Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg: Många finskspråkiga vill ha engelska före svenska i skolan

kiilan koulu korridor
Eleverna i Kiilan koulu i Karis vill helst läsa engelska från ettan kiilan koulu korridor Bild: Yle/Minna Almark kiilan koulu

Eleverna i Raseborg börjar läsa det andra inhemska språket från årskurs 1 om två år. Det förslaget ska bildningsnämnden ta ställning till på tisdag. Många finskspråkiga föräldrar vill hellre att deras barn börjar läsa engelska som första främmande språk.

Raseborgs stad har frågat föräldrar, lärare och elever vilket språk de vill ha som första obligatoriska språk. Från svenskt håll vill så gott som alla föräldrar och lärare ha finska. Tre av tolv svenskspråkiga elevkårer flaggar för engelska.

Lärare vill ha svenska, elever engelska

Från finskt håll är åsikterna delade. 51 av 88 lärare vill att svenska är första obligatoriska språk. 37 lärare vill ha engelska.

Alla finskspråkiga elevkårer vill att engelska är första obligatoriska språk.

Dagisföräldrar vill ha svenska

55 procent av föräldrarna till finska grundskoleelever vill att engelska är första obligatoriska språk. 45 procent vill ha svenska.

Också föräldrarna till dagisbarn i åldern 4-6 år tillfrågades. Av de finskspråkiga vårdnadshavarna till daghemsbarn väljer 63 procent svenska och 37 procent engelska som första obligatoriska språk.

58 procent av föräldrarna till daghemsbarn i åldern 4-6 år svarade på enkäten. 48,5 procent av föräldrarna till skolelever svarade. Här är båda språkgrupperna medräknade.

Två modeller

Bildningsdirektör Robert Nyman och undervisningscheferna Maj-Len Engelholm och Jukka Hautaviita har gått igenom svaren och utarbetat två alternativa lösningar.

Enligt modell A skulle alla stadens skolor gå in för en gemensam modell där eleverna läser det andra inhemska språket från årskurs 1. Engelska skulle erbjudas som frivilligt långt språk i alla grundskolor från och med årskurs 3.

Den här modellen skulle medföra mångsidigare språkstudier eftersom enkäten visar att de finskspråkiga eleverna väljer frivilliga studier i engelska om svenska är första obligatoriska språk. Den här modellen stöds också av Raseborgs stads strategi som går ut på att främja det andra inhemska språket.

Engelska i vissa skolor

I modell B skulle engelska vara första obligatoriska språk i Fiskarin koulu, Kiilan koulu och Karjaan yhteiskoulu. I de andra finskspråkiga grundskolorna skulle svenska vara första obligatoriska språk.

Föräldrarna skulle kunna anhålla om skolgång i ett annat elevupptagningsområde beroende på om de föredrar svenska eller engelska. Den här modellen skulle kräva att staden inför ett minimiantal elever per undervisningsgrupp.

Förslag: Svenska och finska från ettan

De ledande tjänstemännen inom bildningssektorn förespråkar ett enhetligt system där alla elever läser det andra inhemska språket som första obligatoriska språk.

Bildningsnämnden i Raseborgs ska på tisdag (23.9) ta ställning till att samtliga elever i Raseborg läser det andra inhemska språket som första inhemska språk från årskurs 1. Det här systemet skulle gälla från läsåret 2016-2017. Alla elever skulle dessutom ha möjlighet att läsa engelska som frivilligt långt språk från årskurs 3 eller årskurs 4.

Alla vill inte ha andra inhemska från årskurs ett
Finska och svenska redan i ettan?

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland