Hoppa till huvudinnehåll

Flygekorre på Slussenområdet i Sjundeå

En flygekorre på en trädgren
Byggrätten har skurits ner på grund av den känsliga naturen. En flygekorre på en trädgren Bild: Yle flygekorre

Miljön är känslig och det förekommer också flygekorre på Slussenområdet vid Sjundeå å i Sjundeå. Det kan därför inte byggas så mycket på området som planerat.

Kommunen har nu uppdaterat planerna. Båthamnens område har krympt med ungefär hälften. Den nya vägen till båthamnen har också tagits bort från plankartan. Byggrätten för hela Slussenområdet har skurits ner med tolv procent.

Åstrandens skyddsrekreationsområde har breddats på bekostnad av bostadskvarteren. Flygekorrens förekomstområde finns nu inritat och det finns instruktioner för hur trädbeståndet ska skötas så att flygekorren klarar sig.

En detaljplanekarta över Slussenområdet i Sjundeå, vid Sjundeå å. Detaljplanen uppdaterades senare så att byggrätten minskade.
En detaljplanekarta över Slussenområdet i Sjundeå, vid Sjundeå å. Detaljplanen uppdaterades senare så att byggrätten minskade. Bild: Sjundeå kommun slussenområdet

I bakgrunden för förändringarna ligger ett beslut från förvaltningsdomstolen 2011. Domstolen gav Ingå-Sjundeå miljöförening och Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa rätt och upphävde Sjundeås beslut att godkänna detaljplanen för Slussen.

Efter beslutet lät Sjundeå kommun göra nya naturinventeringar: en Naturabedömning, en kompletterande naturutredning, en bedömning över hur planläggningen påverkar örings- och vimbabestånden i Sjundeå å samt en skötsel- och bruksplan för strandens skyddsrekreationsområde.

Det är flera år sedan en delgeneralplan för Slussen blev klar. Sjundeå har på markägarnas begäran sedan 2008 hållit på med detaljplanen för området.

Planen till påseende

Slussenområdet finns i Störsviksområdet, cirka 9 km söderut från kommuncentrum. Det är ungefär 30 hektar stort och angränsar på västra sidan av Sjundeåvägen, på östra sidan av Sjundeå å. I norr gränsar området till Pickala gårds åkerområden och i söder till kommunens badstrandsområde. Sjundeå ås vattendrag hör till Natura 2000-nätverket.

Tekniska nämnden i Sjundeå föreslås på tisdag (25.11) framlägga den uppdaterade planen till allmänt påseende och begära in utlåtanden av myndigheter och berörda.