Hoppa till huvudinnehåll

Valvira: Listan på vårdproblem allt för lång

Bild: Yle övervaka

Det finns stora brister inom social- och hälsovården som inte övervakas tillräckligt. Största orsaken är brist på resurser och bristfällig lagstiftning, slår övervakningsmyndigheten Valvira fast i en ny rapport. Rapporten är en lång och dyster läsning för alla de som är i behov av vård.

Vårdfel i akutvården, felbedömningar av patienternas vårdbehov, utdragna processer för att beviljas utkomststöd, lagstridiga beslut gällande vården av äldre.

Det här är bara några exempel på alla de problem som uppdagats den senaste tiden i samband med den övervakning som Tillstånds- och tillsynsverket Valvira gör inom social- och hälsovården.

Nya lagar krävs

Problemen och missförhållandena inom vården är många. Valvira påminner ändå om hur krävande det är att kunna övervaka landets tusentals små och större vårdenheter.

För att det ska lyckas krävs en ny lagstiftning.

Vissa av problemen har myndigheterna redan börjat åtgärda, men förändringarna sker ofta långsamt. I många fall kunde det här påskyndas genom ändrad lagstiftning.

Lagstiftningen förändras ofta inte i samma takt som verksamheten blir därför lätt föråldrad.

Enligt Valvira borde myndigheterna ha bättre möjligheter att införa sanktioner mot de vårdenheter som inte sköter sig.

Att införa nya rutiner för påminnelseförfaranden skulle också vara till stor hjälp för att snabbare och bättre kunna ta tag i de klagomål som riktas mot vården.

Mera självkontroll

För att övervakningen av vården i Finland ska fungera, krävs det att den bygger på självkontroll, slår Valvira fast.

Det här innebär att huvudansvaret över kvaliteten och lagenligheten ligger hos de olika vårdenheternas egna chefer och förmän, och inte hos någon utomstående myndighet.

Det här skulle frigöra resurser för övervakningsmyndigheterna, som därmed kunde fokusera mera på de svåraste och allvarligaste fallen.

Stora problem inom akutvården

Speciellt inom akutvården och sjuktransporten har det uppdagats mera problem.

Rätt många klagomål handlar om att akutvårdarna inte konsulterat läkarna innan de beslutat låta bli att köra patienten till sjukhuset.

Enligt Valvira gör akutvårdarna ofta få kliniska tester på patienten innan de fattar sitt beslut.

Bristande kompetens bland inhyrd personal

Ett annat allmänt problem gäller den inhyrda arbetskraften inom social- och hälsovården, som inte alltid håller en tillräckligt hög nivå.

Läkarna anser det också för svårt att avgöra hurdan kompetens de inhyrda läkarna verkligen har. Det här riskerar att undergräva kontinuiteten och expertisen inom vården.

Det förekommer också brister i kompetens bland de sjukvårdare som ansvarar över den första bedömningen av en patients tillstånd.

Vid hälsocentralerna är det ofta ett problem att patienten oftast först visas till sjukskötarens mottagning, innan läkaren kan besökas.

Sjukskötare, som fungerar som portvakter, gör inte alltid rätt bedömning varpå patientens läkarbesök, diagnos och vård fördröjs.

Problem med patientsäkerheten vid förlossningar

Allvarliga situationer har också inträffat under förlossningar, där både mammor och barns hälsa och liv varit i fara på grund av att sjukhuspersonalen låtit graviditetsförgiftningen framskrida för långt.

Enligt Valvira borde patientsäkerheten i sådana situationer utvärderas noggrant.

Barnskyddet är överbelastat

Också inom barnskyddet finns det allvarliga brister. Oftast beror de på för liten personal på för många klienter.

Det här är ett problem i hälften av landets kommuner och borde enligt Valvira åtgärdas genom lagstiftning, för att kunna övervakas och åtgärdas.

Ett annat problem är att var tredje socialarbetare inom barnskyddet är obehörig.

För lite självbestämmanderätt

Ett annat problem, inom både barnskyddet, äldrevården, mentalvården och vården för utvecklingsstörda, gäller bristerna i hur självbestämmanderätten uppfylls.

Enligt Valvira följer vårdenheterna ofta "husets egna regler".

Kommunerna tar inte sitt ansvar

Valvira riktar också kritik mot en del av kommunerna som inte bär sitt ansvar över social- och hälsovården.

Många tvingas vänta allt för länge på kommunens beslut om utkomststöd.

Vårdpersonalen klagar oftare

Överlag tar vårdpersonalen både från den offentliga och privata sektorn allt oftare anonymt kontakt med Valvira för att dela med sig av de brister och missförhållanden som arbetsgivaren gör sig skyldig till.

Oftast handlar det om brist på personal.

Slutsatserna i Valviras rapport bygger på material och erfarenheter som samlats in från fältet de två senaste åren.

Skumma hyresavtal i vården

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes