Hoppa till huvudinnehåll

Så här tycker Västnyland om gymnasierna

Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium
Gymnasiernas framtid i Västnyland utreds som bäst, utredningen ska vara klar i vår Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium Bild: Yle virkby gymnasium,Ekenäs

Lojoborna och Ingåborna behöver det svenska gymnasiet i Virkby. Hangö behöver sina gymnasier, men i Raseborg kunde de två svenskspråkiga gymnasierna bli ett, men ha verksamhet i både Karis och Ekenäs. Bland annat det framgår av enkätsvaren i Yle Västnylands webbenkät.

De västnyländska kommunerna gör en gymnasieutredning som ska vara klar våren 2015. I bakgrunden finns bland annat den stora statliga utbildningsreformen där finansieringen av andra stadiets utbildning minskar drastiskt.

Yle Västnyland frågade västnylänningarna hur de vill att gymnasienätverket i regionen ska se ut i framtiden och fick 272 svar på webbenkäten. Var fjärde person som svarade skrev också en kommentar.

En klar majoritet vill att det ska finnas svenskspråkiga gymnasier i Hangö (181), Ekenäs (202), Karis (180) och Lojo (160) också i framtiden. Men i Raseborg kunde det finnas ett enda svenskt gymnasium med undervisning i både Karis och Ekenäs, anser många som svarat.

Färre gymnasier, men samma orter

En stor del (102) vill att alla svenskspråkiga gymnasier finns kvar. Nästan lika många (95) ställer sig positiva till att fusionera de två gymnasierna i Raseborg; Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium.

Var åttonde vill se att de fyra svenskspråkiga gymnasierna bildar ett stort västnyländskt gymnasium. Lika många kan tänka sig tvåspråkiga gymnasier.

Flera kan tänka sig färre upprätthållare, men vill ändå att det finns gymnasieutbildning kvar på alla nuvarande orter. Om till exempel Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium får en upprätthållare kunde det ges gymnasieundervisning på båda orterna, anser flera som skrivit kommentarer i enkäten.

– Alla verksamhetspunkter behövs kvar, däremot kunde administrationen slås ihop i till exempel Raseborg så att det skulle vara en rektor för båda gymnasierna. Detta skulle främja jämlikheten och få bort skillnader (orättvisor) mellan gymnasierna, skriver en raseborgare.

– Ekenäs och Karis-Billnäs gymnasium borde slås samman till Raseborgs gymnasium, men bibehålla undervisningen i respektive stadsdel. Skolorna kan ha gemensamma lärare som pendlar. De obligatoriska kurserna ordnas i respektive skola och valbara kurser ges i ettdera gymnasiet. Schemat läggs så att eleverna kan pendla till dessa. En levande svenska bibehålls, kvaliteten på undervisningen höjs och eleverna får undervisning i mindre enheter, skriver en raseborgare.

Virkby och Hangö viktiga

Nästan varannan Lojobo som svarade skrev också en kommentar och de är så gott som eniga om att Lojo behöver det svenska gymnasiet i Virkby. Annars finns det risk för att ungdomarna börjar i det finska gymnasiet och då utarmas svenskan i Lojoregionen. Också för Ingåborna är det svenska gymnasiet i Virkby viktigt.

– Ur svensk synvinkel är speciellt Virkby viktigt. Väldigt många svenskspråkiga i Lojo, Ingå, Sjundeå kommer att välja finskt gymnasium ifall Virkby dras in, skriver en Ingåbo.

Också Hangöborna som svarat vill ha kvar de två gymnasierna i Hangö. Det är den enda utbildningen inom andra stadiet som finns i Hangö och avstånden är långa till andra orter.

– Om Hangös gymnasier stängs och skolorna flyttas till andra orter så betyder det säkert att massor av människor beslutar att flytta bort då det inte ens finns dessa möjligheter för ungdomarna här i Hangö, skriver en Hangöbo.

Rör inte de finskspråkiga gymnasierna

För de finska gymnasierna är svaren tydliga. En klar majoritet (160 personer) vill att de finskspråkiga gymnasierna ska finnas kvar. Var åttonde vill att Hankoniemen lukio och Karjaan lukio fusioneras. En lika stor andel ha ett enda finskt gymnasium i Västnyland.

De flesta vill att det finns gymnasieutbildning på finska i Hangö (189), Karis (207) och Lojo (230) också i framtiden.

Tanken på tvåspråkiga gymnasier eller regiongymnasier får inte lika stort understöd. Ungefär var åttonde som har svarat kan tänka sig tvåspråkiga gymnasier eller regiongymnasier.

– Jag tycker att det vore bäst att ha tvåspråkiga gymnasier i Hangö, Karis och Lojo. Och att de sen samarbetar med Luksia och Axxell (kombostudier). Vi behöver inte ha gymnasium här i Ekenäs, skriver en raseborgare.

– Elevantal och resurser räcker tyvärr endast för ett gymnasium för båda språken, geografiskt närmast alla elever. Synergieffekter nås enbart med samma lärare och administration i samma skola. Kvalitativt blir det stora förbättringar, anser en person bosatt utanför Västnyland.

Av de som svarat kommer 44 från Hangö, 142 från Raseborg, 30 från Ingå, 18 från Lojo och 8 från Sjundeå medan 30 bor utanför Västnyland.

En klar majoritet (207) är mellan 30 och 69 år. Endast 22 av de som svarat är under 20 år.

Här kan du läsa alla kommentarer om gymnasierna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland