Hoppa till huvudinnehåll

Smedsgatan 5 bordlades

Smedsgatan 5.
Smedsgatan 5. Bild: Yle/Christa Mäkinen smedsgatan åbo

Detaljplaneändringen för Smedsgatan 5 i Åbo bordlades. Miljö- och planläggningsnämnden ville ha mera tid för att bekanta sig med de utlåtande som grannar lämnat in.

Efter att planändringen legat till påseende över årskiftet hade sex utlåtande lämnats in. Flera var oroade över att husen som planeras är för stora och skymmande och att de skulle påverka trivseln i området negativt.

Bland annat skriver en invånare att "detaljplaneändringsprocessen har styrts av ekonomiskt tvång och vinstintressen" och att "strävan efter gott byggande, trivsamt boende och en trevlig miljö kommit i andra hand."

Nämnden behandlar planändringen på nytt på sitt nästa möte.

Sparförslag särskådades

Nämnden tog också ställning till de sparförslag som miljösektorns tjänstemän tagit fram.

Att konsulter i allt större grad skulle ha hand om småplanläggningen vann inte gehör bland nämndmedlemmarna. De förhöll sig tveksamma till tanken om att projektens storlek ensamt kan stå som grund då man överväger den nyttigaste lösningen för stadens del. Nämnden ansåg det också vara viktigt att staden är den som styr och har kontroll över helhetsbilden.

Nämnden motsatte sig förslaget att flytta över Naturskolan på Runsala till bildningssektorn. Inbesparingen skulle vara obetydlig och i nuläget har allt fungerat bra och alla har varit nöjda.

Naturskolans lokaler är nedgågna och ligger intill ett varvsområde som kan komma att utvecklas. Enligt nämndmedlem Mikaela Sundqvist förespråkade nämnden att skolan, i stället för att renoveras, kunde flytta till Åbo universitets trädgård på Runsala. Från tjänstemannahåll har också trähus på annat håll på Runsala föreslagits men nämnden lyfte fram de goda möjligheterna till synergieffekter ifall naturskolan placerades vid trädgården.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland