankingen visar att SFP:s Nils Torvalds och föregångaren Carl Haglund varit aktivast med lagstiftningsarbetet. Duon Tarja Cronberg och Heidi Hautala (Gröna) har ett klart försprång med flera tunga uppdrag i parlamentet. Flitigast i klassen är Sari Essayah (KD) med hundratals resolutioner och ändringsförslag.

Svenska Yles rangordnade de finländska europaparlamentarikernas arbetsinsatser utgående från tre mätare: inflytande, lagstiftning och flit. Vi har tagit fram de kvantitativa mätarna i samråd med EU-sakkännare. Läs mer om mätarna längre ned i artikeln.

Hur placerar sig den parlamentariker du röstat på? Tryck på de grå balkarna för att fälla ut topplistorna.

Läs också Ingemo Lindroos analys om varför man som politiker måste våga ta för sig.

Cronberg och Hautala
leder utskottsracet
Läs mer

Inflytandemätaren visar vem som har flest inflytelserika poster i Europaparlamentets utskott.

Tabellen visar vem som varit ordförande, viceordförande, ledamot eller suppleant i ett utskott eller haft koordinatorsuppdrag. Koordinator betyder att man ansvarar för att formulera den egna gruppens, alltså ens europeiska partis, åsikt i alla de frågor som behandlas i utskottet.

Om en utskottspost gått vidare till ersättaren har den räknats som ett enda uppdrag. Om en ledamot blivit suppleant har uppdragen räknats som två skilda uppdrag.

Så har vi poängsatt uppdragen: ordförande 1 poäng, viceordförande 0,5 poäng, koordinator 0,8 poäng, ledamot 0,1 poäng och suppleant 0,05 poäng.

Namn Parti/​grupp Ord­förande Vice­ordförande Koordi­nator Ledamot Suppleant Svenska Yles poäng
1.Tarja Cronberg/​Heidi HautalaGröna/​De gröna/​EFA102312,95
Cronberg: Utrikesutskottet (ledamot, koordinator), Underutskottet för säkerhet och försvar (ledamot, koordinator)
Hautala: Underutskottet för mänskliga rättigheter (ordförande), Utskottet för utrikesfrågor (ledamot), Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (suppleant)
2.Sampo Terho/​Timo SoiniSannf/​EFD012222,40
Terho: Utskottet för kultur och utbildning (viceordförande), Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ledamot, koordinator), Underutskottet för säkerhet och försvar (ledamot, koordinator), Utskottet för utrikesfrågor (suppleant), Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (suppleant)
Soini: Utskottet för kultur och utbildning (viceordförande)
3.Nils Torvalds/​Carl HaglundSFP/​ALDE011321,70
Torvalds: Fiskeriutskottet (viceordförande), Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (ledamot), Budgetutskottet (suppleant), Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant)
Haglund: Fiskeriutskottet (viceordförande), Budgetutskottet (ledamot, koordinator), Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (ledamot), Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant), Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (suppleant)
4.Petri Sarvamaa/​Ville ItäläSaml/​EPP001521,40
Sarvamaa: Budgetkontrollutskottet (ledamot, koordinator), Utskottet för transport och turism (ledamot), Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (suppleant)
Itälä: Utskottet för transport och turism (ledamot), Budgetkontrollutskottet (ledamot), Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (ledamot), Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (suppleant)
5.Satu HassiGröna/​De gröna/​EFA001110,95
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot, koordinator), Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (suppleant)
5.Hannu TakkulaC/​ALDE001110,95
Utskottet för kultur och utbildning (ledamot, koordinator), Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (suppleant)
6.Liisa JaakonsaariSDP/​S&D010210,75
Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (viceordförande), Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (ledamot till 1/2012, därefter suppleant), Utskottet för utrikesfrågor (ledamot från 1/2012, före det suppleant), Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (suppleant)
6.Sirpa PietikäinenSaml/​EPP010130,75
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (viceordförande), Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot till 1/2012), Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant), Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (suppleant), Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (suppleant)
7.Eija-Riitta KorholaSaml/​EPP010110,65
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ledamot (viceordförande till 3/2012), Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot sedan 3/2012), Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (suppleant)
8.Riikka PakarinenC/​ALDE000150,35
Utskottet för regional utveckling (ledamot), Budgetutskottet (suppleant till 1/2012), Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (suppleant), Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (suppleant år 2012), Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 (suppleant), Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (suppleant)
9.Anneli JäätteenmäkiC/​ALDE000130,25
Utskottet för utrikesfrågor (ledamot), Utskottet för konstitutionella frågor (suppleant), Underutskottet för säkerhet och försvar (suppleant), Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (suppleant)
10.Sari EssayahKD/​EPP000110,15
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (ledamot), Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant)
10.Mitro RepoSDP/​S&D000110,15
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (ledamot), Utskottet för kultur och utbildning (suppleant)
Torvalds och Haglund
drev flest lagförslag
Läs mer

Hur mycket har parlamentarikerna påverkat lagstiftningen?

Här ser du hur många gånger parlamentarikerna varit föredragande eller skuggföredragande för ett betänkande i ett utskott. Som föredragande eller rapportör är man huvudansvarig för ett betänkande. Beroende på hur omfattande frågan är kan ett betänkande ta flera månader att sammanställa. Som skuggföredragande följer man med den föredragande parlamentarikerns arbete och formulerar sin egen grupps åsikt i frågan.

Ett betänkande som föredragande ger 1 poäng och ett betänkande som skuggföredragande ger 0,25 poäng.

Namn Parti/​grupp Betänk­anden som före­dragande Betänk­anden som skugg­före­dragande Svenska Yles poäng
1.Nils Torvalds/​Carl HaglundSFP/ALDE62011,00
Lagförslagen gäller framför allt fiskerifrågor. Haglund har föredragit ett betänkande om hållbart utnyttjande av havet, en rekommendation för ett fiskeriavtal med Guinea-Bissau och en annan rekommendation för ett fiskeriavtal med Marocko. Därtill kommer betänkandet om som var en del av six pack-lagstiftningspaketet om skärpt budgetdisciplin och sanktioner mot medlemsländer som inte följer budgetdisciplinen. Torvalds har i utskottet för medborgarrättigheter föredragit ett betänkande om finansiering av integration och ett betänkande om finansiering av ekonomiskt instabila medlemsstater.
2.Petri Sarvamaa/​Ville ItäläSaml/EPP23210,00
Lagförslagen kommer så gott som uteslutande från budgetkontrollutskottet. Itälä har föredragit ett betänkande om ansvarsfrihet för EU:s allmänna budget. Sarvamaa har skuggföredragit tiotals ekonomirelaterade lagförslag. I utskottet för transport och turism har Sarvamaa dessutom föredragit en rekommendation om ett luftfartsavtal mellan EU och Sri Lanka.
3.Sirpa PietikäinenSaml/EPP587,00
Pietikäinen har fört fram en handfull lagförslag inom flera olika områden: ett betänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, ett betänkande från utskottet för ekonomi och valutafrågor, ett betänkande om kvinnor i politiskt beslutsfattande, ett betänkande om motorer och ett betänkande om kvinnors roll i ett åldrande samhälle. Skuggföredragningarna gäller främst ekonomi.
4.Satu HassiGröna/De gröna/EFA2176,25
Lagförslagen härstammar från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Ett betänkande handlar om svavelhalten i marina bränslen, en rekommendation handlar om timmer och trävaror. Skuggföredragningarna berör främst miljöfrågor men även industri, forskning och energi.
5.Sampo Terho/​Timo SoiniSannf/EFD374,75
Terho står för tre föredragningar som berör utrikesfrågor och ekonomi. Ett betänkande gäller Europas missilskydd, ett betänkande berör försäkring mot natur- och andra katastrofer samt ett betänkande handlar om konsumentbetalningar. Terhos skuggföredragningar berör utrikesfrågor. Soini har inte föredragit något lagförslag, men varit skuggföredragande i utskottet för kultur och utbildning.
6.Riikka PakarinenC/ALDE1124,00
Lagförslaget utgår från ett betänkande om Europeiska regionala utvecklingsfondens stöd. Även skuggföredragningarna har utgått från utskottet för regional utveckling.
7.Tarja Cronberg/​Heidi HautalaGröna/De gröna/EFA263,50
Hautala har föredragit ett betänkande om handlingsoffentlighet och ett betänkande om EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare. Cronberg har inte varit föredragande men däremot skuggföredragande främst i utrikesfrågor.
7.Sari EssayahKD/EPP263,50
Lagförslagen som Essayah föredragit består av ett betänkande om klassificering, märkning och förpackning av ämnen samt ett betänkande om betalningar och autogireringar. Skuggföredragningarna gäller sociala frågor och ekonomi.
8.Anneli JäätteenmäkiC/ALDE253,25
Lagförslagen som Jäättenmäki föredragit utgår från ett betänkande om parlamentarisk immunitet och ett betänkande om EU:s samarbete med Azerbajdzjan. Skuggföredragningarna har en betoning på konstitutionella frågor.
8.Mitro RepoSDP/S&D193,25
Det lagförslag Mitro föredragit utgår från ett betänkande om samarbetet mellan konsumentskyddsmyndigheter. Skuggföredragningarna har en tydlig betoning på frågor om den inre marknaden och konsumentskydd.
9.Hannu TakkulaC/ALDE183,00
Takkula har som medlem i utskottet för kultur och utbildning föredragit ett betänkande om programmet Ett Europa för medborgarna. Även skuggföredragningarna har en tydlig betoning på frågor kring kultur och utbildning.
10.Liisa JaakonsaariSDP/S&D131,75
Jaakonsaari har behandlat utrikesfrågor: ett betänkande om samarbetet med Kazakstan och några skuggföredragningar med utrikesanknytning.
10.Eija-Riitta KorholaSaml/EPP131,75
Korhola har föredragit ett betänkande om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. Skuggföredragningarna gäller den inre marknaden och konsumentskydd samt ekonomi.
Essayah överlägsen
resolutions­drottning
Läs mer

Vem har varit flitigast i Europaparlamentet?

Vi har räknat ihop antalet resolutioner och ändringsförslag. Resolutioner är uttalanden som parlamentet gör och som inte har betydelse för lagstiftningen, men som visar på politisk vilja. Ändringsförslag är förslag på ändringar till betänkanden och med dem försöker parlamentarikern påverka lagstiftningen.

Vi har gett resolutioner och ändringsförslag lika stor tyngd i poängsättningen. Poängen är därför summan av resolutioner och ändringsförslag.

Namn Parti/​grupp Reso­lutioner Ändrings­förslag Svenska Yles poäng
1.Sari EssayahKD/​EPP236350586
2.Eija-Riitta Korhola
SDP/​S&D267152419
3.Nils Torvalds/​Carl HaglundSFP/​ALDE14334348
4.Hannu TakkulaC/ALDE89153242
5.Tarja Cronberg/​Heidi HautalaGröna/​De gröna/EFA18841229
6.Anneli JäätteenmäkiC/​ALDE73150223
7.Riikka PakarinenC/ALDE4207211
8.Liisa JaakonsaariSDP/S&D15454208
9.Petri Sarvamaa/​Ville ItäläSaml/​EPP7598173
10.Sirpa PietikäinenSaml/​EPP4168172
11.Mitro RepoSDP/S&D9470164
12.Satu HassiGröna/​De gröna/EFA137588
13.Sampo Terho/​Timo SoiniSannf/​EFD04040
  • Inflytelsemätaren utgår från utskottsposter som ger parlamentarikerna möjlighet att utöva makt i beslutsfattandet.
  • Lagstiftningsmätaren visar dels hur många lagförslag parlamentarikerna skrivit, dels hur ofta de fått föra sin egen grupps talan i egenskap av skuggföredragande parlamentariker.
  • Flitmätaren ger utslag för hur många resolutioner och ändringsförslag en parlamentariker skrivit. Den ger en bild av parlamentarikerns aktivitet och möjlighet till påverkan.

Inom varje mätare har delmomenten fått olika tyngd för att vi ska kunna räkna ut ett vägt poängtal. De parlamentariker som suttit bara en del av valperioden har slagits ihop med sin efterföljare för att göra uppgifterna jämförbara med parlamentariker som suttit hela perioden.

Läs också: Ingemo Lindroos analys: Mer makt än en minister?