Hoppa till huvudinnehåll

Församlingsvalet - vad handlar det om?

Glasmålning i kyrka
Glasmålning i kyrka Bild: Yle kristendon

Församlingsvalet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka ordnas vart fjärde år i november. Här väljs vem som ska sitta i kyrkofullmäktige och i församlingsrådet - de två högsta beslutande organen i församlingarna som bestämmer om ekonomin och riktlinjerna.

Alla medlemmar i kyrkan som fyllt 16 år har rösträtt i församlingsvalet. Delegaterna väljs för fyra år.

Församlingsvalet följer samma modell som till exempel riksdagsvalet. Kandidaterna hör till en lista som i vissa fall kan vara kopplat till ett politiskt parti. Det finns ändå många helt obundna kandidater.

I det förra församlingsvalet för fyra år sedan röstade kring 17 procent av de röstberättigade.

Kyrkofullmäktige

I praktiken röstar man i församlingsvalet om vem som ska få sitta i kyrkofullmäktige (samfällighetens högsta organ) och bestämma över församlingens ekonomi och verksamhet.

Till kyrkofullmäktige väljs 11-39 förtroendevalda beroende på församlingens storlek. Fullmäktigeordförande är ändå alltid lekman.

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur kyrkorådet som kan jämföras med stadsstyrelsen i kommunalpolitiken. Kyrkorådet leder församlingens praktiska verksamhet och förvaltning, och verkar som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige vartannat år. Till kyrkorådet kan man utse personer som är valbara i församlingsval. En och samma person kan bli invald i både kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Kyrkoherden är ordförande för kyrkorådet.

Församlingsrådet

Varje församling har också ett eget församlingsråd som, till skillnad från kyrkorådet, väljs direkt i församlingsvalet. I övrigt fyller församlingsrådet långt samma uppgift som kyrkorådet. Det leder församlingens verksamhet och beslutar om användningen av de medel som församlingens tilldelas från hela samfällighetens budget. Också här fungerar kyrkoherden som ordförande.

Samfälligheten har dessutom ett gemensamt kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd.

Kyrkomötet

Medlemmarna i kyrkofullmäktige är också med och fattar beslut om vem som ska representera det egna stiftet i kyrkomötet. Kyrkomötet samlas två gånger per år och är hela kyrkans högsta beslutande organ, som bland annat stiftar kyrkliga lagar. Kyrkomötet bestämmer också till exempel om kyrkan ska viga samkönade par. I kyrkomötet sitter 32 präster och 64 lekmän.

Varför rösta?

Som största kyrka i Finland är den evangelisk-lutherska kyrkan fortfarande en inflytelserik institution.

Kyrkan förvaltar en egendom som är värd ungefär en miljard euro. Församlingarna sköter tillsammans om hela kyrkans omfattande fastighetsegendom, till exempel kyrkobyggnader och begravningsplatser.

Till kyrkans uppgifter hör också befolkningsräkning och bekräftandet av äktenskap. Kyrkan har också mycket verksamhet för barn, och välgörenhetsarbete i Finland och utomlands.

I församlingsvalet väljs kyrkofullmäktige som utser kyrkomötet, som i sin tur bestämmer om hur stor kyrkoskatt kyrkans medlemmar ska betala och som stiftar de kyrkliga lagarna.

Kyrkans kandidattest
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland