Hoppa till huvudinnehåll

EVA-rapport: Finland klarar sig inte utan invandring

Finland hotas av att permanent lida av för låg sysselsättning om invandringen inte ökar avsevärt, visar Näringslivets Delegation EVA i en rapport.

Invandringen till Finland borde enligt studien öka från 18 000 till 34 000 invandrare per år.

Den arbetsföra befolkningen skulle kunna växa med hjälp av invandring, och då kunde man uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent.

Mängden människor i arbete minskar kraftigt i Finland

Enbart under fjolåret minskade mängden arbetsföra personer i åldern 18-64 år med närmare 13 000 personer. Utan invandring skulle minskningen ha varit 26 000 personer.

Under de senaste 25 åren har antalet sysselsatta inte i praktiken ökat alls trots att befolkningen har vuxit med över en halv miljon människor. De som finns i arbetslivet har ökat med bara 2 000 personer på 25 år.

Förändringar i befolkningsgrupperna 1987-2013

1987 2013 förändring
Hela befolkningen 4 938 602 5 451 270 512 668
Arbetskraft 2 448 106 2 629 933 181 827
Sysselsatta 2 299 413 2 301 562 2 149
Arbetslösa 148 693 328 371 179 678
Utanför arbetskraften 2 470 382 2 821 337 350 955
0–14-åringar 952 942 895 021 -57 921
Studerande, skolelever 330 216 406 462 76 246
Beväringar, civiltjänstgörare 27 214 7 802 -19 412
Pensionärer 1 001 417 1 329 539 328 122
Övriga utanför arbetskraften 178 707 182 513 3 806

Ogynnsam befolkningsstruktur en förklaring

Det är befolkningsstrukturen som är ett stort problem: Den största delen av befolkningsökningen finns bland de pensionerade.

Det andra stora problemet är arbetslösheten.

Sysselsättningsgraden har sjunkit till 69 procent - medan den borde befinna sig vid 75 procent för att vara ekonomiskt hållbar. Det är framför allt bland män som sysselsättningen har minskat.

Ur produktionssynvinkel har befolkningsökningen på en halv miljon människor gått till spillo. Allt fler pensionärer och arbetslösa hämmar den ekonomiska tillväxten.

Och i takt med det ökade antalet arbetslösa ökar också de offentliga utgifterna.

Invandrarna kan justera åldersstrukturen

I slutet av 2013 fanns det 3,32 miljoner personer i arbetsför ålder. Av dem hade 2,28 miljoner (68,6 procent) arbete. En sysselsättning på den här nivån är alldeles för låg med tanke på en hållbar ekonomisk utveckling.

Före den ekonomiska nedgången på 1990-talet var sysselsättningsgraden 75 procent - det vill säga på samma nivå som de övriga nordiska länderna befinner sig på också i dag. För att höja sysselsättningsgraden till 75 procent skulle det behövas ytterligare 210 000 sysselsatta personer.

Demografin försvårar läget ytterligare. Antalet 65 år fyllda växer med ungefär 38 000 människor per år.

Åldring i matbutik
Åldring i matbutik Bild: Yle/Mimmi Johansson åldring

Problemet är att den mängd människor som har arbete ska försörja dem som inte är i arbete.
Förhållandet mellan personer i arbete och personer som inte är i arbete har alltså förändrats i en negativ riktning. Allt färre ska försörja allt fler.

Den här skevheten skulle kunna justeras om åldersstrukturen föryngras och om sysselsättningen ökar.

Invandring kan reparera åldersstrukturen men är ändå ingen automatisk lösning på problemet.
Utöver en gynnsam åldersstruktur behövs det också en ökning av sysselsättningsgraden både bland nuvarande invånare och invandrare.

Folk på stan
Folk på stan Bild: Yle folk på stan

För tillfället är nettoinvandringen i Finland 18 000 personer. Det här räcker inte för att man ska kunna förhindra den arbetsföra befolkningen från att krympa under de närmaste åren.

Om Finland i fortsättningen ska ha en arbetsför befolkning på samma nivå som i dag borde invandringen öka till 34 000 personer.

Närmare en tredjedel av alla arbetslösa är sådana som det är svårt att sysselsätta.

Varför behöver vi fler invandrare om det råder arbetslöshet?

Frågan är varför det behövs fler invandrare då det finns så många arbetslösa.

En utökad arbetskraft och ett ökat utbud på arbete leder inte till ökad arbetslöshet.

Mängden arbete och antalet arbetsplatser är inte statiskt. Arbetsplatser uppstår och försvinner oavbrutet. Då utbudet på arbete är stort utökar företagen sin verksamhet och då kan det födas fler arbetsplatser i jämförelse med det antal arbetsplatser som försvinner.

Problemet är att det är svårt att sysselsätta de arbetslösa vi har i dag. Det finns många förhindrande faktorer; bristande utbildning, hög ålder, långvarig arbetslöshet, föråldrad kunskap, ofördelaktig boningsort. Många arbetssökande lever med flera av de uppräknade nackdelarna vilket gör det ännu svårare att få arbete.

Utöver äldre människor, arbetslösa och studerande finns det ytterligare en grupp med kortare arbetskarriär och som med tiden inte heller lika lätt kan få jobb; kvinnor som är hemma för att sköta sina barn. Också beväringar är borta från arbetsmarknaden en tid. Vidare finns det en diffusare grupp med utslagna, sjuka och tjänstlediga personer som inte söker arbete men som utgör en potentiell arbetsstyrka.

Hälften av invandrarna får arbete

Den viktigaste arbetskraftreserven är alltså invandrarna eftersom den arbetsföra delen av befolkningen minskar av olika orsaker.

Mängden sysselsatta människor som talar främmande språk har trefaldigats sedan början av 2000-talet.

Sysselsättningsgraden bland dem är för tillfället lite över 50 procent vilket är ungeför tio procentenheter mera än i början av 2000-talet. Skillnaden i sysselsättningsgrad varierar dock kraftigt mellan de olika invandrargrupperna.

Kvinna bäddar hotellsäng
Kvinna bäddar hotellsäng Bild: Yle städerska

Ester och invandrare från övriga EU-länder samt människor från vissa asiatiska länder får lika lätt jobb i Finland som den inhemska befolkningen – ibland tilloch med lättare.
Företagsamhet förekommer ofta bland invandrare. Det är också vanligt att invandrare har låglönearbeten.

De som flyttar till Finland tar i allmänhet emot de flesta arbeten som erbjuds. I likhet med studerande jobbar de också mycket deltid, oregelbundet och veckoslut.

Flyktingar har i allmänhet de största problemen med att få arbete.

Rapporten har skrivits av forskaren Pekka Myrskylä och överaktuarien Topias Pyykkönen vid Statistikcentralen / Myrskylä – Pyykkönen: Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa

Läs också:
Rapporten i pdf-format, på finska

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes