Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot flera servicestationer i Läpp i Karis

Karta över Läpp i Karis.
Karta över Läpp i Karis. Bild: Google Maps abc karis

I framtiden kan det finnas flera servicestationer i Läpp. Enligt planförslaget skulle det vara möjligt att bygga bland annat en servicestation i västra Läpp i Karis.

Det planerade området är granne till AD-center längs riksväg 25 mot Ekenäs från östra Läpp där Shell- och ABC-stationerna ligger.

Planförslaget har varit till offentligt påseende i februari och mars ifjol. Det här gav upphov till nio utlåtanden och fem anmärkningar som planläggningsnämnden i Raseborg behandlat.

Långtradare bullrar på natten

En privatperson skriver att planförslaget som reserverat plats för en servicestation invid till AD-center är förkastligt. Bullernivån, speciellt på natten, skulle förstöra livskvaliteten för de som bor i området. Det här skulle gälla framförallt då långtradare kör in på området. Bullret från riksväg 25 orsakar redan nu problem, står det i skrivelsen.

Även parkeringen skulle orsaka problem, enligt skrivelsen. Då långtradare parkerar på natten är kylaggregaten på och för oljud. Samtidigt påpekar personen att det redan finns servicestationer på andra sidan vägen, i östra Läpp. Dessutom planeras en servicestation i Malmkulla i Karis, skriver personen.

Stadsplaneringsarkitekten Simon Store har berett ärendet och skriver i sitt utlåtande att bullernivån de facto skulle minska då detaljplanen kräver bullerskydd mot riksväg 25. I planen finns inte särskilda områden anvisade för nattparkering, det finns inte tillräckligt med rum för det, lyder svaret.

Vidare dementeras påståendet om att det finns planer som skulle möjliggöra bränsleförsäljning på andra områden än Läpp i Karis.

Fotgängare ska kunna gå till Läppträsk

En annan privatperson påpekar att planförslaget inte beaktar hur man tar sig till Läppträsket. Efter att AD-Center byggdes finns det ingen gångväg till Läppträsket, påpekar invånaren. Samma privatperson säger att gångbanan från Spovstigen från Bäljars ner mot AD-center inte är fullständig. Gatubelysningen har försvunnit och diket vid Doppinggränd rinner ut på stigen. Dessutom är gruset på stigen mycket grovt.

Som svar på det här skriver staden att i trafikverkets plankarta över korsningsområdet finns en friluftsled som sträcker sig från korsningen mellan Doppinggränden och regionväg 111 till underfarten som redan finns vid riksväg 25. De planerade gatorna är så breda att man kan lägga upp gatubelysning.

Östra Läpp räcker till

Företaget Varuboden-Osla har också kommenterat planförslaget. Enligt bolaget har man glömt de befintliga affärerna och servicestationerna i östra Läpp, på andra sidan regionväg 111. Bolaget påpekar också att det redan finns outnyttjad byggreserv där. Bolaget anser att planerna i östra Läpp räcker till för att täcka efterfrågan fram till 2030-talet. Därför behöver man inte utveckla västra Läpp.

Nylands NTM-central har kommenterat bland annat trafiklösningen vid anslutningen av riksväg 25 och regionväg 111. Företaget FCG Ab har gjort en trafikutredning där både rondeller och trafikljus har undersökts. Enligt rapporten skulle bägge alternativen fungera i västra Läpp.

Efter utlåtandena och anmärkningarna har stadsplaneringsarkitekten korrigerat förslaget. Förändringarna är ändå så små att planförslaget inte måste läggas till offentligt påseende på nytt..

Planläggningsämnden träffades på onsdagen (28.1) och godkände beredningen. Ärendet går vidare till stadsstyrelsen.

Mera information finns på stadens webbplats.

Stor affärsbyggnad planeras i Läpp
Bolag fortfarande intresserat av affärsområde i Läpp

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland