Hoppa till huvudinnehåll

RFSU: Förbud mot sexköp i Sverige fick inte avsedd effekt

prostitution
prostitution Bild: Yle prostitution

Frågan om sexköpslagen - det vill säga ett förbud mot ett köp av sexuella tjänster - har debatterats länge i Sverige. En ny rapport pekar på följderna.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) i Sverige har tidigare kritiserat lagen bland annat för att man anser att det är sociala insatser och inte straffrättslig lagstiftning som är svaret på problem kring prostitution.

Syftet med lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster var att minska omfattningen av prostitution, skapa en normativ förändring i attityderna till sexköp samt att minska förekomsten av människohandel för sexuella ändamål.

Bevisen för att den svenska lagen haft avsedd effekt är svaga och kan ifrågasättas, konstaterar RFSU i en rapport.

Lagen har bidragit till att försäljningen av sex har flyttat till mer insynsskyddade arenor och att människor som säljer sex har försatts i en mer utsatt situation, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU.

Opålitliga siffror

Att påstå att omfattningen av sexköp har minskat är inte entydigt. De siffror som används från tiden före lagen är osäkra och jämförelsen över tid är statistiskt problematisk, konstaterar RFSU i sin rapport.

Dessutom slog internet igenom samtidigt som lagen tillkom vilket gör det svårt att jämföra de olika tidsperioderna.

Ett annat syfte med lagen var att få till stånd en attitydförändring som skulle minska efterfrågan av köp av sexuella tjänster. Rapporten visar att antalet människor som vill kriminalisera köp och försäljning av sex nog har ökat. Men lagen har också påverkat de negativa attityderna mot de människor som säljer sex - vilket inte var lagens syfte.

Luddiga beskrivningar av människohandel

Att lagen har minskat på människohandel för sexuella ändamål är svårt att säkerställa eftersom olika länder inte har en gemensam definition av offer för människohandel. Tillförlitligheten i uppgifterna beror också på hur väl utvecklat rättsystemet är i de olika länderna.

Det är enligt RFSU långt ifrån självklart att lagstiftningen haft avsedd effekt.

Rapporten pekar på oavsedda konsekvenser som lagen riskerar leda till – bland annat att den som erbjuder sex mot ersättning löper stor risk att möta stigma och diskriminering. Detta tros ha ökat.

Dessutom råder det stor okunskap om de personer som erbjuder sex mot ersättning. Sociala insatser lyckas inte om det finns stigmatiserande attityder och okunskap bland myndigheter och inom sjukvård, konstaterar RFSU.

Det betyder att den prostituerade har svårare att få vård och stöd och att deras misstro mot samhället också växer.

RFSU ser möjligheter att förbättra läget

RFSU anser att sex mot ersättning är problematiskt, och att det aldrig kan vara en rättighet att köpa någon annans kropp. RFSU anser att:

  • Att aktörerna måste kartläggas och att arenorna för sex mot ersättning måste undersökas kontinuerligt.
  • Att det grundas ett nationellt kunskapscentrum. Centret skulle att samla kunskap om sexköp och utveckla metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex.
  • Att det behövs sociala insatser för att man ska kunna nå personer som säljer sex . Vidare behövs det metoder för att ge stöd, skydd och möjlighet till andra försörjningsalternativ.
  • Att destruktivt beteende behandlas
  • Att det sociala arbetet får tillräckligt med resurser och är icke-diskriminerande och icke-villkorat
  • Att Sverige ser över möjligheterna till en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från de människor som erbjuder sex mot ersättning

Källa: Charlotta Holmström, fil. dr i sociologi, universitetslektor vid Malmö högskola: Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige – avsedda effekter och oavsedda konsekvenser

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes