Hoppa till huvudinnehåll

Här är statsandelarna till kulturen

Medlemmarna i Radions symfoniorkester (utan instrument) i Musikhuset i Helsingfors
Medlemmarna i Radions symfoniorkester (utan instrument) i Musikhuset i Helsingfors Bild: YLE/ Taavetti Alin och Samuli Skantsi konserten

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har slagit fast statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer.

Teatrarna får 53,8 miljoner euro för sin verksamhet nästa år. Orkestrarna får drygt 20,8 miljoner euro och museerna ca 35,7 miljoner euro.

Indexhöjningen på 1,1 % och minskningen på 2,7 % i prisen per enhet som föranleds av inbesparingsåtgärderna har beaktats i anslagen.

Förutsättningen för att statsandelarna ska utbetalas enligt de belopp som slagits fast är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2015.

Inga nya teatrar, orkestrar eller museer togs med i statsandelssystemet för 2015

Inom ramen för museernas, teatrarnas och orkestrarnas statsandelssystem bestäms finansieringen för varje enskild institution på basis av verksamhetens omfattning, som beräknas utgående från det på förhand fastställda antalet kalkylerade årsverken samt priserna per enhet för varje årsverke.

Förutom de beslut som nu fattats har man i budgeten för 2015 reserverat ett särskilt anslag för projekt som främjar sysselsättning inom sådana teatrar, orkestrar och museer som omfattas av statsandelssystemet. meningen är att besluten om understöd ska fattas ännu under 2014. Anslaget kan användas under 2015-2017. Därför håller sig totalbeloppet för statsandelarna och -understöden under 2015 på minst samma nivå som 2014.

Teatrarna anvisas 2 474 årsverken. Antalet är samma som i år. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 54 658 euro.

Därutöver anvisade ministeriet vid den preliminära utdelningen av anslag 3 190 000 euro beroende på prövning för verksamhet inom regional, dans- och barnteater, svenskspråkig teaterverksamhet samt turnéverksamhet. Anslaget är lika stort som 2014.

Orkestrarna anvisas 1 037 årsverken. Antalet är samma som 2014. Det mervärdeskattefria priset per enhet för årsverken är 54 178 euro.

Därutöver riktas preliminärt 668 000 euro till orkestrarnas riksomfattande och regionala verksamhet samt utvecklingsprojekt. Summan är samma som i år.

Museerna anvisas 1 183 årsverken. Summan är samma som i år. Prisen per enhet för årsverken har bekräftats och uppgår till 67 636 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje