Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: brister inom äldreomsorgen på Kimitoön

Äldrevård.
Hemvården klarar inte lagens krav i många kommuner. Äldrevård. Bild: Marko Väänänen ålderdomshem

Hemvården i Kimitoöns kommun lider av för lite pengar och brist på personal. Det kommer tydligt fram i den undersökning som Yles finska nyheter har gjort. I undersökningen har kommunerna svarat på många frågor kring hur hemvården och äldreomsorgen överlag är resurserad och Kimitoön hör till de kommuner som visar ett svagt resultat i flera frågor.

Också i Pargas tampas man med bland annat brist på behörig personal, men i många fall kan Pargas svara positivt på frågor i undersökningen. En äldre i behov av hemvård i Pargas får till exempel akut hjälp samma dag som behovet uppstår, vilket 28 procent av landets kommuner klarar av. Lagen kräver att akut hjälp ska ges omgående så att den äldre inte lämnas utan nödvändig omsorg.

I Kimitoöns kommun ges hjälpen senast följande dag, men i Åbo får de anhöriga rycka ut för här kan det ta upp till en vecka innan den akuta vården ges.

För lång kö för icke-akut hjälp

Lagen säger också att när en äldre person känner att han eller hon är i behov av mer hjälp så ska kommunen inom 7 vardagar göra en helhetsbedömning över läget, och efter det ska ett skriftligt beslut ges utan fördröjning. I Åbo är man snabb på att ge ett skriftligt besked, inom en vecka. I Pargas och i Kimitoöns kommun kan det dröja upp till en månad innan det skriftliga beskedet blir klart. Beskedet är viktigt eftersom först då är möjligt att vid behov besvära sig.

Lagen säger att beviljad, icke-akut service måste ges inom 3 månader. Det handlar om att få rehabilitering, förändringsarbeten i hemmet och till exempel en flytt till ett intensifierat serviceboende. Kimitoöns kommun uppger att icke-akut hjälp kan ges inom en vecka, men samtidigt uppger Kimitoön att kön till ett intensifierat serviceboende är längre än tre månader i Kimitoöns kommun.

Hemvården i Pargas gör hembesök
Hemvården i Pargas rycker snabbt ut när hjälpbehovet är akut. Hemvården i Pargas gör hembesök Bild: Yle/Linus Hoffman hemvården i pargas

En äldre person som behöver hjälp med att genomföra förändringsarbeten i bostaden får också vänta över tre månader i Kimitoöns kommun. Det kan handla om till exempel för höga trösklar eller badrum som är för trånga. Här klarar alltså Kimitoöns kommun inte av att fylla lagens krav.

I Pargas är kötiden till intensifierat serviceboende och förändringsarbeten i bostaden under tre månader. I Åbo får man hjälp med bostaden snabbare, men kön till intensifierat serviceboende är över tre månader lång. Ändå anser både Åbo och Kimitoöns kommun att de har tillräckligt med platser vid intensifierade serviceboenden.

Det tar också för länge för närståendevårdare att få sitt stöd i Kimitoöns kommun, över tre månader. Lagen säger att kön inte får vara längre än tre månader.

Närståendevården underresurserad

De pengar som reserverats i budgeten för närståendevård räcker inte till i Kimitoöns kommun. I undersökningen uppger kommunen att resurseringen i budgeten är ganska otillräcklig, ett svar som bara 8 procent av landets kommuner har gett. Pargas uppger däremot att man har budgeterat tillräckligt med medel för att stöda närståendevårdare, Åbo svarar nästan tillräckligt.

Carita Malin sköter sin man Eriks fötter, Erik är diabetiker.
Antalet närståendevårdare har fördubblats mellan åren 2003-2013. Carita Malin sköter sin man Eriks fötter, Erik är diabetiker. Bild: Yle/Anna Savonius anhörigvård

I Kimitoöns kommun har kommunen sällan heller någon möjlighet att ordna vård hemmet eller i en hemlik miljö för personer som vårdas av en närstående, då den närstående tar ut sina tre lagstadgade lediga dagar per månad. Det samma gäller ifall den närstående insjuknar själv. I Åbo och i Pargas kan man däremot ofta ordna vård i hemmet eller i en hemlik miljö.

En äldre i behov av rehabilitering efter till exempel en höftoperation blir ofta tvungen att vänta över tre månader på att få rehabilitering i Kimitoöns kommun, vilket är en för lång tid enligt lagen. I Pargas och i Åbo är köerna kortare. Däremot följer Åbo och Kimitoöns kommun upp rehabiliteringsresultaten, vilket inte Pargas gör.

Personalbrist är ett problem i både Pargas och i Kimitoöns kommun

På frågan om kommunen har tillräckligt med utbildad personal svarar både Pargas och Kimitoön "nej". En tredjedel av kommunerna i landet är i samma situation. I Åbo har man en hyfsad personalsituation, uppger staden.

I undersökningen frågade man också hur många personer som enligt arbetsschemat skulle ha jobbat inom hemvården under en veckas tid, och hur många personer som de facto jobbade inom hemvården under samma vecka.

I Pargas jobbade 77 procent av den tilltänkta personalen i praktiken med hemvården, i Kimitoöns kommun 84 procent och i Åbo 91 procent. I Pargas var det enligt planen tänkt att 74,15 personer skulle jobba inom hemvården under den aktuella veckan, men i praktiken jobbade bara 56,96 personer inom hemvården.

Inte samma vård för alla inom samma kommun

En jämförelse mellan de olika vårdinrättningarna visar att vården som ges inom en och samma kommun kan visa upp stora skillnader. Undersökningen frågade bland annat vilken möjlighet de äldre har att gå ut åtminstone en gång per vecka och i vilken mån de äldre kan sysselsätta sig med någon form av hobbyarbete eller annan meningsfull verksamhet. I Pargas får nästan alla äldre som hör till Tennby hemvårdsområde gå ut en gång per vecka, det samma gäller de som bor på Solglimten i Hitis.

Höga trösklar och trånga badrum ska åtgärdas inom tre månader. Bild: Yle rullator

Av de äldre som bor på hemvården i Parsbys område, Grannas i Nagu, hemvården i Nagu, hemvården i Iniö, hemvården i Dragsfjärdscentrum, hemvården i Kimitoöns periferiområde och norra område får 30-60 procent av de äldre gå ut en gång per vecka. I Houtskär, i Korpo och inom Pargas hemsjukvård får under 30 procent av de äldre gå ut en gång per vecka.

När det gäller att ordna någon form av meningsfull verksamhet för de äldre sticker Iniö fram, tillsammans med hemvården i Kimitoöns periferiområden, hemvården i Dragsfjärds centrum och de norra delarna av Kimitoön. I de här områdena får 30-60 procent av alla de äldre syssla med något trevligt.

Det är bara i Åbo, och i det gamla Pargas-området som man kan erbjuda hemvård på natten och under veckosluten.

Befolkningen åldras i alla kommuner

Idag är var tionde Pargasbo över 75 år, år 2030 kommer 17,6 procent av befolkningen att vara över 75 år. I Kimitoöns komun kommer var femte invånare att vara över 75 år, år 2030. I Åbo kommer 13,5 procent av invånarna att vara över 75 år, år 2030.
I hela landet har institutionsvården halverats under 2000-talet.

Artikeln har uppdaterats: Eftersom den aktuella undersökningen täcker hela äldreomsorgen och hur den fungerar i landets alla kommuner, har rubriken ändrats från "Stora problem inom hemvården i Kimitoön" till "Undersökning: brister inom äldreomsorgen på Kimitoön".
Artikeln har uppdaterats 23.3: Nattvård och hemvård under veckoslut ges i hela gamla Pargas-området, på båda språken. Det är hemsjukvården i Pargas - som i artikeln har kallats "den finskspråkiga hemvården" som sköter detta. På grund av att olika aktörer har svarat på undersökningens frågor på lite olika sätt hade den felaktiga bilden uppstått att det bara är Tennby hemvårdsområde och den finskspråkiga hemvården som erbjuder vård på natten och veckoslut i Pargas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland