Hoppa till huvudinnehåll

Mudderbråk i Dalsbruk

Modell över Tyska holmens bro
Så här ska den nya bron se ut. För att bron ska kunna byggas måste det muddras i sundet, som är en del av det gamla industriområdet i Dalsbruk. Modell över Tyska holmens bro Bild: Kimitoöns kommun tyska holmen

Kimitoöns kommun hoppas kunna föra största delen av de muddermassor som uppstår i samband med byggandet av den nya bron i Dalsbruk, till Dragsfjärds före detta avstjälpningsplats i Kråkvik.

Kråkvik stängdes för flere år sedan på grund av att den inte uppfyllde ens dåtida krav och inte hade något miljötillstånd. Under senare år har en grupp naturintresserade lobbat för att skogarna i och kring Kråkvik ska fredas och att ett rekreationsområde ska skapas i området.

I närheten av den gamla avstjälpningsplatsen finns områden som kunde utnyttjas för rekreation. Bild: YLE/Monica Forssell kimitoön

Enligt den tillståndsansökan som Kimitoöns kommun gjort till Regionförvaltningsverket kommer det att uppstå ca 5600 kubikmeter muddermassor i samband med brobygget.

Hur förorenade muddermassorna är kan ingen med säkerhet ännu säga men i ansökan har man utgått från att massorna är så pass förorenade att de inte kan dumpas i havet utan först måste placeras i så kallade geosockor för att sedan lagras någonstans på land.

Planen är att sockorna placeras på sandplanen intill brandstationen i Dalsbruk. Lakvattnet från sockorna skulle man låta rinna tillbaka ut i havet och när massorna efter 2-4 år torkat skulle de transporteras bort.

Vart massorna transporteras finns det ändå delade åsikter om.

Hur förorenad är havsbottnen vid fabriken?

I de prover som Kimitoöns kommun tagit i det område där bron ska byggas har det funnits höga och relativt höga halter av olja, tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar) och arsenik.

Ur kommunens tillståndsansökan framgår att man räknar med att en femtedel av muddermassorna kommer att vara så förorenade att de måste föras till Korvenmäki avstjälpningsplats i Salo.

Resten tror man att bara kommer att vara lindrigt förorenade eller till och med rena och då skulle massorna kunna föras till exempel till den före detta avstjälpningsplatsen i skogen i Dragsfjärd. Massorna skulle också kunna användas som utfyllnadsmaterial i andra byggprojekt.

Varken kommunens ledande miljösekreterare Sonja Lindström eller bygg- och miljötillsynsnämnden, som tog ställning till kommunens ansökan strax före jul, tycker att det är en bra idé att deponera förorenade muddermassor i Kråkvik.

- Kråkvik så kallade avstjälpningsplats uppfyller inte kriterierna som krävas för deponi av förorenade muddermassor. Kråkviks avstjälpningsplats har varit stängd länge och har aldrig haft miljötillstånd.

Lindström är noga med att påpeka att det måste finnas en ordentlig plan för hur muddermassorna undersöks och vilka gränsvärden som avgör hur den fortsatta hanteringen av massorna ser ut.

Någon sådan plan ingår inte i kommunens tillståndsansökan.

Förmånlig lösning efterlyses

Bakom förhoppningen om att kunna utnyttja Kråkvik i samband med brobygget finns i alla fall en genuin vilja att hitta en så billig lösning som möjligt för den nya bron.

Samtidigt hoppas man också kunna skapa en hållbar praxis med tanke på kommande projekt i Dalsbruk.

På frågan varför kommunen hoppas kunna utnyttja Kråkvik i samband med brobygget svarar kommunens infrachef Roger Hakalax så här:

- Målsättningen är att kunna förverkliga en bro så kostnadseffektivt som möjligt.

På vilket sätt lämpar sig Kråkviks före detta avstjälpningsplats för förorenade muddermassor?

- Vi vet inte om muddermassorna är förorenade eller inte så placeringen måste man ta ställning till sedan när man vet. Är de rena så kan de placeras var markägaren vill.

Om alla muddermassor måste transporteras till exempel till Salo kommer broprojektet att bli mycket dyrare än tänkt.

Lakvattnet från geosockorna också ett problem

Bygg- och miljötillsynsnämnden anser också att lakvattnet från geosockorna inte får rinna tillbaka ut i havet innan man försäkrat sig om att vattnet inte innehåller miljögifter. För det här ändamålet borde det byggas en bassäng för geosockorna.

Om även Regionförvaltingsverket tycker så här kommer hanteringen av lakvattnet ytterligare att bidra till att bron blir dyrare än tänkt.

Nu har man räknat med att bron kommer att kosta 865 000 euro att bygga.

Avgörande för framtiden

Före bygg – och miljötillsynsämndens möte lät infrachef Roger Hakalax förstå att om Regionförvaltningsverket ställer lika höga krav som nämnden på hanteringen av muddermassorna och inte ger grönt ljus för utnyttjandet av den stängda avstjälpningsplatsen i Kråkvik så kommer det att försvåra allt framtida byggande i Dalsbruk.

Daniel Wilson (Svenska folkpartiet) som är ordförande för kommunens tekniska nämnd håller med om det här.

Enligt honom är brobygget på sätt och vis prejudicerande. Hur myndigheterna nu förhåller sig till muddrande och byggande i närheten av den före detta stålfabriken kan inverka på kommande projekt.

Kräver man mer noggrannhet än nödvändigt kan det bli så svårt att hitta människor eller företag som vill investera i Dalsbruk.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland